Paevase kaubanduse valjundnaitajad, TÜ üksuste kontaktandmed

Hindamistulemustest tuleks teatada seirekomisjonile ja Euroopa Komisjonile, et hõlbustada juhtimisotsuste tegemist. Näiteks tolli ja kaudse maksustamise valdkonnas on osa riiklikke haldusasutusi teinud suuri investeeringuid taristusse ja inimressurssidesse, eelkõige liikmesriikides, mis on peamised sisenemis- ja väljumiskohad Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahelises kaubanduses. On õiglane eeldada, et tulenevalt eriti tihedatest majandus- ja kaubandussuhetest, mis on liikmesriikidega loodud selle 47 aasta jooksul, mil Ühendkuningriik kuulus ELi, mõjutab Ühendkuningriigi väljaastumine liidust mõnda liikmesriiki, piirkonda ja sektorit rohkem ning eeldatakse, et need kannavad majanduslikku ja rahalist kahju, mille suurust ei ole veel võimalik täpselt kindlaks määrata. Teatud tingimustel peaks olema võimalik kasutada kiirendatud menetlust suurprojekti teisest või järgnevast etapist teatamiseks ja nende heakskiitmiseks, kui komisjon oli selle eelneva etapi või eelnevad etapid programmiperioodil — heaks kiitnud. Sellega seoses ning poliitika tulemuslikkuse ja tõhususe suurendamiseks peaks olema võimalik ühendada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde pakettideks, mis on koostatud territoriaalsete erivajaduste järgi.

Erandina finantsmääruse artikli 12 lõikest 4 tehakse reservi eripära tõttu ettepanek assigneeringute automaatset ülekandmist käsitlevate erisätete kohta. Kuigi on tõenäoline, et suurem osa Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega kaasnevatest negatiivsetest tagajärgedest tekib esimes t el aasta te l pärast tegelikku väljaastumist, võib mõju teatavatele piirkondadele, sektoritele või liikmesriikidele avalduda hiljem. Selleks et suurendada reservi mõju nii palju kui võimalik ja rakendada täielikult Euroopa Ülemkogu järeldusi, 7 millega nähti ette, et Lisaks tehakse reservi eripära ja suhteliselt lühikese rakendusperioodi tõttu ettepanek kohandatud vaatlusperioodi käsitlevate erisätete kohta.

Arvestades, et liidu eelarvele avalduvaid riske leevendatakse samal ajal nõudega, mille kohaselt peavad liikmesriigid looma tugeva juhtimis- ja kontrollisüsteemi, on põhjendatud teha erand kohustusest esitada iga aasta veebruaris või märtsis finantsmääruse artikli 63 lõigetes 5, 6 ja 7 osutatud dokumendid. Kõik liikmesriigid peavad esitama Liikmesriigid peavad tagama ka sekkumiste ja toetusesaajatega seoses nähtavuse ja läbipaistvuse.

Komisjon teostab hindamise, et kontrollida reservi tulemuslikkust, tõhusust, asjakohasust, sidusust ja ELi lisaväärtust. Pärast hindamist ja vahendite lõpliku eraldamise kohta tehtud otsuseid esitab komisjon Sellest antakse liikmesriikidele rahalist toetust, et leevendada negatiivseid tagajärgi liikmesriikides, piirkondades ja sektorites, eelkõige nendes, mida Ühendkuningriigi Paevase kaubanduse valjundnaitajad väljaastumine kõige enam mõjutab, eesmärgiga vähendada selle mõju majanduslikule, sotsiaalsele ja territoriaalsele ühtekuuluvusele.

Rahastamiskõlblikkus Avaliku sektori otsekulude rahastamiskõlblikkuse periood kestab 1. Määrus sisaldab põhjalikku, kuid siiski mittetäielikku loetelu rahastamiskõlblikest kuludest, mida kantakse seoses spetsiaalselt võetud meetmetega, mis on mõeldud piirkondade, alade, ettevõtjate, sektorite ja kohalike kogukondade jaoks, keda Ühendkuningriigi liidust väljaastumine negatiivselt mõjutab.

Määruses määratakse kindlaks ka teatavad kululiigid, mis ei ole rahastamiskõlblikud. Finantsjuhtimine Reservist võivad toetust saada kõik liikmesriigid ja raha eraldatakse kahes voorus — esimene kord Komisjon Paevase kaubanduse valjundnaitajad eelmaksete summad rakendusaktiga, mis olukorra erandlikkust, mõju suurusega seotud ebakindlust ja liikmesriikide kiire reageerimise vajadust arvesse võttes ei sisalda rahastatavate meetmete kirjeldust, nagu on nõutud finantsmääruse artikli lõikes 2.

Eelmaksete jaotamise meetod Eelmaksete jaotamise meetod põhineb usaldusväärsel ja võrreldaval ametlikul statistikal. Selles võetakse arvesse Ühendkuningriigiga toimuva kaubavahetuse tähtsust ja Ühendkuningriigi majandusvööndis toimuva kalapüügi olulisust. Eelmaksete jaotamise meetod on sätestatud määruse I lisas, et tagada täielik läbipaistvus.

Sel kuupäeval jõustus liidu ja Ühendkuningriigi vahel sõlmitud väljaastumisleping, 1 mis tagab Ühendkuningriigi korrakohase lahkumise ning õiguskindluse sellistes olulistes valdkondades nagu kodanikuõigused, finantsarveldus ja range piirikontrolli vältimine Iiri saarel. Väljaastumislepingu kohaselt lepiti kokku üleminekuperiood, mis pidi kestma kuni EL ja Ühendkuningriik pidasid omavahel kokku lepitud poliitilise deklaratsiooni 2 alusel läbirääkimisi uue suhete raamistiku üle. See, et Ühendkuningriik ei osale üleminekuperioodi lõpust alates enam liidu poliitikas, tekitab mis tahes tulevase lepingu liigist olenemata kaupade ja teenustega kauplemise tõkkeid ning piiriülese liikuvuse ja muude suhete tõkkeid, mida varem ei ole olnud. Ja seda mõlemas suunas: nii Ühendkuningriigist liitu kui ka liidust Ühendkuningriiki liikumisel.

Reservist rahalise toetuse saamise taotluste esitamine Liikmesriigid peavad esitama reservist toetuse saamiseks taotluse vorm on määruse II lisas Taotluses kirjeldatakse ka eelmaksete kasutamist. Rahastamisvahendi eripära ja suhteliselt lühike rakendusperiood õigustavad kohandatud vaatlusperioodi kehtestamist ja nõuet, et üksainus taotlus tuleb esitada Taotlusele lisatakse rakendusaruanne, milles kirjeldatakse muu hulgas Ühendkuningriigi liidust väljaastumise negatiivsete tagajärgede leevendamiseks võetud meetmeid ja nende rakendamist, liidu vahendite haldaja kinnitus ja sõltumatu auditiarvamus, mis hõlmavad reserviga seoses kehtestatud vaatlusperioodi.

Komisjoni hinnang rahalise toetuse taotlustele, eelmaksete tasaarvestamine ja täiendavate summade arvutamine Pärast seda, kui liikmesriigid on esitanud üheksainsaks tähtajaks, s.

Komisjon analüüsib eelkõige deklareeritud kulude rahastamiskõlblikkust ja korrektsust, nende seost üleminekuperioodi lõpuga ja nende majanduslikku mõju ning topeltrahastamise vältimiseks kehtestatud meetmeid ja tõendavaid dokumente rakendusaruanne, liidu vahendite haldaja kinnitus ja sõltumatu auditiaruanne.

Reservist rahalise toetuse saamise taotluste hindamisel tasaarvestab komisjon tehtud eelmaksed ja nõuab kasutamata summad tagasi. Eelmaksetest tagasi nõutud või üle kantud summasid võib kasutada liikmesriikide täiendavate kulude hüvitamiseks, kui selle järele on nõudlust. Juhtimine ja kontroll Reservile eraldatud eelarvet täidetakse jagatult koostöös liikmesriikidega, tagades usaldusväärse finantsjuhtimise, läbipaistvuse ja mittediskrimineerimise põhimõtete täieliku järgimise ning huvide konflikti puudumise.

Eelkõige peavad liikmesriigid looma juhtimis- ja kontrollisüsteemi ning määrama reservi haldamise eest vastutavad asutused ja sõltumatu auditeerimisasutuse. Määruses sätestatakse selgelt liikmesriikide vastutus ning miinimumnõuded asutustele, kes haldavad, kontrollivad ja auditeerivad reservist antavat rahalist toetust. Liikmesriigid peavad kehtestama süsteemid, mille eesmärk on ennetada, avastada ja tulemuslikult käsitleda õigusnormide rikkumisi, sealhulgas pettusi.

Liikmesriigid peaksid kolme kuu jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest teatama komisjonile määratud asutuste ja eelmakse saava asutuse nimed ning kinnitama, et süsteemide kirjeldused on koostatud. Lihtsustamise eesmärgil võivad liikmesriigid kasutada Paevase kaubanduse valjundnaitajad määratud asutusi ja süsteeme, mis on loodud ühtekuuluvuspoliitika või Euroopa Liidu Solidaarsusfondi vahendite haldamiseks ja kontrollimiseks.

Komisjon võtab asjakohaseid meetmeid, sealhulgas kohaldab finantskorrektsioone, et tagada liidu finantshuvide kaitse. See kindlaksmääratud kestusega periood lepiti kokku väljaastumislepingus 11 ning see lõppes Üleminekuperioodil Paevase kaubanduse valjundnaitajad liit ja Ühendkuningriik ametlikke läbirääkimisi tulevaste suhete üle.

Oodata on laialdasi ja kaugeleulatuvaid tagajärgi ettevõtjatele, kodanikele ja haldusasutustele. Need tagajärjed on vältimatud ning sidusrühmad peavad seisma hea selle eest, et nad on nendeks valmis.

Reservist peaks katma täielikult või osaliselt avaliku sektori täiendavad kulud, mida liikmesriigid kannavad konkreetselt nende tagajärgede leevendamiseks võetud meetmete tõttu. Liikmesriikidel võib osutuda vajalikuks võtta erimeetmeid eelkõige selleks, et toetada väljaastumisest negatiivselt mõjutatud ettevõtjaid ja majandussektoreid. Seepärast on asjakohane esitada mittetäielik loetelu sellist liiki meetmetest, mis kõige tõenäolisemalt aitavad kõnealust eesmärki saavutada.

Reservist antav toetus ei peaks katma käibemaksu, kuna see kujutab endast liikmesriigi tulu, mis korvab sellega seotud kulud liikmesriigi eelarvele. Selleks et kasutada piiratud ressursse kõige tõhusamal viisil, ei peaks reservi rakendamise eest vastutavate asutuste kasutatud tehniline abi olema reservist toetuse saamiseks kõlblik. Kooskõlas ühtekuuluvuspoliitika üldise lähenemisviisiga ei tuleks toetada kulusid, mis on seotud ümberpaigutamistega või mis on vastuolus mis tahes kohaldatava liidu või riikliku õigusega.

Seepärast on asjakohane määrata kindlaks liikmesriikide poolt järgitavad põhimõtted ja neile kehtivad erikohustused, eelkõige usaldusväärse finantsjuhtimise, läbipaistvuse ja mittediskrimineerimise põhimõtted ning huvide konflikti puudumine. Need reeglid on sätestatud finantsmääruses ning nendega määratakse eelkõige kindlaks menetlus eelarve kehtestamiseks ja selle täitmiseks ning nähakse ette finantsjuhtimises osalejate vastutuse kontroll.

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli alusel vastu võetud reeglid käsitlevad ka üldist tingimuslikkuse korda liidu eelarve kaitsmiseks. Järgides küll põhimõtet, et liidu eelarve kinnitatakse iga-aastaselt, tuleks käesoleva määrusega näha ette finantsmääruses sätestatud võimalustest suuremad võimalused Paevase kaubanduse valjundnaitajad vahendite ülekandmiseks järgmisse eelarveaastasse, mis aitab suurendada reservi suutlikkust leevendada Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega liikmesriikidele ja Paevase kaubanduse valjundnaitajad majandusele kaasnevaid negatiivseid tagajärgi.

Usaldusväärsele ja ametlikule statistikale tuginedes tuleks jaotusmeetodis võtta arvesse Ühendkuningriigiga toimuva kaubavahetuse tähtsust ja Ühendkuningriigi majandusvööndis toimuva kalapüügi olulisust. Kuna Ühendkuningriigi liidust väljaastumine on ainulaadne sündmus ning Ühendkuningriigi ja liidu üleminekuperioodijärgsete suhete põhiaspektide suhtes on valitsenud ebakindlus, on raske ette näha, millised on asjakohased meetmed, mida liikmesriigid peavad Ühendkuningriigi väljaastumise mõju leevendamiseks kiiresti võtma.

Seetõttu on vaja tagada liikmesriikidele paindlikkus ja eelkõige võimaldada komisjonil võtta eelmaksete tegemiseks vastu rahastamisotsus, kohaldamata finantsmääruse artikli lõikes 2 sätestatud nõuet esitada konkreetsete rahastatavate meetmete kirjeldus. Rahastamisvahendi eripära ja suhteliselt lühikese rakendusperioodi tõttu on põhjendatud kehtestada kohandatud vaatlusperiood ning liikmesriikide kohustus esitada igal aastal finantsmääruse artikli 63 lõigetes Paevase kaubanduse valjundnaitajad, 6 ja 7 nõutud dokumendid oleks ebaproportsionaalne.

Arvestades, et liidu eelarvele avalduvaid riske leevendatakse samal ajal nõudega, mille kohaselt peavad liikmesriigid looma tugeva Yard Tien sa binaarsed voimalused ja kontrollisüsteemi, on põhjendatud teha erand kohustusest esitada nõutud dokumendid iga aasta veebruaris või märtsis.

Selleks et komisjon saaks kontrollida, kas reservist antud rahalist toetust on kasutatud nõuetekohaselt, tuleks liikmesriikidelt samuti nõuda, et nad esitaksid koos taotlusega rakendusaruanded, mis sisaldavad üksikasjalikumat teavet rahastatud meetmete kohta, liidu vahendite haldaja kinnituse ja sõltumatu auditeerimisasutuse arvamuse, mis on koostatud kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud auditeerimisstandarditega.

Kõnealune järelevalvekord peaks vajaduse korral hõlmama mõõdetavaid Paevase kaubanduse valjundnaitajad, mille põhjal reservi hinnatakse. Komisjon peaks eelkõige analüüsima deklareeritud kulude rahastamiskõlblikkust ja korrektsust, kulude otsest seost Ühendkuningriigi liidust väljaastumise tagajärgede käsitlemiseks võetud meetmetega ning meetmeid, mida asjaomane liikmesriik on võtnud topeltrahastamise vältimiseks.

Pärast reservist rahalise toetuse saamise taotluste hindamist peaks komisjon tasaarvestama tehtud eelmaksed ja nõudma kasutamata summad tagasi.

Võttes arvesse eeldatava majandusšoki ulatust, tuleks ette näha võimalus kasutada eelmaksetest tagasi nõutud summasid liikmesriikide täiendavate kulude hüvitamiseks. Ümberjaotamist tuleks kasutada ainult siis, kui sel on tõepoolest otsene mõju majandusjuhtimise mehhanismide raames antud asjaomastes nõukogu soovitustes kindlaks tehtud probleemide lahendamisele, et vältida sagedast ümberjaotamist, mis halvendaks fondi haldamise prognoositavust.

Kui liikmesriik ei võta majanduse juhtimise protsessis tulemuslikke meetmeid, peaks komisjon tegema meetmete, mis seovad Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide tõhususe usaldusväärse majandusjuhtimisega, teise tegevussuuna raames nõukogule ettepaneku peatada osa selle liikmesriigi programmidele ettenähtud kulukohustustest või maksetest või kõik selle liikmesriigi programmidele ettenähtud kulukohustused või maksed.

Kulukohustuste ja maksete peatamiseks tuleb luua eri menetlused. Kummalgi juhul peaks aga komisjon võtma peatamisettepaneku tegemisel arvesse kogu asjakohast teavet ja kõiki Euroopa Parlamendiga peetavast struktureeritud dialoogist tulenevaid aspekte ja selle kaudu esitatud arvamusi. Peatamise ulatus ja tase peaksid olema proportsionaalsed ja mõjusad ja nende puhul tuleks järgida liikmesriikide võrdse kohtlemise põhimõtet.

Peale selle tuleks peatamise puhul võrra arvesse asjaomase liikmesriigi majanduslikku ja sotsiaalset olukorda ning võimalikku üldist mõju, mida ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse ja ülemäärase tasakaalustamatuse menetluse eri etapid liikmesriigi majandusele avaldavad. Kulukohustuste ja maksete osalist või täielikku peatamist käsitlevaid sätteid ei tohiks seetõttu Ühendkuningriigi suhtes kohaldada.

Peatamine tuleks tühistada ja vahendid asjaomasele liikmesriigile uuesti kättesaadavaks teha niipea, kui liikmesriik võtab vajalikud meetmed. Programmid peaksid läbipaistvatele menetlustele toetudes koostama liikmesriigid vastavalt nende institutsioonilisele ja õiguslikule raamistikule.

Liikmesriigid ja komisjon peaksid tegema koostööd, et tagada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidele programmide koostamise kooskõlastatus ja järjepidevus.

Kuna programmide sisu on tihedalt seotud partnerluslepingu sisuga, tuleks programmid esitada kolme kuu jooksul pärast partnerluslepingu esitamist. Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi alla kuuluvate programmide esitamisele tuleks ette näha üheksakuuline tähtaeg alates käesoleva määruse jõustumisest, võtmaks arvesse nende programmide eripära, et need hõlmavad mitut riiki.

Eeskätt tuleks eristada neid partnerluslepingu ja programmide põhielemente, mis kuuluvad komisjoni pädevusse, ja teisi elemente, mis ei ole seotud komisjoni otsusega ning mida võib muuta liikmesriigi vastutusel. Programmitöö peaks tagama kooskõla ühise strateegilise raamistiku ja partnerluslepinguga, Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahelise koordineerimise ning koordineerimise teiste olemasolevate rahastamisvahendite ja Euroopa Investeerimispanga panusega, kui see on asjakohane.

Selleks et tagada kooskõla partnerluslepingu ja programmide vahel, tuleks täpsustada, et programme, välja arvatud Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi kohased programmid, ei saa enne heaks kiita, kui komisjon on kiitnud heaks partnerluslepingu. Liikmesriikide halduskoormuse vähendamiseks peaks programmide teatud osade muutmise heakskiitmine komisjoni poolt tooma automaatselt kaasa partnerluslepingu asjakohaste osade muutmise.

Peale selle tuleks ESFi määruses osutatud noorte tööhõive algatuse spetsiaalsete rakenduskavade esitamis- ja heakskiitmismenetluse jaoks eeskirjade kehtestamise Paevase kaubanduse valjundnaitajad tagada ka noorte tööhõive algatusele eraldatud vahendite viivitamatu kasutuselevõtmine. Sel eesmärgil ning selleks, et paremini kaasata kohaliku tasandi võimalusi, on vaja tugevdada ja hõlbustada kogukonna juhitud kohalikku arengut, sätestades ühised eeskirjad ja tagades kõigi asjaomaste Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide tiheda koordineerimise.

Toimetised

Kogukonna juhitud kohalik areng peaks võtma arvesse kohalikke vajadusi ja võimalusi, samuti asjakohaseid sotsiaalkultuurilisi tunnusjooni. Kogukonna juhitud kohalike arengustrateegiate kavandamise ja rakendamise eest peaksid üldpõhimõttena vastutama kohalikud algatusrühmad, mis esindavad kogukonna huve.

Üksikasjalikud meetmed kogukonna juhitud kohalike strateegiaga hõlmatud piirkonna ja elanikkonna määratlemiseks tuleks sätestada asjakohastes programmides fondispetsiifiliste eeskirjade kohaselt. Otsus rahastada abimeetmeid rahastamisvahenditest tuleks seega teha eelhindamise põhjal, mille käigus on leitud tõendeid turutõrgetest ja mitteoptimaalsetest investeerimisolukordadest, ning lähtuvalt avaliku sektori investeerimisvajaduste hinnangulisest tasemest ja ulatusest. Eelhindamise olulised osad tuleks käesolevas määruses selgelt kindlaks määrata.

Eelhindamise üksikasjalikkuse tõttu tuleks ette näha võimalus teha eelhindamist mitmes etapis ning samuti eelhindamise läbivaatamine ja ajakohastamine rakendamise käigus. Et rahastamisvahendid oleksid erasektorile piisavalt atraktiivsed, on oluline, et need töötataks välja ja neid kasutataks paindlikult. Korraldusasutused peaksid seega leidma kõige sobivamad viisid, kuidas rahastamisvahendeid kasutada, et sihtpiirkondade konkreetseid vajadusi rahuldada, ning seda kooskõlas vastava programmi eesmärkide, eelhindamise tulemuste ja kohaldatavate riigiabieeskirjadega.

Vajaduse korral peaks selline paindlikkus hõlmama ka võimalust kasutada osa rahastamiskõlblikkusperioodi jooksul tagasi makstud vahenditest selleks, et näha ette soodustasu erainvestoritele või avaliku sektori investoritele, kes tegutsevad vastavalt turumajanduse põhimõttele.

Sellise soodustasu puhul tuleks võtta arvesse turustandardeid ning tagada, et mis tahes riigiabi vastab kohaldatavale liidu ja riigisisesele õigusele ning piirdub miinimumsummaga, mis on vajalik, et kompenseerida erasektori kasutatava kapitali nappust, võttes arvesse turutõrkeid ja mitteoptimaalseid investeerimisolukordi.

Seega peaks käibemaksu lõppsaaja tasandil arvessevõtmise viis toetusega seotud kulutuse rahastamiskõlblikkuse asjakohasuse määramisel oluline olema ainult juhtudel, kui finantsvahendid on kombineeritud toetustega. Selliseks puhuks tuleks kehtestada eritingimused, et hoida ära topeltrahastamist. Liikmesriigi ja EIP vahelise rahastamislepingu läbirääkimistel peaks siiski olema võimalik lubada proportsionaalset tagastamist sama liikmesriigi piirkonnale või piirkondade rühmale osana ühest eriotstarbelisest riiklikust programmist ERFi ja EAFRD rahalise toetuse kohta.

Korraldusasutustel peaks olema ka võimalus kasutada rahastamisvahendeid otse, Paevase kaubanduse valjundnaitajad või äsja loodud fondide kaudu või Paevase kaubanduse valjundnaitajad kaudu. Programmide auditeerimise eest vastutavad asutused peaksid esmalt viima läbi auditeid Kuidas lahjendada aktsiaoptsioonitehinguid ning rahastamisvahendeid rakendavate asutuste — sh fondifondide — tasandil. Siiski võib esineda erakorralisi asjaolusid, kus niisuguste auditite lõpuleviimiseks vajalikud dokumendid ei ole korraldusasutuste tasandil või rahastamisvahendeid rakendavate asutuste tasandil kättesaadavad või kus sellised dokumendid ei kajasta antud toetuse tõest ja täpset olukorda.

Selliste erijuhtude korral on vajalik ette näha teatavad sätted, mis võimaldavad auditeerimist ka lõppsaajate tasandil. Vahemaksetaotlused peaksid olema seega etapiviisilised. Need eeskirjad peaksid olema piisavalt paindlikud, et võimaldada ettevõtetele mõeldud omakapitaliinstrumentide toetamist, ning neis tuleks seepärast arvestada teatavaid omadusi, mis on ettevõtetele mõeldud omakapitaliinstrumentidel, näiteks turutavad seoses jätkurahastamise andmisega riskikapitalifondide valdkonnas.

Käesolevas määruses kehtestatud tingimustel peaksid sihtettevõtted saama Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest sellistele instrumentidele antavat jätkuvat toetust pärast rahastamiskõlblikkusperioodi lõppu.

Но сегодня в шесть часов утра события стали разворачиваться стремительно. Дэвид говорит по-испански, он умен, ему можно доверять, к тому же я подумал, что оказываю ему услугу. - Услугу? - бурно отреагировала Сьюзан.  - Послать его в Испанию значит оказать услугу.

Siiski võib taristuinvesteeringute puhul, mille eesmärk on toetada linna arengut või linna taaselustamist, või sarnaste taristuinvesteeringute puhul, mille eesmärk on mitmekesistada mittepõllumajandustegevust maapiirkondades, osutuda vajalikuks teatav toetus laenuportfelli ümberkorraldamiseks seoses asjaoluga, et taristu moodustab osa uuest investeeringust. Liikmesriigid peaksid selleks kooskõlas oma institutsioonilise, õigusliku ja finantsraamistikuga moodustama Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide seirekomisjonid ning määrama kindlaks nende koosseisu ja ülesanded.

Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi alla kuuluvate programmide eriolemuse tõttu tuleks nende programmide seirekomisjonidele sätestada erieeskirjad. Euroopa struktuuri- Paevase kaubanduse valjundnaitajad investeerimisfondide omavaheliseks koordineerimiseks võiks moodustada ühised seirekomisjonid.

Tulemuslikkuse tagamiseks peaks seirekomisjonil olema võimalik teha korraldusasutustele tähelepanekuid programmide elluviimise ja hindamise kohta, sealhulgas meetmete kohta, mis on seotud toetusesaajate halduskoormuse vähendamisega, ning nad peaksid jälgima, milliseid tegevusi tähelepanekute tulemusena tehakse.

ELi toimimise lepingu artikli kohaselt on nõutav, et liit toetaks nende eesmärkide saavutamist Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi arendusrahastu, Euroopa Sotsiaalfondi, Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Investeerimispanga ja teiste rahastamisvahendite kaudu võetavate meetmetega. Iga Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondi eripära tõttu on siiski vaja eraldi määrustes ette näha erieeskirjad, mis on kohaldatavad iga Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondi suhtes ja Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi puhul ERFi raames. Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidel peaks liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia eesmärkide saavutamisel olema oluline osa.

Oluline on tagada proportsionaalsed aruandlusnõuded, aga ka igakülgse teabe olemasolu peamistes läbivaatuspunktides tehtud edusammude kohta. Seepärast on vaja, et aruandlusnõuded kajastaksid teabevajadust antud aastatel ning oleksid kooskõlas tulemuslikkuse analüüsi ajastusega. Siiski peaks liikmesriigil ja komisjonil olema võimalik kokku leppida koosolek muudel aastatel kui ja korraldamata jätta, et vältida tarbetut halduskoormust.

Nende aruannete põhjal peaks komisjon aastatel Paevase kaubanduse valjundnaitajad koostama strateegilise eduaruande. Et näha ette korrapärased strateegilised poliitilised arutelud Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide panuse üle liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegiasse ning parandada kulutuste kvaliteeti ja poliitika tõhusust kooskõlas Euroopa poolaastaga, tuleks strateegilisi aruandeid arutada nõukogus.

Paevase kaubanduse valjundnaitajad peaks andma selle arutelu alusel panuse Euroopa Ülemkogu kevadisel kohtumisel tehtavasse hinnangusse liidu poliitika ja vahendite rolli kohta kestlikus ja töökohti loovas kasvus liidus.

Tuleb täpsustada kohustusi, mis liikmesriikidel ja komisjonil selles osas on. Hindamiskavaga peaks olema võimalik hõlmata rohkem kui ühte programmi.

Programmiperioodi jooksul peaksid korraldusasutused tagama programmide tulemuslikkuse, tõhususe ja mõju hindamise. Hindamistulemustest tuleks teatada seirekomisjonile ja Euroopa Komisjonile, et hõlbustada juhtimisotsuste tegemist. Komisjon peaks koostama iga Euroopa struktuuri-ja investeerimisfondi kohta kokkuvõtva aruande, milles esitatakse peamised järelhindamise järeldused.

Need kindlad määrad peaksid põhinema komisjonile kättesaadavatel varasematel andmetel, kulude katmise võimel ning vajaduse korral põhimõttel, et saastaja maksab. Tuleks ette näha ka säte, mille kohaselt kohaldatakse delegeeritud õigusaktidega kindlaid määrasid uute sektorite suhtes, kehtestatakse allsektorid ja vaadatakse määrad Binaarsed variandid 101. tulevaste tegevuste jaoks, kui on saadud uusi andmeid.

Kindlate määrade kasutamine võiks olla eriti sobilik info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate IKTteadusuuringute, arendustegevuse ja innovatsiooni ning energiatõhususe valdkonna tegevuste puhul. Proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise tagamiseks ja muude võimalike kohaldatavate reguleerivate ja lepinguliste sätete arvessevõtmiseks võibolla samuti vaja kehtestada erandid nendest eeskirjadest. Seega ei tuleks kohaldada sätteid, millega nõutakse puhastulu arvutamist, vähese tähtsusega abi puhul, sarnase riigiabi puhul VKEdele, kui kohaldatakse abi osatähtsuse või summa suuruse piirangut või sarnase riigiabi puhul suurtele ettevõtetele, kui rahastamisvajaduse individuaalne kontroll on viidud läbi kooskõlas kohaldatavate riigiabi eeskirjadega.

Sellegipoolest võiksid liikmesriigid kohaldada puhastulu arvutamise meetodit, kui see on ette nähtud riigisiseste eeskirjadega.

  •  - Да-да, я и ищу спутницу.
  • У нее оставалось целых пять часов до рейса, и она сказала, что попытается отмыть руку.

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamise hõlbustamiseks avaliku ja erasektori partnerluse struktuuriga tegevuste puhul tuleks käesolevas määruses võtta arvesse teatud avaliku ja erasektori partnerlustele iseloomulikke jooni, muutes mõningaid Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde käsitlevaid ühissätteid. Programmide elluviimise hõlbustamiseks on asjakohane näha ette, et kulutuste rahastamiskõlblikkuse alguskuupäev võib olla enne 1.

Võttes arvesse kiireloomulist vajadust kasutada noorte tööhõive algatusele eraldatud vahendeid, et toetada selle viivitamatut rakendamist, peaks kulutuste rahastamiskõlblikkuse alguskuupäev olema erandlikult 1. Et tagada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide tulemuslik kasutamine ja vähendada liidu eelarvele tekitatavat riski, on vaja kehtestada Paevase kaubanduse valjundnaitajad tegevuste toetamise piirangud.

Kogemused on näidanud, et viis aastat on sobiv periood, välja arvatud juhul, kui riigiabi eeskirjades on sätestatud teistsugune ajavahemik.

On võimalik, et lühem, kolmeaastane periood on siiski põhjendatud väikeste Paevase kaubanduse valjundnaitajad keskmise suurusega ettevõtjate investeeringu või nende loodud töökohtade säilitamise puhul, mis on kooskõlas ka proportsionaalsuse põhimõttega.

Juhul kui tegevus sisaldab taristu- või tootmisinvesteeringut, ja kui toetusesaaja ei ole VKE, peaks nimetatud tegevuse jaoks Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidelt saadud toetuse tagasi maksma, kui 10 aasta jooksul alates toetusesaajale lõppmakse tegemisest paigutatakse tootmistegevus ümber väljapoole liitu. Asjakohane on tegevuste kestvuse üldnõude alt välja jätta ESFi Optsioonikaubanduse tutvustamisplatvorm meetmed ning meetmed, mis ei hõlma tootlikke investeeringuid või taristuinvesteeringuid, välja arvatud juhul, kui selline nõue tuleneb kehtivatest riigiabi eeskirjadest, ning samuti jätta selle nõude alt välja rahastamisvahenditest või neisse vahenditesse tehtud maksed.

Alusetult makstud summad tuleks sisse nõuda ja nende suhtes tuleks kohaldada eeskirjade eiramise puhul kohaldatavat menetlust. Seepärast tuleks kindlaks määrata liikmesriikide kohustused, mis on seotud programmide juhtimis- ja kontrollisüsteemidega ning eeskirjade eiramise ja ühenduse õiguse rikkumise ennetamise, avastamise ja kõrvaldamisega.

Liikmesriigid peaksid kandma oma juhtimis- ja kontrollisüsteemide kaudu esmavastutust programmides sisalduvate tegevuste rakendamise ja kontrolli eest.