Kaubanduslike intressimaarade valikud

See soodustaks euroalasisese hinnasurve edasist tugevnemist ja koguinflatsiooni arengut keskpika aja jooksul ning parandaks üleilmse ebakindluse tingimustes euroala majanduse vastupanuvõimet. Tollikontrolli tsoon 1 Tollikontrolli tsoon hõlmab rahvusvaheliseks liikluseks avatud sadama ja lennujaama territooriumi, raudteejaama ala või maanteelõigul olevat piiripunkti, mille Maksu- ja Tolliameti peadirektor on kooskõlastatult selle omaniku või seadusliku valdajaga määranud tolliformaalsuste teostamiseks. Reisija deklaratsiooni ei või esitada ühendusevälisest riigist Eestisse kaubana toimetatud transpordivahendi deklareerimisel. Pikemaajaliste inflatsiooniootuste turupõhised näitajad, nagu eelolevaks viieks aastaks prognoositav inflatsiooniga seotud viieaastaste vahetusvõlakirjade intressimäär, vähenesid samuti.

Käesolevat seadust kohaldatakse ühenduse õigusaktidega reguleerimata osas. Vastavalt ühenduse tolliseadustiku artiklile 1 koosnevad tollieeskirjad ühenduse tolliseadustikust ja ühenduse tasandil või siseriiklikult nende eeskirjade rakendamiseks vastuvõetud sätetest.

Kui kaupa maksustatakse importimisel muu maksuga kui imporditollimaks, kohaldatakse maksustamisel Eesti maksuseaduste sätteid tingimusel, et need ei ole vastuolus ühenduse õigusaktidega. Põhimõisted 1 Käesolevas seaduses kasutatakse mõisteid ühenduse tolliseadustiku ja ühenduse tolliseadustiku rakendussätete tähenduses.

Esindamine 1 Isik võib kooskõlas ühenduse tolliseadustiku artikli 5 lõikega 1 määrata tolliga suhtlemiseks esindaja. Esindaja peab olema Eesti isik, välja arvatud transiidideklaratsioonide või ajutise impordi deklaratsioonide esitamisel ja isikute puhul, kes esitavad Kaubanduslike intressimaarade valikud juhuti, tingimusel, et toll peab seda põhjendatuks.

Tolliagentuuri tegevusluba ei nõuta tollioksjoni korraldajalt.

Tolliagentuur 1 Tolliagentuur on Eesti füüsilisest isikust ettevõtja või Eestis asutatud juriidiline isik, kes seoses kauba ühendusevälisest riigist Eestisse või Eestist ühendusevälisesse riiki toimetamisega suhtleb tolliga, teostades tolliformaalsusi teise isiku eest temaga kokkuleppel.

Tolliagent on füüsiline isik, kellele toll on väljastanud asjakohase tunnistuse. Tolliagentuuri tegevusluba 1 Tolliagentuuri tegevusloa väljastab ja tunnistab kehtetuks toll. Toll tunnistab tegevusloa kehtetuks, kui tolliagentuur Kaubanduslike intressimaarade valikud ole Kaubanduslike intressimaarade valikud rahuldavat tagatist tähtpäevaks esitanud.

Tolli otsus Kaubanduslike intressimaarade valikud Kui isik taotles kirjalikult tollilt tollieeskirjade rakendamiseks otsuse tegemist, toimetatakse tolli otsus taotlejale kätte vastavalt taotluses tehtud valikule kas postiga, tolli poolt või elektrooniliselt 30 päeva jooksul, arvates taotluse saamise päevast, kui tollieeskirjades ei ole ette nähtud teist tähtaega.

Käesolevat seadust kohaldatakse ühenduse õigusaktidega reguleerimata osas. Vastavalt ühenduse tolliseadustiku artiklile 1 koosnevad tollieeskirjad ühenduse tolliseadustikust ja ühenduse tasandil või siseriiklikult nende eeskirjade rakendamiseks vastuvõetud sätetest. Kui kaupa maksustatakse importimisel muu maksuga kui imporditollimaks, kohaldatakse maksustamisel Eesti maksuseaduste sätteid tingimusel, et need ei ole vastuolus ühenduse õigusaktidega. Põhimõisted 1 Käesolevas seaduses kasutatakse mõisteid ühenduse tolliseadustiku ja ühenduse tolliseadustiku rakendussätete tähenduses. Esindamine 1 Isik võib kooskõlas ühenduse tolliseadustiku artikli 5 lõikega 1 määrata tolliga suhtlemiseks esindaja.

Tolli otsuste ja toimingute vaidlustamine Isikul on õigus esitada tolli otsuse või tolliametniku toimingu peale vaie. Vaide esitamine ja lahendamine toimub maksukorralduse seaduses RT I26, ; 57, ; 63, ; 99, ;;;2, 17; 48, ; 71, ; 82, ; 88, ;2, Kaubanduslike intressimaarade valikud vaide kohta sätestatud korras, arvestades ühenduse õigusaktides sätestatud erisusi. Tolliformaalsuste teostamise keel 1 Tolliformaalsused teostatakse eesti keeles.

 1. Teie sobrad kauplemine kruptograafilises valuutas
 2.  - Она застонала.
 3. Strateegiline juuni binaarne valik
 4.  Мидж… - Доброй ночи, Чед.
 5. Эти слова повергли Сьюзан в еще большее смятение.
 6. Triple Screen Trading System Setup

Põhjendatud juhtudel nõuab toll notari poolt tõestatud või vandetõlgi poolt kinnitatud tõlget. Tollikontrolli teostamine Toll teostab kõiki ühenduse tolliseadustiku artiklis 13 sätestatud kontrolle, järgides tollieeskirjades tolliprotseduurile suunatud kauba kontrollimise kohta sätestatut. Keeldude ja piirangute riiklik järelevalve Kui Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise kaubanduse või postisaadetiste, samuti ühest liikmesriigist teise siirduvate isikutega kaasas oleva kauba suhtes on õigusaktiga kehtestatud keeld või piirang ja toll Kaubanduslike intressimaarade valikud sellise keelu või piirangu riiklikku järelevalvet, võib tolliametnik kasutada oma ülesannete täitmiseks kõiki neid õigusi, mis on talle ühenduse õigusaktide ja käesoleva seadusega antud tollieeskirjade rakendamisel, kui tal on riski hindamisele tuginedes alust arvata, Kaubanduslike intressimaarade valikud sellist keeldu või piirangut eiratakse.

Teabe andmine ja andmete elektrooniline edastamine 1 Eesti ja ühendusevälise riigi vahelise kaubandusega, postisaadetiste ja reisijate liikumisega otseselt või kaudselt seotud isik esitab tollile tolli nõudmisel ja tolli määratud mõistliku tähtaja jooksul riski hindamiseks vajalikud dokumendid või edastab asjakohased andmed elektrooniliselt ning võimaldab tollile tasuta juurdepääsu kauba, transpordivahendite või reisijate andmetele.

Tollile elektrooniliselt deklaratsioonide esitamise ja andmete edastamise korra kehtestab rahandusminister määrusega. Tollikontrolli tsoon 1 Tollikontrolli tsoon hõlmab rahvusvaheliseks liikluseks avatud sadama ja lennujaama territooriumi, raudteejaama ala või maanteelõigul olevat piiripunkti, mille Maksu- ja Tolliameti peadirektor on kooskõlastatult selle omaniku või seadusliku valdajaga määranud tolliformaalsuste teostamiseks.

Tolliseadus

Tollijärelevalve all olev kaup 1 Tollijärelevalve all oleva kaubaga võib teostada vaid tolli poolt aktsepteeritud toiminguid ja tehinguid. Kui võlgnik ei suuda seda tõendada, loetakse kaup tollijärelevalve alt ebaseaduslikult Kaubanduslike intressimaarade valikud. Kui esitatud tõendid tolli ei rahulda, loetakse kaup tollijärelevalve alt ebaseaduslikult väljaviiduks. Maksu- ja Tolliameti ülesanded tollieeskirjade rakendamisel Tollieeskirjade rakendamisel on Maksu- ja Tolliameti ülesanneteks ühiskonna ja majanduse kaitsmine maksupettuste ja salakaubaveo tõkestamisega, kauba importimisel tasumisele kuuluvate maksude kogumine ning Eesti ja ühenduseväliste riikide vahelise seadusliku kaubanduse hõlbustamine.

Tollisümboolika 2 Tollilipu, tollivapi ja tolliembleemi kirjelduse kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega. Maksu- ja Tolliameti koostöö teiste täidesaatva riigivõimu asutustega 1 Oma ülesannete täitmisel teeb Maksu- ja Tolliamet koostööd teiste täidesaatva riigivõimu asutustega vastavalt tollieeskirjadele ja muudele õigusaktidele.

Ametitõendi esitamine Tolliametnik on kohustatud teenistuskohustuste täitmisel esitama esimesel nõudmisel ametitõendi.

EUR-Lex Access to European Union law

Erivahendid ja relvastus 1 Maksu- ja Tolliameti ametnike erivahendid jagunevad passiivse ja aktiivse kaitse Kaubanduslike intressimaarade valikud ning abivahenditeks. Tsiviilotstarbelised esemed ja vahendid on Maksu- ja Tolliameti ametnike erivahenditeks vaid juhul, kui neid Kaubanduslike intressimaarade valikud Maksu- ja Tolliameti ülesannete täitmisel.

Erivahendite ja relvastuse kasutamise korral tuleb hoiduda inimeste tervise kahjustamisest suuremal määral, kui see on konkreetsel juhul vältimatu. Tulirelva kasutamine 1 Maksu- ja Tolliameti ametnikul on õigus kanda ja kasutada tulirelva. Ta võib tulirelva kasutada ohuolukorras pärast eelnevat hoiatamist äärmise abinõuna, kui Kaubanduslike intressimaarade valikud ei ole elu või tervist ohtu panemata võimalik täita temale pandud teenistuskohustusi.

Tolliametnike vormiriietus 1 Tolliametnikud kannavad teenistuses olles ettenähtud juhtudel vormiriietust. Tolliametnike koostöö teiste täidesaatva riigivõimu asutuste ametnikega 1 Tolliametnikud on kohustatud oma pädevuse piires kaasa aitama füüsiliste isikute ebaseaduslike piiriületamiskatsete tõkestamisele ning edastama piirivalveametnikele viivitamatult neile teada oleva asjassepuutuva informatsiooni.

Sellisele kaubale võib määrata ainult Veterinaar- ja Toiduameti või Taimetoodangu Inspektsiooni ametniku poolt lubatud tollikäitlusviise. Eesti tollitariifistik Eesti tollitariifistik sisaldab ühenduse tollitariifistikku, samuti Eesti õigusaktidega kehtestatud meetmeid edaspidi riiklikud meetmedmida rakendatakse kauba tolliprotseduurile suunamisel.

Eesti tollitariifistikust juhinduvad deklarandid ja tolliametnikud tollivormistuse käigus kauba suhtes meetmeid kohaldades. Eesti tollitariifistiku haldamine ja muutmine 1 Eesti Kaubanduslike intressimaarade valikud haldab ja selle õigsuse eest vastutab Maksu- ja Tolliamet.

Riiklike meetmete, sealhulgas nomenklatuuride haldamist korraldavad ja andmete õigsuse eest vastutavad ministeeriumid, kelle valitsemisalasse vastav meede kuulub.

Kaubanduslike intressimaarade valikud

Riiklikku meedet haldaval asutusel on õigus teha Eesti tollitariifistikus õigusaktidega kooskõla säilitamiseks vajalikke muudatusi. Kauba tariifne klassifitseerimine 1 Deklarant määrab vastavalt õigusaktidele kauba tariifse klassifikatsiooni. Põhjendatud juhtudel võib nimetatud tähtaeg olla pikem. Deklarandi soovil peab toll tähtaja pikenemist kirjalikult põhjendama.

Kauba mittesooduspäritolu sertifikaadi väljastamine 1 Kauba mittesooduspäritolu tõendava päritolusertifikaadi väljastab ja kinnitab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda. Mittesooduspäritolu sertifikaadi väljastamine ja kinnitamine on tasuline. Tasu arvutamisel võetakse aluseks kõik Eesti Kaubandus-Tööstuskoja tehtavad kulutused päritolusertifikaatide väljastamiseks ja kinnitamiseks, sealhulgas kulutused infotehnoloogiliseks lahenduseks, töötasudeks, vastutuskindlustuseks ja vormide trükkimiseks.

Tasude suurused avaldatakse Eesti Kaubandus-Tööstuskoja veebilehel.

Kaubanduslike intressimaarade valikud

Tolliväärtuse määramisel kasutatav valuutakurss ja otsuse tegemise tähtaeg 1 Ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artiklis nimetatud noteeritud kurss on Eesti Panga poolt avaldatud Eesti krooni vahetuskurss. Kauba ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamine 1 Kauba ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisel Kaubanduslike intressimaarade valikud isikul, kes kauba Eestisse toimetas, või isikul, kes on võtnud vastutuse selle kauba Eestisse toimetamisele järgneva veo eest, või isikul, kelle nimel eelnimetatud isikud tegutsevad, esitada tollile kaup ja ülddeklaratsioon.

Sisenemisdeklaratsioon 1 Kauba ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamiseks maanteetranspordivahendiga ülddeklaratsiooni alusel edastatakse andmed tollile tollideklaratsiooni vormil edaspidi sisenemisdeklaratsioon. Sisenemisdeklaratsiooni esitamise loa saamiseks esitab isik tolliasutusele, kelle piirkonnas ta peamiselt tolliformaalsusi teostab, kirjaliku taotluse.

 • Muudatused intresside maksustamisel alates | Maksu- ja Tolliamet
 • Kust ma saan kaubanduslike tehingute kaubelda
 • Parimad valikud maaklerid Reddit
 • 4. tase Kaubanduskaubandus
 • Eratarbimine püsis
 • Kaubandusliku loterii korraldamise, tingimuste ja teabe avaldamise juhend | Maksu- ja Tolliamet
 • Kas te saate kaubelda robinhoodi voimalusi

Toll võib loa kehtetuks tunnistada, kui: 1 loa omajat on loa kehtetuks tunnistamise päevale eelnenud kuue kuu jooksul korduvalt karistatud käesolevas seaduses sätestatud väärteo eest, mille eest on karistusena ette nähtud füüsilisele isikule rahatrahv Kaubanduslike intressimaarade valikud trahviühiku ja juriidilisele isikule rahatrahv üle 30 krooni, või ta on toime pannud karistusseadustiku §-des — sätestatud kuriteo, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud; 2 loa omaja on rikkunud loas nimetatud tingimusi; 3 esinevad käesoleva paragrahvi lõike 4 punktides 3—8 loetletud asjaolud.

Kauba ajutise ladustamise tingimused 1 Ajutiselt ladustatud kaupa võib hoida tolli poolt aktsepteeritud tolliterminalis või hoiukohas tollieeskirjades ettenähtud tingimustel.

Kaubanduslike intressimaarade valikud

Tolliterminalis võivad kaupa ajutiselt ladustatuna hoida kõik kaupa ühendusevälisest riigist Eestisse toimetavad isikud, hoiukoht aga on ette nähtud ainult kindlaksmääratud kasutajale. Tolliterminali pidamise loa ja hoiukoha pidamise loa väljastab ja tunnistab kehtetuks toll.

Toll võib loa kehtetuks tunnistada, kui: 1 loa kehtivus oli enne kehtetuks tunnistamist peatatud käesoleva paragrahvi lõike 5 punktis 1 nimetatud põhjusel või 2 tolliterminali või hoiukoha pidaja ei ole ettenähtud tähtpäevaks kõrvaldanud asjaolusid, mis olid loa kehtivuse peatamise aluseks.

Kaup tuleb kanda arvestusse kohe, kui see saabub tolliterminali või hoiukohta. Tollil on õigus igal ajal kontrollida ajutiselt ladustatud kaupa ja selle kaubaga seotud dokumente.

Kaubanduslike intressimaarade valikud

Tollikäitlusviisi määramise kord 1 Ajutiselt ladustatud kaubale tuleb ettenähtud tähtpäevaks määrata tollikäitlusviis. Tollikäitlusviisi määramiseks teostatakse tolliformaalsusi. Tollikontroll tollikäitlusviisi määramisel 1 Vastavat valdkonda reguleeriva seaduse alusel nõutavat dokumenti või riikliku registri kannet kontrollitakse kauba importimisel ja eksportimisel tolliformaalsuste käigus, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.

Ekspertiisikulud kannab toll, kui tollieeskirjades ei ole ette nähtud teisiti.

Search Results

Tollikontrolli teostamisel põhjendamatult ei viivitata. Kui transpordivahendi läbivaatuse käigus transpordivahendil olevat kaupa ei teisaldatud, ei pea toll läbivaatuse akti Tootajate aktsiaoptsioonide tulumaks. Tolli tegevuseks vajalikud ruumid 1 Tollil on õigus saada tolliterminalis, tollilaos, vabatsoonis või vabalaos selle omanikult või seaduslikult valdajalt tolli tegevuseks vajalikud tööohutus- ja töötervishoiunõuete kohased ruumid, võimaluse korral sisustatud bürooruumid, ning sidevahendid tasuta kasutamiseks.

Sideteenuste eest tasub toll. Kommunaalteenuste, sealhulgas sideteenuste ning elektri eest, tasub toll, kui nende eest tasumisele kuuluv summa on arvestatud eraldi. Kaubakoguste mõõtmine 1 Kaubakoguste mõõtmist tollikontrolli käigus võib teostada ühenduse isik, kes on mõõteseaduse RT I18, kohaselt tunnistatud erialaselt pädevaks asjaomases mõõtevaldkonnas. Kaupade ja juhtude loetelu, mille korral isik on kohustatud korraldama kaubakoguste mõõtmise, sätestatakse käesoleva seaduse § 39 lõike 7 alusel kehtestatavas kauba läbivaatuse ning sellest proovide ja näidiste võtmise korras.

Tolliasutuste pädevus 1 Ühenduse tolliseadustiku artiklis 60 sätestatud tolliasutuste pädevuse tolliformaalsuste teostamisel ning tolliformaalsuste teostamise aja ja koha määrab Maksu- ja Tolliameti peadirektor. Tolliametniku keskmine töötasu arvutatakse palgaseaduse RT I11, ;12, ;29, ;10, 59; Kaubanduslike intressimaarade valikud, ;42, ; 50, ;61, ; 62, ;; RT III2, 16; RT I88, kohaselt.

Muudatused intresside maksustamisel alates 01.01.2020

Transpordikulu arvutamisel lähtutakse Maksu- ja Tolliameti ametisõidukite kasutamise keskmisest kulust sõidukilomeetri kohta teenuse osutamisele eelnenud kalendriaastal. Tolliametnike keskmine töötasu ja transpordikulude arvutamisel aluseks võetav keskmine kulu sõidukilomeetri kohta avaldatakse Maksu- ja Kaubanduslike intressimaarade valikud veebilehel.

Tolliteenuse kulude arvutamise ja tolliteenuse eest tasumise korra kehtestab rahandusminister määrusega. Kirjaliku tollideklaratsiooni esitamine 1 Kui kaubasaadetise kogus või tolliväärtus ületab ühenduse Naituse seista susteemid sätestatud statistilist läve ja kaubasaadetist ei saa vastavalt ühenduse tolliseadustiku rakendussätetele deklareerida suuliselt või muu toimingu abil, tuleb Kaubanduslike intressimaarade valikud kirjalik tollideklaratsioon.

Kirjaliku tollideklaratsiooni võib esitada ka muudel juhtudel.

Kaubanduslike intressimaarade valikud

Reisija deklaratsiooni ei või esitada ühendusevälisest riigist Eestisse kaubana toimetatud transpordivahendi deklareerimisel. Vastutus tollideklaratsiooni esitamisel Deklarant ja kaudse esindamise korral ka isik, kelle eest tollideklaratsioon esitati, vastutavad deklareeritud andmete täielikkuse ja õigsuse ning esitatud dokumentide autentsuse eest, samuti kauba tollideklaratsioonile vastavuse eest. Kauba läbivaatus ning proovide ja näidiste võtmine 1 Ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artiklis Kaubanduslike intressimaarade valikud tolliteenusena teises kohas ja teisel ajal kauba läbivaatuse tegemise kulud arvutatakse ja tolliteenuse eest tasutakse vastavalt käesoleva seaduse § 36 lõikes 2 ja selle alusel kehtestatud korrale.

Tolli poolt enne sunnivahendi rakendamist deklarandile tehtud ettekirjutuse kohta vaide esitamise tähtaeg on viis päeva ettekirjutuse kättesaamise päevast arvates. Kasutamata proovid ja näidised või nende ülejäägid tagastatakse deklarandile tema soovil. Õiguste omajale ei maksta hinnangu andmise eest tasu. Transpordivahendi läbivaatus 1 Eestisse saabuva, Eestis viibiva ja Eestist lahkuva transpordivahendi võib toll peatada ja läbi vaadata.

Kui transpordivahendi valdajat ei ole võimalik kindlaks teha või kui ta keeldub läbivaatuse juures olemast, võib tolliametniku korraldusel ühe manuka Kaubanduslike intressimaarade valikud transpordivahendi läbi vaadata ka selle valdaja juuresolekuta. Sundpeatuse korral tuleb sellest teatada viivitamatult tollile või piirivalvele.

Kaubandusliku loterii korraldamise, tingimuste ja teabe avaldamise juhend

Pagasi läbivaatus 1 Tolliametnikul on õigus nõuda Eesti ja ühendusevälise riigi vahelist piiri ületavalt, samuti sadama või lennujaama transiitreisijate alal viibivalt reisijalt pagasi esitamist läbivaatuseks ning see läbi vaadata. Kontrollitav isik peab tolliametnikule oma pagasi ette näitama ning tolliametniku korraldusel lahti pakkima.

Kui pagasi valdajat ei ole võimalik kindlaks teha või kui ta keeldub läbivaatuse juures olemast, võib tolliametniku korraldusel ühe manuka juuresolekul pagasi läbi vaadata ka valdaja juuresolekuta. Reisija läbivaatus 1 Enne reisija läbivaatust võib temaga samast soost tolliametnik väliselt kombata läbivaadatava riideid, et teha kindlaks deklareerimisele kuuluva, kuid tollile esitamata, samuti keeldude või piirangutega seotud kauba olemasolu.

Kontrollitava reisija nõudmisel peab kontrollimise juures viibima tunnistaja, kelle ta on kohalviibijate seast valinud. Välisriigi isikust reisijal on õigus kasutada talle esitatavatele küsimustele vastamisel ja tolliametniku korralduste täitmisel tõlki. Postisaadetise Kaubanduslike intressimaarade valikud 1 Kaupa sisaldava Kaubanduslike intressimaarade valikud riigist saabunud rahvusvahelise postisaadetise läbivaatus toimub postiteenuse osutaja asukohas enne selle väljastamist saajale, ühendusevälisesse riiki lähetatava saadetise läbivaatus aga pärast selle saatjalt vastuvõtmist või vastuvõtmise ajal.

Kaubanduslike intressimaarade valikud

Rahvusvaheline postisaadetis käesoleva seaduse ja selle alusel antud õigusaktide tähenduses ei hõlma kullerposti saadetist postiseaduse RT I64, ;61, ; 63, ;88, tähenduses. Tollitõkendid 1 Tollitõkend on plomm või muu tõkend, mille tolliametnik on paigaldanud kaubale, transpordivahendile ja ehitisele nende puutumatuse tagamiseks. Ühele objektile võib panna mitu tollitõkendit.

Tollitõkendi eemaldamine tolli loata on keelatud. Tollitõkendi võib tolli loata eemaldada transpordivahendis veetava või ehitises hoitava kauba säilimise tagamiseks ettenägematus olukorras. Tolli aktsepteeritud tõkend on samaväärne tema pandud tõkendiga.