Valikute tuup, Nõuded tuletõrjehüdrandi tüübi valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule

Tahad näida usaldusväärsena? Öko — kas ka kirjastiilis?

Nõuded tuletõrjehüdrandi tüübi valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule Vastu võetud Määruse reguleerimisala Käesolev määrus kehtestab tuletõrjehüdrandi tüübi valiku, paigaldamise, tähistamise ja korrashoiu nõuded, samuti veetorustiku valdaja ja päästeasutuste teabevahetuse korra ja asjakohaste dokumentide vormid.

Valikute tuup

Tuletõrjehüdrandile esitatavad nõuded 1 Paigaldatav tuletõrjehüdrant peab vastama harmoneeritud standardi nõuetele. Tuletõrjehüdrandi paigaldamisele esitatavad nõuded 1 Tuletõrjehüdrant paigaldatakse selliselt, et oleks tagatud päästemeeskonna juurdepääs ja tuletõrjehüdrandi kasutamise võimalikkus.

Nõuded tuletõrjehüdrandi tüübi valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule Vastu võetud Määruse reguleerimisala Käesolev määrus kehtestab tuletõrjehüdrandi tüübi valiku, paigaldamise, tähistamise ja korrashoiu nõuded, samuti veetorustiku valdaja ja päästeasutuste teabevahetuse korra ja asjakohaste dokumentide vormid.

Osa 6 Tuletõrje veevarustus» kohaselt. Tuletõrjehüdrandi asukoht peab olema selline, et sealt oleks tulekahju korral kõige hõlpsam tulekustutusvett saada.

Valikute tuup

Väljapoole sõiduteed paigaldatakse tuletõrjehüdrant sõidutee servast kuni 2,5 m kaugusele. Maapealse tuletõrjehüdrandi võib põhjendatud juhtudel Valikute tuup muu tüüpi tuletõrjehüdrandiga. Maa-aluse tuletõrjehüdrandil peab olema võimalik veevoolu avada eraldi avamisseadme abil tuletõrjehüdrandi kaevust.

Kui tahate jätta endast ausa inimese mulje, kasutage Baskerville.

Tuletõrjehüdrandi tähistamine 1 Tuletõrjehüdrant tähistatakse viidaga, mis vastab käesoleva määruse lisas 1 toodule. Maapealse tuletõrjehüdrandi viida võib paigaldada maapealse hüdrandi kattele.

Tuletõrjehüdrandi tehnilise seisukorra kontroll 1 Tuletõrjehüdrandi tehnilise korrashoiu tagab veetorustiku valdaja. Tuletõrjehüdrandi korrashoid 1 Tuletõrjehüdrandi ja viida korrasoleku eest vastutab veetorustiku valdaja.

Muudest muudatustest tuletõrjeveevarustuse süsteemis teavitab veetorustiku valdaja päästeasutust hiljemalt 24 tunni jooksul pärast nende Valikute tuup.

Valikute tuup

Tuletõrjehüdrandi kasutamise akti vorm on toodud määruse lisas 3. Rakendussätted 1 Enne käesoleva määruse jõustumist paigaldatud tuletõrjehüdranti ja tuletõrjehüdrandi viita võib kasutada kuni nende kasutamiskõlbmatuks muutumiseni. Määruse jõustumine Määrus jõustub 1.

Valikute tuup

Maa-aluse tuletõrjehüdrandi väljundi keermesliide vastab GOST nõuetele.