Kauplemissusteemi avatud allikas. Navigeerimismenüü

Õhukvaliteedi piirväärtuse lubatud ületamise määr Õhukvaliteedi piirväärtuse lubatud ületamise määr on protsentides väljendatud osa õhukvaliteedi piirväärtusest, mille võrra käesolevas seaduses sätestatud tingimustel võib kehtestatud piirväärtust ajutiselt ületada. Avalikustamisele kuuluva teabe on ülevõtja kohustatud reguleeritud turu korraldajale edaspidi korraldaja edastama korraldaja poolt kehtestatud korras. Kohustuslikult saavutatav õhukvaliteedi tase Kohustuslikult saavutatav õhukvaliteedi tase on keskmise kokkupuute näitaja põhjal määratud saasteaine kogus välisõhu ruumalaühikus, mille kehtestamise eesmärk on vähendada saasteaine ebasoodsat mõju inimese tervisele. Kaubelda saab füüsiliste toorainetega, samuti tooraine kui alusvaraga seotud tuletisinstrumentidega nt forvardid, futuurid ja optsioonid.

Õhukvaliteedi taseme säilitamise põhimõte Õhukvaliteedi piirkondades, kus õhukvaliteedi tase on madalam saasteaine kohta käesoleva seaduse § 47 lõigete 1 ja 2 alusel kehtestatud õhukvaliteedi piir- või sihtväärtusest, tuleb säilitada parim võimalik välisõhu kvaliteet, mis on kooskõlas säästva arenguga.

Kauplemissusteemi avatud allikas Parimad kaubandusstrateegiad tulevaste tehingute jaoks

Meetmete rakendamise põhimõte õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtuste ületamise korral Saasteaine kohta käesoleva seaduse § 47 lõigete 1 ja 2 alusel kehtestatud õhukvaliteedi piir- või sihtväärtuste ületamise korral tuleb rakendada meetmeid, et viia õhukvaliteedi tase vastavusse õhukvaliteedi Kauplemissusteemi avatud allikas või sihtväärtustega. Piirangud sellise tegevuse kavandamisel, mis võib tõenäoliselt põhjustada õhukvaliteedi piir- või sihtväärtuse ületamist Sellise tegevuse kavandamisel, mis võib tõenäoliselt põhjustada saasteaine kohta käesoleva seaduse § 47 lõigete 1 ja 2 alusel kehtestatud õhukvaliteedi piir- või sihtväärtuse ületamist maapinnalähedases õhukihis, tuleb heiteallikate asukoha valikul vältida alasid, kus ebasoodsate ilmastikutingimuste korral on välisõhku väljutatud saasteaine hajumine loodus- või tehisoludest tingitud põhjustel takistatud.

Teavitus küpsiste kohta

Saasteainete väljutamiskõrguse keeld Keelatud on ehitada paikseid heiteallikaid, millest saasteained väljutatakse välisõhku kõrgemal kui meetrit maapinnast. Heiteallika valdaja kohustused tegevuse korral, mis võib tõenäoliselt põhjustada õhukvaliteedi piir- või sihtväärtuse ületamist maapinnalähedases õhukihis Tegevuse korral, mis võib tõenäoliselt põhjustada saasteaine kohta käesoleva seaduse § 47 lõigete 1 ja 2 alusel kehtestatud õhukvaliteedi piir- või sihtväärtuse ületamist maapinnalähedases õhukihis, on heiteallika valdaja kohustatud rakendama täiendavaid meetmeid saasteaine välisõhku väljutamise vähendamiseks.

Paikse heiteallika käitaja kohustused 1 Paikse heiteallika käitaja peab kasutama parimat võimalikku tehnikat, energiasäästlikku tehnoloogiat ja püüdeseadmeid saasteainete heitkoguste vähendamiseks niivõrd, kuivõrd seda saab mõistlikult eeldada tehtavaid kulutusi ja saastamisega tekkida võivat ebasoodsat mõju arvestades. Õhukvaliteedi juhtimine ja hindamine 1 Õhukvaliteedi juhtimine on õhukvaliteedi hindamise alusel meetmete kavandamine ja rakendamine õhukvaliteedi parandamiseks.

Statistiline väärtus, mis näitab, kui palju väärtused erinevad keskmisest väärtusest.

Toetatavad tegevused

Standardhälve on volatiilsuse matemaatiline väljendus. Võrdleb investeeringu tootlust ja riski. Alfa alpha. Suhtarv, mille abil on võimalik hinnata aktiivse portfellijuhtimise tulemuslikkust. Positiivne alfa näitab võrdlusindeksist kõrgemat tootlust, mis on saavutatud eduka investeerimistegevuse teel.

Välisõhu keemiline mõjutamine on välisõhu koostise muutmine saasteaine õhku väljutamisega. Välisõhu füüsikaline mõjutamine Välisõhu füüsikaline mõjutamine on välisõhu mõjutamine müraga ning infra- ja ultraheliga. Välisõhu saastamine Välisõhu saastamine on välisõhu keemiline või füüsikaline mõjutamine nii, et see põhjustab keskkonnaohu või keskkonnariski.

Beeta beta. Suhtarv, mis mõõdab investeeringu tootlust turuga võrreldes. Beeta näitab ka kõige üldisemalt finantsinstrumendi hinna suhtelist volatiilsust. Mida suurem see näitaja on, seda volatiilsem on konkreetne finantsinstrument indeksi või turuga võrreldes. Väljalasketasu kliendi poolt vaadatuna sisenemistasu võrra suurendatakse investeerimisfondi osakute ostmisel nende hinda investorile.

Toetatavad tegevused

Tagasivõtmistasu kliendi poolt vaadatuna väljumistasu võrra vähendatakse investeerimisfondi osakute hinda investorile. Arvestatakse protsendina investeerimisfondi varade mahust.

Valitsemistasu makstakse fondist fondivalitsejale. Tasu arvestatakse jooksvalt fondi varadest maha. Fondi puhasväärtuse alusel arvutatud tootlus on juba puhastootlus: valitsemistasu seda enam ei vähenda.

Content section

Tulususpreemia vahel ka edukustasu. Investeerimisfondi tulu lisaosa, mida makstakse fondivalitsejale heade tulemuste korral.

Kauplemissusteemi avatud allikas Tulevane ja vabatahtlik aktsiaturg

Väljendab investeerimisfondi kogukulude määra. Arvestatakse nii fondi valitsemis- kui ka tegevuskulusid. TER sisaldab peamiselt fondi haldamisega seotud kulusid, nagu näiteks tehingukulud ja haldustasud valitsemistasu, depootasu. Ülevõtmispakkumise kooskõlastamine 1 Enne ülevõtmispakkumise teate ja ülevõtmispakkumisprospekti edaspidi prospekt avalikustamist peab ülevõtja need kooskõlastama inspektsiooniga.

Ülevõtmispakkumise menetlus 1 Ülevõtmispakkumise menetlus algab ülevõtja poolt teabe avalikustamisega ülevõtmispakkumise tegemise või ülevõtmispakkumise tegemise kohustuse kohta või valitseva mõju saanud isiku poolt väärtpaberituru seaduse §-s sätestatud erandi tegemiseks kirjaliku taotluse esitamisega inspektsioonile. Erandi tegemise menetlus 1 Valitseva mõju saanud isik on kohustatud väärtpaberituru seaduse §-s sätestatud erandi tegemise otsustamiseks esitama inspektsioonile vastavasisulise kirjaliku taotluse koos dokumentide ja muu teabega, mis näitavad väärtpaberituru seaduse §-s sätestatud erandi tegemiseks vajalike asjaolude olemasolu.

Kauplemissusteemi avatud allikas on õigus määrata valitseva mõju saanud isikule teabe esitamise tähtaeg, mis on vähemalt kaks kauplemispäeva ja maksimaalselt viis kauplemispäeva. Inspektsioon keeldub käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tähtaja möödumisel teabe mõjuva põhjuseta esitamata jätmisel erandi tegemisest.

Ülevõtmispakkumise avalikustamine 1 Teave loetakse käesolevale määrusele vastavalt avalikustatuks, kui seda on levitatud vähemalt selle reguleeritud turu veebilehe kaudu, kus on noteeritud või kaubeldavad sihtemitendi väärtpaberid.

Investeerimise ABC

Avalikustamisele kuuluva teabe on ülevõtja kohustatud reguleeritud turu korraldajale edaspidi korraldaja edastama korraldaja poolt kehtestatud korras. Esmane avalikustamine 1 Ülevõtja on kohustatud avalikustama teabe ülevõtmispakkumise tegemise kohta viivitamata pärast ülevõtmispakkumise tegemise kavatsuse teatamist sihtemitendile, sellega kooskõlastatult tegutsevale isikule või kolmandale isikule, kes ei ole ülevõtja konsultant, audiitor, õiguslik nõustaja või valitsusasutus.

  • Tallinna börs – Vikipeedia
  • Ülevõtmispakkumise tingimuslikkus 1 Ülevõtmispakkumine ei tohi sisaldada äramuutvaid tingimusi.
  • Keskkonnainvesteeringute Keskus |
  • Investeerimise ABC | SEB
  • Registreerige varude valiku logi sisenemise
  • Mis on fondsäästmine?

Ülevõtmispakkumise teate ja prospekti avalikustamine 1 Ülevõtja peab ülevõtmispakkumise teate avalikustama pärast selle kooskõlastamist inspektsiooniga hiljemalt inspektsiooni poolt osundatud tähtpäeval. Prospekt loetakse nõuetekohaselt avalikustatuks, kui see on tasuta kättesaadav kõigile huvitatud isikutele ülevõtja aadressil Eestis või mõnes teises inspektsiooniga kooskõlastatud kohas ja on edastatud korraldajale või väärtpaberibörsi korraldajale edaspidi börsikorraldaja elektroonilisel kujul korraldaja või börsikorraldaja poolt selleks kehtestatud formaadis.

Tallinna börs

Ajalugu[ muuda muuda lähteteksti ] Tallinna börsi eelkäija on Kursse noteeris börsi noteerimiskomisjonkuhu kuulusid pankade esindajad.

Fondibörs likvideeriti märtsiskui Nõukogude Liit [7] okupeeris Eesti Vabariigi. Pärast Eesti riigi iseseisvuse taastamist Selleks üks tähtsamaid uutest seadustest oli

Kauplemissusteemi avatud allikas Jagage valikud ja omakapital