Avatud ulikooli digitaalne strateegia

Aitame kaasa teaduspõhisele poliitikakujundamisele ning pakume paremate otsuste tegemiseks uudseid analüüsi- ja uurimismeetodeid ning nendel põhinevat sisendit. Nüüdisaegset ühiskonda iseloomustab üha suurem komplekssus, aga ka määramatus, fragmentaarsus, vastastiksõltuvus ja hargmaistumine. Samal ajal seisame silmitsi haridussüsteemi konservatiivsusega, kus innovatsioon nõuab suurt keskendumist institutsionaalsetele muutustele ja juhtimisele, uutele õppimis- ja õpetamistavadele, inimeste hoiakutele ja oskustele ning tõhusale infrastruktuurile ja poliitikale. Töötame välja uusi ennetus- ja sekkumisviise perekondade ning inimeste toimetuleku ja heaolu tagamiseks. Ülikooli arengukava rakendamiseks võib koostada lisaks valdkondlikke strateegiaid.

Rühma juhib haridustehnoloogia vanemteadur Mart Laanpere.

Binaarne valik Wiki.

Strateegia koostamisel kaasatakse erinevaid sihtrühmi ning plaanitav valmimise kuupäev on Seotud uudised. Alguses arglikult ja proovikorras, siis aga üha enam ja julgemalt. Millal ja kuidas kõik algas, mille toel ja abil toimus ning kuhu on jõutud, saab selgemaks, kui vaadata olulisi verstaposte Tartu Ülikooli e-õppe arengus. Võib öelda, et süstemaatiliselt hakkas ülikool e-õpet arendama Kui Koostöö on olnud edukas haridustehnoloogiliste pädevuste, e-õppe kvaliteedi hindamise protsessi, e-õppe juhendite ning koolituste väljatöötamise alal.

Strateegia Tartu Ülikoolis oli e-õppe arendamise strateegia aastateks — Püstitatud strateegilised eesmärgid said suures osas täidetud.

Päise menüü

Pärast Tartu Ülikool koostas arengukava —, kus ei ole toodud eraldi e-õppe eesmärke, vaid on üldine eesmärk toetada mitmekesiste õppemeetodite kasutamist ning õppekorralduse paindlikkust, arvestades üliõpilaste sh eriti andekate ja teiste õppijate sihtrühmade vajadusi. Arengukava rakenduskavas on e-õppe arendamiseks eraldi tegevusena veebipõhiste õppimisvõimaluste loomine, mille alla kuulub põhiliselt uute e-kursuste ja õpiobjektide väljatöötamine ning toetavate tegevustena veebipõhise õpikeskkonna ning muude tehnoloogiliste vahendite arendamine ja omavaheline integreerimine.

E-õppekeskkond Ühiskonna areng ja vananeva elanikkonna heaolu sõltub üha rohkem oskusest elada ja töötada oma tervist ja keskkonda hoides. Targad, teaduspõhised valikud terve elulaadi ja jätkusuutliku mõtteviisi kujundajana aitavad vähendada koormust loodusele, survet sotsiaalsfäärile ja tervishoiusektorile. Üleilmastumise tõttu on tervise ja elukeskkonna valdkonnale omane suurem kihistumine ka ühiskonna sees, nii hoiakute, võimaluste kui ka käitumismustrite lõikes.

Igapaevane ajakava kauplemissusteem

Eesti eesmärk on hoida inimeste tervist, arendada inimesekeskseid terviseteenuseid integreeritult sotsiaalkaitsesüsteemiga ning kasutada ressursse säästlikult ja optimaalselt. Ka liikumine ja loovus toetavad sotsiaalset sidusust, vaimsust ja positiivseid väärtushinnanguid ühiskonnas. Panustame tervet elulaadi, heaolu ja jätkusuutlikku mõtteviisi väärtustavate hoiakute kujundamisse Eesti ühiskonnas ning e-teenuste eripära arvestava ühiskonnakorralduse loomisesse ja rakendamisse.

Kas keegi teenib binaarseid voimalusi

Oleme oma tegevustega partneriks tõenduspõhiste eluviisi, keskkonnakorralduslike ja ökosüsteemipõhiste soovituste väljatöötamisel. Lõimime sotsiaal-ja käitumisteaduste, isikuteeninduse, tervise ja heaolu, hariduse ning loodus- ja keskkonnateaduste õppe- ja teadussuundi, et arendada tervet ja jätkusuutlikku eluviisi puudutavaid interdistsiplinaarseid kompetentse. Kujundame välja jätkusuutlikud interdistsiplinaarsed uuringud käitumis- ja neuroteaduste tippkeskuse ning loodus- ja terviseteaduste instituudi teadusprojektide raames.

Navigeerimismenüü

Integreerime tervise, liikumise ja säästva arengu teemad õpetajahariduse õppekavadesse ning arendame sihtrühma kaasamise ja infokommunikatsioonitehnoloogia kompetentse. Õpetame tervise ja jätkusuutlikkuse fookusvaldkonnas loodus- käitumis- sotsiaal- ja terviseteaduslikke aineid ning koolitame interdistsiplinaarsete kompetentsidega kõrgetasemelisi eksperte. Kujundame välja loodus- ja käitumisteaduste jätkusuutlikud doktoriõppekavad. Arendame loodusteaduste ja tehnoloogiavaldkonna ainete õpetamise didaktikat ja populariseerime õpetaja kutset.

Strateegia

Uudsete teadusväljundite saamiseks kasutame käitumisteaduste uuringutes ka loodusteaduslikke analüüsimeetodeid.

Pikaajalise tegevuse planeerimiseks töötame välja keskkonnaressursside ja ökosüsteemide teenuste jätkusuutliku kasutamise strateegiad. Arendame metoodikaid ja teenuseid, millega toetada terviseteadlikku ning jätkusuutlikku käitumist haridussüsteemis, töökohal ja kogukonnas. Teeme tervisekäitumise, inimeste liikumis- ja tegevusvõime ning ravimuda ja mudaravi uuringuid ja rakendame tulemusi ettevõtluses. Regionaalarengu toetamiseks kaasame Haapsalu kolledži õppetöösse, sh rakendusuuringutesse, ning partnereid avalikust sektorist ja ettevõtlusest.

TÜ üksuste kontaktandmed

Oleme eeskujuks terve ja säästva mõtteviisi rakendamisel ka ülikooli enda töö- ja õppekorralduses. Nüüdisaegset ühiskonda iseloomustab üha suurem komplekssus, aga ka määramatus, fragmentaarsus, vastastiksõltuvus ja hargmaistumine. Selle on tinginud rahvastiku muutused, muutuv elustiil ja väärtused, digitaliseerumine ning riigi, poliitika ja valitsemise teisenemine.

Parim kruptograafia investeering 2021. augustis

Muutustega kohanemine eeldab poliitika, valitsemise, institutsioonide, kogukondade ja õigussüsteemi uuenemist ning innovatiivseid sotsiaal-majanduslikke ettevõtlusvorme ja sotsiaalkaitse meetmeid.

Ülikool on hinnatud koostööpartner riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele. Aitame kaasa teaduspõhisele poliitikakujundamisele ning pakume paremate otsuste tegemiseks uudseid analüüsi- ja uurimismeetodeid ning nendel põhinevat sisendit.

PANEELDISKUSSIOONIGA SEMINAR \

Mõtestame uuenevaid ühiskondlikke protsesse ja toetame Selleks ühendame riigiteadused, rahvusvahelised suhted, õigusteaduse, sotsioloogia, sotsiaalkaitse ja demograafia valdkonna teadmised. Tugevdame ühiskonna, valitsemise, demokraatia ja õigussüsteemi arengut mõtestavaid interdistsiplinaarseid ja probleemikeskseid uurimissuundasid ning uuendame ja mitmekesistame neid toetavaid uurimismetodoloogiad.

Toetame avatud valitsemise praktikate juurdumist riigi ja kohaliku omavalitsuse tasandil ning pakume teaduspõhiseid ja innovaatilisi lahendusi avalikule teenistusele, poliitikutele, õiguspraktikutele, ettevõtetele, vabaühendustele ja kodanikele sotsiaalne ja poliitiline innovatsioon.

Aktsiate lopetamise tahtaeg

Rahvastiku arengust lähtuvate probleemide lahendamiseks arendame tuumdemograafia kompetentsi. Töötame välja uusi ennetus- ja sekkumisviise perekondade ning inimeste toimetuleku ja heaolu tagamiseks. Tugevdame interdistsiplinaarset inimarengut väärtustavat teadmispotentsiaali ülikoolis, väärtustades nii distsipliinipõhist kui ka interdistsiplinaarset koostööd kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil. Panustame sotsiaalteaduste eestikeelse õppekirjanduse ja terminivara korrastamisse ning uuendamisse.

Sotsiaalmeedia menüü

Ülikooli ühiskondliku mõju suurendamiseks võtame eestvedaja rolli fookusvaldkonnaga seotud ühiskondlikes debattides ning tagame teadustulemuste kommunikatsiooni ühiskonnas. Toetame ülikooli kujunemist avatud valitsemise eeskujuks. IV Tallinna Ülikooli tegevuspõhimõtted Ülikooli strateegilise eesmärgi toetamiseks oleme määratlenud läbivad tegevuspõhimõtted, mis lähtuvad ülikooli prioriteetidest ja arengusuundumustest.

Nii toetavad fookusvaldkondade väljaarendamist järgmised läbivad tegevuspõhimõtted. Ülikooli senised tegevused ja tulemused loovad eeldused, et saavutada erialadevahelisusega uuenduslikku ja ühiskonnale olulist mõju.