Trade signaalide indekseerimine, Autoriõiguse seadus (konsolideeritud tekst )

Indeal paneel Indeali platvorm töötas läbi paneeli, simuleerides Bitcoinide juhtimist. Indeksi kauplemistasud Nagu kõigi finantsinstrumentide puhul, peate maksma indeksfondide eest tasu. Tõestades, et Indeal on pettus, kaebavad endised investorid ettevõtte kohtusse, kuna nad on saanud ainult esimesed maksed. Kontacti e-posti klient Suured täiustused mängudes KDE mängud ja õpirakendused on üle elanud suuri muutusi.

Trade signaalide indekseerimine

Autoriõiguse seadus konsolideeritud tekst Autoriõiguse seaduse eesmärk ja ülesanded 1 Autoriõiguse seaduse eesmärk on tagada kultuuri järjepidevus ja kultuurisaavutuste kaitse, autoriõigusel põhinevate tootmisharude ja rahvusvahelise kaubanduse areng ning luua autoritele, teose esitajatele, fonogrammitootjatele, televisiooni- ja raadioteenuse osutajatele, filmi esmasalvestuse tootjatele, andmebaasi tegijatele ning teistele käesolevas seaduses nimetatud isikutele soodsad tingimused teoste ja muude kultuurisaavutuste loomiseks ja kasutamiseks.

Autoriõigusaktid 1 Eesti Vabariigi autoriõigusaktid koosnevad käesolevast seadusest, selle alusel väljatöötatavatest teistest seadustest, Vabariigi Valitsuse, ministeeriumide ja ametite muudest õigusaktidest. Autoriõiguse seaduse kehtivus [RT I97, jõust. Kohtumenetluse erisused autoriõiguse Trade signaalide indekseerimine autoriõigusega kaasnevate õiguste asjades Autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste tekke, kuuluvuse ja teose või Trade signaalide indekseerimine kaasnevate õiguste objekti õigusvastase kasutamisega seotud hagisid ning hagi tagamise ja esialgse õiguskaitse Trade signaalide indekseerimine vaatab läbi ja muid käesolevas seaduses nimetatud vaidlusi lahendab Harju Maakohus.

Teosed, millele tekib autoriõigus 1 Autoriõigus tekib kirjandus- kunsti- ja teadusteostele.

KDE rakendused: hõlpsamad kasutada, parema jõudlusega ja viivad lausa Marsile

Teos on originaalne, kui see on autori enda intellektuaalse loomingu tulemus. Kaitse laieneb arvutiprogrammi mis tahes väljendusvormile; 4 kõned, loengud, ettekanded, jutlused jt teosed, mis koosnevad sõnadest ja on väljendatud suuliselt suulised teosed ; 5 stsenaariumid ja stsenaariumi plaanid, libretod; 6 draama- ja muusikalised draamateosed; 7 muusikateosed tekstiga ja ilma tekstita; 8 koreograafiateosed ja pantomiimid; 9 audiovisuaalsed teosed § 33 ; 10 [kehtetu -RT I97, jõust.

Andmebaas käesoleva seaduse tähenduses on süstemaatiliselt või metoodiliselt korrastatud iseseisvate teoste, andmete või muu materjali kogu, mis on individuaalselt kättesaadav elektrooniliste või muude vahendite abil. Andmebaasi mõiste ei hõlma selle tegemiseks ega käivitamiseks vajaminevat arvutiprogrammi. Käesoleva seaduse alusel kaitstakse autoriõigusega andmebaasi, mis oma sisu valiku ja korralduse tõttu on autori enda intellektuaalse loomingu Trade signaalide indekseerimine, ning ei kohaldata mingit muud kriteeriumi; 23 muud teosed.

Tõendamiskohustus lasub teose autoriõigusega kaitstuse vaidlustajal.

Sealhulgas kuulub autorile õigus lubada ja keelata: 1 reprodutseerida oma teost õigus teose reprodutseerimisele. Reprodutseerimiseks loetakse teosest või teose osast ühe või mitme ajutise või alalise koopia otsest või kaudset tegemist mis tahes vormis või mis tahes viisil; 2 levitada oma teost või selle koopiaid õigus teose levitamisele.

Intellektuaalse tegevuse tulemused, millele käesolevat seadust ei kohaldata Käesolevat seadust ei kohaldata: 1 ideedele, kujunditele, mõistetele, teooriatele, protsessidele, süsteemidele, meetoditele, kontseptsioonidele, Trade signaalide indekseerimine, avastistele, leiutistele jms intellektuaalse tegevuse resultaatidele, mis on kirjeldatud, selgitatud või muul viisil väljendatud teoses; 2 rahvaloominguteostele; 3 õigusaktidele ja haldusdokumentidele seadused, seadlused, määrused, põhimäärused, juhendid, käskkirjad ning nende ametlikele tõlgetele; 4 kohtulahenditele ning nende ametlikele tõlgetele; 5 riigi ametlikele sümbolitele ja organisatsioonide sümboolikale lipud, vapid, ordenid, medalid, märgid jne ; 6 päevauudistele; 7 faktidele ja andmetele; 8 ideedele ja põhimõtetele, millele rajanevad arvutiprogrammi elemendid, kaasa arvatud programmi kasutajaliidese aluseks olevad ideed ja põhimõtted.

Autoriõiguse tekkimine, sõltumata teose eesmärgist, väärtusest, väljendusvormist ja fikseerimise viisist Teose eesmärk, väärtus, konkreetne väljendusvorm või fikseerimise viis ei saa olla aluseks autoriõiguse mittetunnustamisele. Autoriõiguse tekkemoment 1 Autoriõigus teosele tekib teose loomisega. Autoriõigus avalikustamata ja avalikustatud teostele 1 Autoriõigus tekib nii avalikustamata kui ka avalikustatud avaldatud, üldsusele suunatud teostele.

Trade signaalide indekseerimine

Avaldatud teosed 1 Teos loetakse avaldatuks, kui teos või teose mis tahes vormis reprodutseeritud koopiad on autori nõusolekul antud üldsusele kasutamiseks koguses, mis võimaldab üldsusel sellega tutvuda või seda omandada.

Teose avaldamiseks loetakse muu hulgas teose trükis väljaandmist, teose eksemplaride panemist müügile, jaotamist, laenutamist, rentimist ja muul viisil tasuta või tasu eest kasutada andmist. Üldsusele suunatud teosed 1 Teos loetakse üldsusele suunatuks, kui see on avalikult esitatud, üldsusele näidatud, edastatud, taasedastatud, üldsusele kättesaadavaks tehtud või muul viisil üldsusele suunatud mis tahes tehnilise vahendi või protsessi vahendusel.

Trade signaalide indekseerimine

  • Lõppkaalutlused Kuidas Indeal Investimentos töötab?
  • Autoriõiguse seadus – Riigi Teataja

Kodeeritud signaalid loetakse edastatuks, kui nende üldsusele suunamiseks võimaldatakse televisiooni- ja raadioteenuse osutaja poolt või tema nõusolekul Trade signaalide indekseerimine. Piraatkoopia [Kehtetu -RT I97, jõust.

Edastamine satelliidi kaudu 1 Satelliidina käesoleva seaduse tähenduses käsitatakse mis tahes sidesatelliiti, mis edastab avalikuks vastuvõtuks mõeldud signaale selleks ettenähtud sagedusaladel, samuti ühest geograafilisest punktist teise geograafilisse punkti toimuva suletud ühendusega signaale edastavat satelliiti tingimusel, et nende signaalide individuaalvastuvõtt nendes geograafilistes punktides on teatud asjaoludel võimalik.

Taasedastamine kaabellevivõrgu kaudu Taasedastamine kaabellevivõrgu kaudu Trade signaalide indekseerimine seaduse tähenduses on üldsusele vastuvõtmiseks ettenähtud tele- või raadioprogrammi samaaegne, muutumatu ja täielik taasedastamine traatside või õhu, sealhulgas satelliidi kaudu üldsusele kättesaadava kaabel- või mikrolainesüsteemi vahendusel.

Autoriõiguse sisu 1 Teose autoril tekib teose loomisega autoriõigus sellele teosele. Autoriõiguse sisu moodustavad isiklikud õigused ja varalised õigused. Varalised õigused [RT I1, 1- jõust.

Sealhulgas kuulub autorile õigus lubada ja keelata: 1 reprodutseerida Trade signaalide indekseerimine teost õigus teose reprodutseerimisele. Reprodutseerimiseks loetakse teosest või teose osast ühe või mitme ajutise või alalise koopia otsest või kaudset tegemist mis tahes vormis või mis tahes viisil; 2 levitada oma teost või selle koopiaid õigus teose levitamisele.

Levitamiseks loetakse teose või selle koopia omandiõiguse üleandmist või üldsusele kasutada andmist mis tahes viisil, sealhulgas rentimist ja laenutamist, välja arvatud arhitektuuriteose ja tarbekunstiteose rentimine ja laenutamine.

Pärast autori poolt või tema loal teose koopia esmamüüki või omandiõiguse muul viisil üleandmist Euroopa Liidu liikmesriigis või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga ühinenud riigis lõpeb käesolevas punktis nimetatud õigus ja teose koopiat võib Euroopa Liidu liikmesriigis või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga ühinenud riigis edasi levitada autori nõusolekuta.

Autorile kuulub ainuõigus lubada või keelata oma teose koopia rentimist ja laenutamist üldsusele ka juhul, kui õigus teose levitamisele on lõppenud, välja arvatud käesoleva seaduse §-s sätestatud juhud; 3 [kehtetu -RT I97, jõust.

Teose eksponeerimine tähendab teose või tema koopia näitamist kas vahetult või filmi, slaidi, Trade Trade signaalide indekseerimine indekseerimine või mis tahes muu tehnilise vahendi või protsessi abil; 9 edastada teos raadio, televisiooni ja satelliidi kaudu ning taasedastada kaabellevivõrgu kaudu, samuti suunata teos üldsusele muude tehnikavahendite vahendusel, välja arvatud käesoleva paragrahvi punktis 91 nimetatud viisil õigus teose edastamisele ; 91 teha teos üldsusele kättesaadavaks sellisel viisil, et isikud saavad teoseid kasutada nende poolt individuaalselt valitud kohas ja ajal õigus teose üldsusele kättesaadavaks tegemisele ; 10 teostada oma arhitektuurne projekt seaduses ettenähtud korras; 11 teostada oma disaini- tarbekunstiteose jms projekt.

Autori varaliste õiguste teostamine [RT I71, jõust. Kui teose avalikku esitamist korraldab üheaegselt mitu isikut, siis vastavalt isikute omavahelisele kokkuleppele taotleb loa üks nendest. Täiendavad varalised õigused seoses arvutiprogrammidega Arvutiprogrammi autorile kuuluvad lisaks käesoleva seaduse §-s 13 nimetatud varalistele õigustele ainuõigus arvutiprogrammi füüsiliseks kasutamiseks ja valdamiseks ärilisel eesmärgil.

Teose ja teose helisalvestise kojulaenutamine raamatukogust 1 Raamatukogul on õigus autori, esitaja ja fonogrammitootja nõusolekuta koju laenutada teost ja teose helisalvestist, kuid Binaarsete valikute investeerimisuhing isikutel on õigus saada kojulaenutamise eest Trade signaalide indekseerimine. Audiovisuaalse teose kojulaenutamine on lubatud vaid juhul, kui filmi esmasalvestuse tootja on andnud selleks loa.

KDE rakendused: hõlpsamad kasutada, parema jõudlusega ja viivad lausa Marsile - KDE Community

Autoriõigusega kaasnevate õiguste omaja nõusolekul, mis on kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, võib nimetatud tähtaega lühendada.

Sellega seotud lisakulutused kannab tasu väljamaksja. Autori õigus saada autoritasu 1 Autoril on õigus saada tasu teose kasutamise eest teiste isikute poolt autoritasuvälja arvatud käesoleva seadusega ettenähtud juhud.

Trade signaalide indekseerimine

Kokkulepe loobumise kohta õigusest saada õiglast tasu on kehtetu. Tasu algupärase kunstiteose edasimüümise eest 1 Algupärase kunstiteose autoril on õigus saada pärast teose omandiõiguse esmakordset võõrandamist müügihinnal põhinevat autoritasu teose igakordse müügi puhul.

Autoriõigus ja omandiõigus 1 Autoriõigus teosele kuulub autorile või tema pärijale sõltumata sellest, kellel on omandiõigus sellele materiaalsele objektile, milles teos on väljendatud.

EUR-Lex Access to European Union law

Autori või tema pärija varaliste õiguste teostamise viis määratakse kindlaks autori või tema pärija ja Binaarsed valikud maaklerid t vahelise kokkuleppega.

Autori varaliste õiguste piiramine Erandina käesoleva seaduse §-dest 13—15, kuid tingimusel, et see ei ole vastuolus teose tavapärase kasutamisega ega kahjusta põhjendamatult autori seaduslikke huve, on lubatud teost kasutada autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta ainult §-des 18—otsesõnu ettenähtud juhtudel. Teose vaba reprodutseerimine ja tõlkimine isikliku kasutamise eesmärkidel 1 Autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta on lubatud õiguspäraselt avaldatud teost füüsilisel isikul reprodutseerida ja tõlkida isikliku kasutamise eesmärkidel tingimusel, et selline tegevus ei taotle ärilisi eesmärke.

Autori reprodutseerimisõiguse Trade signaalide indekseerimine 1 Ilma autori nõusolekuta ja tasu maksmata Trade signaalide indekseerimine lubatud teoste ajutine või juhuslik reprodutseerimine, mis toimub tehnilise protsessi lahutamatu ja olulise osana ning mille eesmärk on vahendada teose edastamist võrgus kolmandate isikute vahel või teha võimalikuks Trade signaalide indekseerimine või autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti seaduspärane kasutamine ning millel puudub iseseisev majanduslik eesmärk.

Teose vaba kasutamine teaduslikel, hariduslikel, informatsioonilistel ja õigusemõistmise eesmärkidel Autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta, kuid kasutatud teose autori nime, kui see on teosel näidatud, teose nimetuse ning avaldamisallika kohustusliku äranäitamisega on lubatud: 1 õiguspäraselt avaldatud teose tsiteerimine ja refereerimine motiveeritud mahus, järgides refereeritava või tsiteeritava teose kui terviku mõtte õige edasiandmise kohustust; 2 õiguspäraselt avaldatud teose kasutamine illustreeriva materjalina õppe- ja teaduslikel eesmärkidel motiveeritud mahus ja tingimusel, et selline kasutamine ei taotle ärilisi eesmärke; 3 õiguspäraselt avaldatud teose reprodutseerimine õppe- ja teaduslikel eesmärkidel motiveeritud mahus haridus- ja teadusasutustes, mille tegevus ei taotle ärilisi eesmärke; 31 õiguste objekti töötlemine teksti- ja andmekaeve eesmärkidel ning tingimusel, et selline kasutamine ei taotle ärilisi eesmärke; [RT I, Teose vaba kasutamine avaliku arhiivi, muuseumi või raamatukogu poolt [RT I28, jõust.

Üldsusele külastamiseks avatud kohtades asuvate teoste kujutiste vaba kasutamine Autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta on lubatud üldsusele külastamiseks avatud kohtades alaliselt asuva arhitektuuriteose, kujutava kunsti teose, tarbekunstiteose ja fotograafiateose reprodutseerimine ükskõik millisel viisil peale mehaanilise kontaktkopeerimise ja selle teose kujutise üldsusele suunamine, välja arvatud juhul, kui selline teos moodustab kujutise põhimotiivi ja seda kavatsetakse kasutada otsesel ärilisel eesmärgil.

Trade signaalide indekseerimine

Kui käesolevas lõikes sätestatud teosel on nimetatud autori nimi, GTO binaarsed variandid see lisada kujutise üldsusele suunamisel.

Üldsusele külastamiseks avatud kohas asuva arhitektuuriteose kujutise vaba kasutamine kinnisvarakuulutuses Autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta, Trade signaalide indekseerimine kasutatud teose autori nime äranäitamisega on lubatud arhitektuuriteose kujutist motiveeritud mahus reprodutseerida ja üldsusele suunata kinnisvarakuulutuses.

Üldsusele külastamiseks avatud kohtades asuvate teoste kujutiste vaba kasutamine [Kehtetu -RT I10, jõust. Teose vaba avalik esitamine Autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta, kuid kasutatud teose autori nime või nimetuse, kui see on teosel näidatud, kohustusliku äranäitamisega on lubatud teose avalik esitamine õppeasutustes vahetus õppeprotsessis nende asutuste õpetava personali ja õpilaste poolt ning tingimusel, et kuulajaskonna või vaatajaskonna moodustavad õpetav personal ja õpilased või teised isikud lapsevanemad, eestkostjad, hooldajad jnekes on otseselt seotud õppeasutusega, kus teost avalikult esitatakse.

Teose ajutise salvestise kasutamine raadio ja televisiooni poolt 1 Autori nõusolekuta ja täiendava autoritasu maksmiseta on raadiol ja televisioonil lubatud teha ajutine salvestis teosest, millele tal on eetrisseandmise õigus, tingimusel, et selline salvestis tehakse raadio ja televisiooni oma tehniliste vahenditega ja enda poolt kasutamiseks.

Nimetatud juhul kuulub salvestis säilitamisele raadio ja televisiooni arhiivis kui eranditult dokumentaalset iseloomu omav teos ilma selleks autorilt nõusolekut küsimata.

Arhiivis säilitamisele kuuluvate teoste kohta teeb otsuse televisiooni- ja raadioteenuse osutaja, vaidluse korral aga riigiarhivaar.

Õpi 2 Trade juhendit indeksi kauplemise kohta! Indeksi kauplemine võimaldab teil investeerida laiematele aktsiaturgudele ühe tehingu kaudu. Üldine kontseptsioon on see, et indeks jälgib teatud aktsiaturgudel kauplevate ettevõtete gruppi.

Arvutiprogrammi vaba kasutamine 1 Kui lepinguga ei ole ette nähtud teisiti, on arvutiprogrammi õiguspärasel kasutajal õigus ilma programmi autori nõusolekuta ja täiendava autoritasu maksmiseta programmi reprodutseerida, tõlkida, kohandada adaptsioon ning muul viisil ümber töötada ja saadud tulemusi reprodutseerida tingimusel, et see on vajalik: 1 programmi kasutamiseks seadmel või seadmetel, ulatuses ja eesmärkidel, milleks programm omandati; 2 programmis esinevate vigade parandamiseks.

Arvutiprogrammi vaba pöördprojekteerimine dekompileerimine 1 Arvutiprogrammi õiguspärasel kasutajal on õigus ilma programmi autori nõusolekuta ja täiendava autoritasu maksmiseta reprodutseerida programmi ning seda tõlkida juhul, kui see on hädavajalik informatsiooni saamiseks algsest programmist sõltumatult loodud programmi ühilduvuse tagamiseks teiste programmidega, kui on täidetud järgmised tingimused: 1 seda teeb programmi õiguspärane kasutaja või tema ülesandel mõni teine vastavat luba omav Trade signaalide indekseerimine 2 programmide ühilduvust tagav informatsioon ei ole olnud käesoleva lõike punktis 1 nimetatud isikutele eelnevalt kättesaadav; 3 selline tegevus piirdub algse programmi osadega, mis on vajalikud ühilduvuse tagamiseks.

Andmebaasi vaba kasutamine Andmebaasi Trade signaalide indekseerimine selle koopia õiguspärasel kasutajal on õigus ilma autori nõusolekuta ja täiendavat autoritasu maksmata teostada kõiki tegusid, mis on vajalikud juurdepääsuks andmebaasi sisule ja selle sisu tavapäraseks kasutamiseks.

Trade signaalide indekseerimine

Kui nimetatud isik on õigustatud kasutama andmebaasi ainult osaliselt, kohaldatakse käesolevas paragrahvis sätestatut ainult andmebaasi või selle koopia vastava osa suhtes. Lepingu tingimus, mis piirab nimetatud õiguse teostamist, on tühine.

🥇 Parimad indeksimaaklerite maaklerid maksimaalse kasumi saamiseks! Mai

Mõisted 1 Teos või muu kaitstud objekt käesoleva jao tähenduses on mis tahes kandjal, sealhulgas digitaalsel kujul õiguspäraselt avaldatud raamat, ajakiri, ajaleht või muu kirjutis ning selle illustratsioon, samuti märgistik, sealhulgas noodileht, mida kaitstakse autoriõigusega või autoriõigusega kaasnevate õigustega.

Lubatud kasutusviisid Kaubanduse tulemused ja voimalused Teose või muu kaitstud objekti kasutamiseks tasu maksmiseta käesoleva seaduse § 13 1.

Pädeva üksuse kohustused 1 Pädev üksus, kes teeb käesoleva seaduse § Pimeda, vaegnägija või muu trükikirja lugemise puudega isiku huvides tegutseva pädeva üksuse kohta teabe jagamine 1 Käesoleva seaduse § Audiovisuaalse teose ja teose helisalvestise Trade signaalide indekseerimine isiklikeks vajadusteks 1 Autori nõusolekuta on lubatud reprodutseerida audiovisuaalset teost või teose helisalvestist kasutaja enda isiklikeks vajadusteks teaduslikuks uurimistööks, õppetööks jms.

Autoril, aga samuti teose esitajal ja fonogrammitootjal on õigus saada õiglast tasu teose või fonogrammi sellise kasutamise eest § Tasu koguja esitab Justiitsministeeriumile tasu kogumise, maksmise ning tehtud mahaarvestuste kohta kirjalikus vormis Trade signaalide indekseerimine iga Trade signaalide indekseerimine Esitatud andmed on konfidentsiaalsed ning tasu kogujal on õigus neid kasutada või avaldada ainult seoses tasu kogumisega.

Tasu teose reprograafilise reprodutseerimise eest 1 Autoril ja kirjastajal on õigus saada õiglast tasu teose reprograafilise reprodutseerimise eest käesoleva seaduse § 18 1.

KDE rakendused: hõlpsamad kasutada, parema jõudlusega ja viivad lausa Marsile KDE rakendused: hõlpsamad kasutada, parema jõudlusega ja viivad lausa Marsile Wednesday, 6 February Kate märguanded pole enam nii pealetükkivad KDE võimas tekstiredaktor Kate sai täiustusi paljudes valdades. Tänu KDE e. Tõsise vigade parandamise pingutusega suudeti avatud veateadete hulk viia lt 60ni. Koodikirjutamispäevade kõrval nähti vaeva uue kiiravamise võimaluse ja muude vajalike omaduste kallal. Kõik parandused toovad kasu ka Kate kasutamisele teistes rakendustes, sealhulgas kergekaalulisemale tekstiredaktorile KWrite ning KDE võimsale arenduskeskkonnale KDevelop.

Orbteos 1 Käesolevas jaos nimetatud tingimustel on lubatud vabalt Trade signaalide indekseerimine alljärgnevaid autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste objekte, mis avaldati esmakordselt Euroopa Liidu liikmesriigis Trade signaalide indekseerimine Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga ühinenud riigis või, kui neid ei ole avaldatud, mis edastati esmakordselt Euroopa Liidu liikmesriigis või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga ühinenud riigis: Trade signaalide indekseerimine raamat, ajakiri, ajaleht või muu kirjutisena avaldatud teos, mida talletatakse Trade signaalide indekseerimine arhiivi, muuseumi, raamatukogu, teadus- ja haridusasutuse või filmi- või audiopärandi säilitamisega tegeleva asutuse edaspidi avalik mäluasutus kogus; 2 audiovisuaalne teos või fonogramm, mida talletatakse avaliku mäluasutuse kogus; 3 audiovisuaalne teos või fonogramm, mis on toodetud Eesti Rahvusringhäälingu poolt kuni Hoolikas otsing 1 Et teha kindlaks, kas teos või fonogramm, mida avalik mäluasutus või Eesti Rahvusringhääling soovib kasutada, on orbteos, tagab nimetatud asutus, et iga õiguste objekti puhul tehakse heas usus hoolikas otsing eesmärgiga tuvastada või leida teosele või fonogrammile õigusi omav isik.

Otsingu tegemiseks kasutatakse kohaseid allikaid ning see tehakse enne teose või fonogrammi kasutamist. Sellisel juhul tehakse hoolikas otsing Euroopa Liidu liikmesriigis või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga ühinenud riigis, kus asub audiovisuaalse teose produtsendi peakorter või peamine elukoht. Pädev asutus 1 Pädevaks asutuseks orbteose Trade signaalide indekseerimine käsitleva info vahendajana on Eestis Justiitsministeerium.

EUR-Lex - PC - EN - EUR-Lex

Orbteose staatuse vastastikune tunnustamine Teost või fonogrammi, mida ühes Euroopa Liidu liikmesriigis või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga ühinenud riigis käsitatakse orbteosena, käsitatakse orbteosena kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga ühinenud riikides. Orbteose vaba kasutamine 1 Avalikul mäluasutusel ja Eesti Rahvusringhäälingul on lubatud kasutada orbteoseks tunnistatud ning orbteoste andmebaasi edastatud oma kogusse kuuluvat teost või fonogrammi üksnes avalikes huvides ja kõigi tuvastatud õiguste omajate nimede näitamise korral järgnevatel juhtudel: 1 üldsusele kättesaadavaks tegemine kultuurilistel ja hariduslikel eesmärkidel; 2 reprodutseerimine digiteerimise, üldsusele kättesaadavaks tegemise, indekseerimise, kataloogimise, säilitamise Trade signaalide indekseerimine taastamise eesmärgil.

Orbteose staatuse osaline või täielik tühistamine 1 Orbteosele õigusi omav isik võib igal ajal pöörduda teose või fonogrammi orbteoseks tunnistanud asutuse poole ning nõuda oma autoriõiguste või autoriõigusega kaasnevate õiguste ulatuses orbteose staatuse tühistamist.