Valikute kinnitamise tasemed

Samuti on mitmed senised valikupartnerid suurendanud koostööd haiglavõrgu arengukava haiglatega, mis võimaldab tagada patsientidele veelgi paremad diagnostika- ja ravivõimalused ning parima ravikvaliteedi. Kui Riigietalonide säilitamine ja kasutamine 1 Riigietalone säilitatakse mõõteseaduse § 19 nõuetele vastavas laboris. Viimastel aastatel on Euroopa Liidu struktuurfondidest eraldatud ressursid võimaldanud Eesti haiglatel kaasajastada oma ruume ja aparatuuri ning ühtlasi suurendada võimalusi kvaliteetsete tervishoiuteenuste pakkumisel. Sõlmitava lepingu perioodiks on Valikuga kavatseb haigekassa osta enam kui ravijuhtu aastas, mis on samaväärsel tasemel varasema lepinguperioodi mahtudega.

Valikute kinnitamise tasemed

Eesti Haigekassa kuulutab välja valiku lepingute sõlmimiseks eriarstiabis ja haiguste ennetuses Haigekassa sõlmib igal aastal lepinguid kindlustatutele tervishoiuteenuste osutamiseks kogumahus enam kui 3,2 miljonit ravijuhtu, millest valdava osa moodustavad haiglavõrgu arengukava haiglate poolt osutatavad teenused. Eriarstiabi partnerite täiendava valiku väljakuulutamise eesmärk on lisaks haiglavõrgu arengukava haiglatele kaasata haigekassa partnerite ringi ka teisi tervishoiuasutusi, et tagada elanikele kvaliteetse tervishoiuteenuste kättesaadavus.

Algava valikuperioodi pikkus on 4 aastat seni Valikute kinnitamise tasemed 3-aastase lepinguperioodi asemel, et võimaldada valikul osalevatel tervishoiuasutustel oma tegevust pikema aja peale ette planeerida.

Valikute kinnitamise tasemed

Haigekassa juhatuse esimehe Tanel Rossi sõnul analüüsiti tervishoiuteenuste täiendava ostuvajaduse hindamiseks raviteenuste kasutamist üle Eesti maakondade lõikes. Paikkondliku valikuvajaduse mõningase muutuse algaval perioodil on tinginud mitmed arengud Eesti tervishoiusüsteemis.

Valikute kinnitamise tasemed

Viimastel aastatel on Euroopa Liidu struktuurfondidest eraldatud ressursid võimaldanud Eesti haiglatel kaasajastada oma ruume ja aparatuuri ning ühtlasi suurendada võimalusi kvaliteetsete tervishoiuteenuste pakkumisel. Samuti on mitmed senised valikupartnerid suurendanud koostööd haiglavõrgu arengukava haiglatega, mis võimaldab tagada patsientidele veelgi paremad diagnostika- ja ravivõimalused ning parima ravikvaliteedi.

Valikute kinnitamise tasemed

Valikuga kavatseb Valikute kinnitamise tasemed osta enam kui ravijuhtu aastas, mis on samaväärsel tasemel varasema lepinguperioodi mahtudega. Kui Laekunud pakkumusi hinnatakse nõukogu kinnitatud kriteeriumite alusel, millest kõige kaalukamad on kvaliteedi tagamisega seotud nõuded. Haigekassa lähtub kindlustatud isikutele piirkondlikult võrdse ravi kättesaadavuse tagamisel Ravikindlustuse seadusest.

Valikute kinnitamise tasemed

Haiglavõrgu arengukava haiglad, kellega haigekassa sõlmib ravi rahastamise lepingu ilma valiku protseduurita, on määratud Vabariigi Valitsuse määrusega.

Valik kuulutatakse välja lepingute sõlmimiseks kindlustatutele tervishoiuteenuste osutamiseks eriarstiabis ja haiguste ennetuses Eesti Haigekassa veebilehel avaldatud teenuse osutamise kohtades ja mahtudes.

Sõlmitava lepingu perioodiks on Eesti Haigekassa juhatus teeb otsuse valiku kinnitamise kohta hiljemalt Kõik taotlused palume esitada hiljemalt

Valikute kinnitamise tasemed