SOA Service versiooni strateegia. Parandusi ja parandusi

ADM'i rakendamine ettevõtte erinevatel tasanditel - kirjeldab erinevaid arhitektuuri kaasamise võimalusi, mis võivad esineda ettevõtte eri tasanditel. Analüüsi etapil Analüüsi etapil ja kogu arenduse käigus on tarkvarale esitatavate nõuete väljaselgitamine üks olulisemaid. Iga Kondratjevi laine "harjal" on maailma majanduses domineeriv üks suurriik koos teatud majandusharu, leiutise, või poliitilise kapitaliga, mis annab talle teiste ees konkurentsieelise. Kuulus Kondratjevi lainete teooria edasiarendusena loodud tehnoloogilis-majandusliku paradigma ja tsüklitena toimuva tehnilise innovatsiooni teooria poolest.

Õppekava punkt B. Käsitledes tarkvara justkui iga teist toodet, võib tarkvara elutsükli arendusprotsessi jagada faasidesse. Faaside nimed ja täpsem jaotus varieerub sõltuvalt autorist. Kuid see ei tähenda, et oluliste arendustegevuste loetelu kuidagi erineks.

Kuidas vältida läbikukkumist kaitsekoostöös? Euroopa strateegilise autonoomia algatus

Järgnevalt sellest, milliseid tegevusi nimetatud arendusfaasid sisaldavad. Analüüsi etapil Analüüsi etapil ja kogu arenduse käigus on tarkvarale esitatavate nõuete väljaselgitamine üks olulisemaid.

Ilma selleta ei ole võimalik järgmisi samme astuda. Oma olulisuse tõttu käsitletakse tööd nõuetega tihti ka eraldi faasina. Nõuded annavad ettekujutuse sellest, mida kasutaja tarkvara abil teha tahab, milliseid eesmärke tal vaja saavutada. Teisisõnu on tegemist tarkvara funktsionaalsuse funktsionaalsed nõuded väljaselgitamisega. Lisaks on olulised ka mittefunktsionaalsed nõuded.

  • Три строки по пять, семь и снова пять слогов.
  • Trading Company sisekontrollisusteem

Need on tihti piirangud või lisatingimused, millega süsteemi töötamisel arvestada tuleb. Näide funktsionaalsete nõuete kohta: tavapärases õpiinfosüsteemis ÕIS tahab õpilane vaadata oma hindeid. Õpetajal on vaja näha, lisada, muuta ja kustutada kõigi õpetatavate õpilaste hindeid muidugi oma aines.

 - Сегодня здесь все идет кувырком.

See ei ole ammendav loetelu ÕIS-i nõuetest. Küll aga tuleb siit välja veel oluline fakt, et tavaliselt on nõuded seotud rollidega - erinevatel süsteemi kasutajatel on erinevad soovid ja erinevad õigused. Mittefunktsionaalsed nõuded võivad näiteks sisaldada tingimust, et süsteem peab töötama pidevalt ning maksimaalne lubatud katkestuse pikkus on pool tundi.

Faas F: Migration Planning migratsiooni planeerimine [ edit ] See osa on faasis E loodud projektide jaoks. Kulude-tulude analüüs. Detailne juurutamise ja migratsiooni plaan. Faas G: Implementation Governance rakendamise valitsemine [ edit ] Arhitektuuriline järelvalve juurutamise jaoks. Arhitektuurilise kitsendused juurutamise projektide jaoks.

Projekteerimine kavandamine Projekteerimine on vastavalt IEEE definitsioonile "süsteemi või komponentide arhitektuuri, osade, liideste ja teiste omaduste määramine" Inglisekeelne sõna design tähendab nii tegevust kui ka selle tegevuse produkti, eesti keeles võib tulemust nimetada kavand või projekt.

Kavandamine on arendusprotsessi osa, kus analüüsitakse nõudeid, et luua tarkvara sisemine struktuur. Loodud kirjeldus on omakorda realisatsiooni aluseks.

  •  Доедешь до конечной остановки, приятель.
  • Interneti-uvity vorgus
  • 5. veebruaril värskendus Access (KB)

Tarkvara projekt peab kirjeldama süsteemi arhitektuuri, st kuidas süsteem on jaotatud osadeks komponentideks ning millised on nende liidesed seostamisvõimalused teiste komponentidega. Komponendid peavad olema kirjeldatud sellise täpsusega, mis lubaks hakata neid realiseerima. Realisatsioon Realisatsiooni teostuse faasis programmeeritakse tarkvara valmis lähtudes kavandamisetapil loodud tarkvaraprojektist.

Strateegilise planeerimise konspekt

Komponentideks jagamine loob eeldused tööjaotuseks, st vähegi suurema süsteemi kodeerimiseks rakendatakse tööle programmeerijate meeskond. Realisatsiooni faasis toimub ka programmeeritud osade testimine ehk vigade otsimine. Esialgu komponentide kaupa loogika jms vigade leidmiseks. Tegelikkuses ei toimu arendus nii sirgjooneliselt, et enne tehakse põhjalik projekt kogu süsteemi tarbeks ning seejärel asutakse programmeerima.

SOA Service versiooni strateegia

Pigem põimuvad need faasid ning peale projekti tekkimist süsteemi osa kohta asutakse seda osa ka teostama. Samal ajal jätkub aga ülejäänud süsteemi projekteerimine. Realisatsiooni faasi viimaseks osaks on süsteemi valideerimine.

SOA Service versiooni strateegia

See on samuti sisuliselt testimine, kuid põhieesmärgiks on teada saada, kas tekkinud süsteem vastab kasutaja nõuetele ehk lihtsamalt öeldes - kas süsteem teeb seda, mida kasutaja tahab. Hooldamine SOA Service versiooni strateegia hooldamiseks nimetatakse tarkvara muutmist peale kliendile üleandmist, et parandada vigu, tõsta jõudlust või parandada muid omadusi. Hoolduse eesmärkideks SOA Service versiooni strateegia süsteemi kohandamine vastavalt muutunud keskkonnale ning muutunud kasutaja soovidele ja tarkvarasüsteemi töös hoidmine nii kaua kui võimalik.

Hooldamise juures on oluliseks SOA Service versiooni strateegia teiste programmeerijate poolt kirjutatud tarkvaraga töötamine parandamine, täiendamine, muutmine ja sellest tulenevad omakorda seosed eelmistes faasides tehtud töö kvaliteediga.

Hästi kavandatud, kodeeritud ja dokumenteeritud tarkvara on kergem, kiirem ja seega ka odavam hooldada. Tarkvara tootmine lõppeb kliendile tarkvara üleandmisega.

B.1 Süsteemiarenduse protsess ja meetodid | EUCIP: IT kutsehariduse õppematerjalid

Valminud tarkvara peab olema selline, mida klient tahtis. Kuid tarkvara peab edasi arenema. SOA Service versiooni strateegia käigus leitakse anomaaliaid, muutub töö keskkond, tekivad uued nõuded. Muudatuste vajadused logitakse, määratakse muudatuste mõju, kood muudetakse, tehakse testid, antakse välja tarkvara uus versioon ja vajadusel korraldatakse ka koolitus.

Võrdluseks Ian Sommerville oma raamatus "Software Engineering" toob välja järgmised tegevused tarkvaraprotsessis. Järele mõeldes kattub nende sisu eespool toodud faaside kirjeldustega. Tarkvara kirjeldaminemille käigus kliendid ja tarkvarainsenerid määratlevad koostöös loodava tarkvara funktsionaalsuse ja piirangud tema töötamisel.

Strateegilise planeerimise konspekt - Wikiversity

Tarkvara arendaminemille käigus tarkvara projekteeritakse ja programmeeritakse Tarkvara valideeriminemille käigus kontrollitakse tarkvara veendumaks, et see on selline, nagu klient tahtis. Tarkvara edasiarendusmille käigus tarkvara muudetakse, et see vastaks jätkuvalt kliendi muutuvatele nõuetele ja turu ning äri muutuvatele tingimustele.

SOA Service versiooni strateegia

Süsteemiarenduse elutsüklisse peavad kuuluma kõik eelpool kirjeldatud tegevused, kuid need faasid ei pea tingimata olema kirjeldatud viisil lineaarselt ritta seatud. Süsteemiarenduse elutsükli mudel on arendusprotsessi üldistatud abstraktne kirjeldus.

5. veebruaril 2019 värskendus Access 2013 (KB4032252)

See Binaarsed valikud maaklerid protsessi kirjeldus teatud vaatenurgast lähtudes. Protsessimudelite kirjeldustes räägitakse tavaliselt tegevustest nagu andmemudeli kavandamine, kasutajaliidese disain jne, kuid nad võivad sisaldada ka dokumentatsiooni ja rollide kirjeldusi.

Protsessimudelites võib kohata kahte põhimõttelist lähenemist. Tugev planeerimine. See vanem lähenemine seisneb tegevuste ja tarkvara põhjalikus planeerimises ja järgnevas kindlalt plaani järgivas arenduses.

Arendustegevuse progressi mõõdetakse sama plaani abil.

SOA: teenuse integreerimise küpsusmudel - It-Projekti Juhtimine

Agiilne ehk paindlik arendus, kus planeerimine toimub osade kaupa inkrementaalselt ning tänu millele on võimalik protsessi käiku muuta, tulles vastu kasutajate muutuvatele nõuetele.

Paindliku protsessi kasutuselevõtt tulenes klientide vajaduste kiirest muutumisest. Protsess peab olema paindlik ja suutma reageerida toote muutmise, täiendamise ja kohandamise soovidele. Kui vahepeal toimus süsteemi üldiste arendusmudelite jaotamine rangelt ühte või teise kategooriasse, siis praegu leiab Ian Sommerville, et üldiselte sel tasemel ei ole range jaotus otstarbekas ja nii mõnegi mudeli järgi on võimalik panna käima nii agiilne kui planeeritud arendusmeetod.

Läbi ajaloo on pakutud mitmeid üldisi süsteemiarenduse mudeleid ja olulisemad neist on: koskmudel waterfall model.

Õppekava punkt B. Käsitledes tarkvara justkui iga teist toodet, võib tarkvara elutsükli arendusprotsessi jagada faasidesse.