Tootajate aktsiaoptsioonid hispaania keeles.

Proponents of family caps argue that the policy serves as an economic incentive to reduce birth rates and encourage personal responsibility. Kui loote toote vormi Välja antud toodete abil, annate toote praegusele ettevõttele kohe, kui see luuakse.

This provides an incentive for firms in industrial countries to begin investing in energy-efficient technologies in developing countries before See motiveerib tööstusriikide ettevõtteid investeerima arengumaade energiatõhusatesse tehnoloogiatesse enne Many credit card customers receive rewards, such as frequent flyer points, gift certificates, or cash back as an incentive to use the card. Paljud krediitkaardi kliendid saavad kaardi kasutamise stiimuliteks hüvesid, näiteks püsiklientide punkte, kinkekaarte või sularaha tagasi.

Tootajate aktsiaoptsioonid hispaania keeles

Both lines had an incentive to limit the public discussion of Andrea Doria's structural and stability problems. Mõlemal liinil oli ajend Tootajate aktsiaoptsioonid hispaania keeles Andrea Doria struktuuri- ja stabiilsusprobleemide avalikku arutelu. From time to time, Tesla has offered 1, or 2, miles of free supercharging as an incentive to purchase a new Tesla car.

Aeg-ajalt on Tesla pakkunud uue Tesla auto ostmiseks stiimuliks või miili tasuta ülelaadimist. Copy Report an error Whenever the succession appeared uncertain, there was an incentive for any general with support of a sizable army to attempt to seize power, sparking civil war. Alati, kui pärimine tundus ebakindel, oli iga armee armee, mis toetas suurt armeed, stiimulil üritada võimu haarata, kutsudes esile kodusõja.

Erasmus+ õpirändeprojekt: Tilsi põhikooli kogemus

Due to lack of incentive in the pharmaceutical industry, successful NTD treatment programs have often relied on the donation format. Farmaatsiatööstuses motivatsiooni puudumise tõttu on edukad NTD-ravi programmid sageli toetunud annetuse vormile.

 • Верхняя пуговица блузки расстегнулась, и в синеватом свете экрана было видно, как тяжело вздымается ее грудь.
 • Kapitalitulu tasu aktsia valiku kohta Indias
 • Повернувшись к терминалу Хейла, Сьюзан вдруг уловила странный мускусный запах - очень необычный для Третьего узла.

The most recent loyalty marketing programs rely on viral marketing techniques to spread word of incentive and inducement programs through word of mouth. Kõige uuemad lojaalsusturundusprogrammid tuginevad viirusliku turustamise tehnikatele, et levitada suusõnaliselt ergutus- ja meeldetuletusprogramme.

Copy Report an error A mindset may be so firmly established that it creates a powerful incentive within these people or groups to continue to adopt Tootajate aktsiaoptsioonid hispaania keeles accept prior behaviors, choices, or tools. Mõtteviis võib olla nii kindlalt välja kujunenud, et see loob nendes inimestes või rühmades võimsa stiimuli jätkata varasema käitumise, valikute või tööriistade omaksvõtmist või aktsepteerimist. As an island there was little incentive for gaining new territory.

Saarena oli uue territooriumi saamiseks vähe stiimuleid. Participants agree to increase environmental benefits through implementation of conservation programs in return for incentive payments. Osalejad lepivad kokku, et ergutusmaksete eest suurendatakse keskkonnakasu looduskaitseprogrammide rakendamise kaudu.

EUR-Lex Juurdepääs Euroopa Liidu õigusaktidele

The U. Food and Drug Administration Tootajate aktsiaoptsioonid hispaania keeles review voucher is an incentive for companies to invest in new drugs and vaccines for tropical diseases.

USA toidu- ja ravimiameti prioriteetse ülevaatuse vautšer motiveerib ettevõtteid investeerima uutesse troopiliste haiguste ravimitesse ja vaktsiinidesse.

Deposit programs offer customers a financial incentive to return packaging for reuse. Hoiuste programmid pakuvad klientidele rahalist stiimulit pakendite taaskasutamiseks tagastamiseks.

Tootajate aktsiaoptsioonid hispaania keeles

Copy Report an error The decennial censuses conducted since in the United States created an incentive to establish racial categories and fit people into these categories. Alates Copy Report an error The term is also used as a synonym to profit sharing, an incentive whereby employees of a company receive a share of the profits of the company. Seda terminit kasutatakse ka kasumi jagamise sünonüümina, mis on stiimul, mille kohaselt ettevõtte töötajad saavad osa ettevõtte kasumist.

The greatest incentive for development of radio was the need to CryptoCurracy binaarvoimaluste kauplemine with ships out of visual range of shore. Suurimaks stiimuliks raadio arendamisel oli vajadus suhelda laevadega, mis asuvad väljaspool India kaubandusvalikute pohitodesid visuaalset leviala.

 1. Сьюзан, не слушая его, повернулась к Соши.
 2. Heitkogustega kauplemise susteemi kauplemissusteem maaratleb
 3.  Моя жена вовсе не подросток, - возмутился Бринкерхофф.
 4. Kuidas investeerida dollari kripovaliut
 5. Voimaluse raamistiku raamat

Most polystyrene products are not recycled due to the lack of incentive to invest in the compactors and logistical systems required. Enamikku polüstüreentooteid ei taaskasutata, kuna puudub motivatsioon investeerida vajalikesse tihenditesse ja logistikasüsteemidesse.

Tootajate aktsiaoptsioonid hispaania keeles

Under capitation there is an incentive to consider the cost of treatment. Kapitatsiooni all on stiimul arvestada ravikuludega. Employees used slowdown in Octoberto press a revision to their incentive-linked pay.

Töötajad kasutasid aeglustumist Copy Report an error Proposition 16 critics argue that racial preferences foster a sense of victimization in their intended beneficiaries, and erode their incentive to excel.

Ettepaneku 16 kriitikud väidavad, et rassilised eelistused suurendavad nende kavandatud kasusaajates ohvrimeelsuse tunnet ja vähendavad nende stiimulit suurepäraseks saada. Copy Report an Tootajate aktsiaoptsioonid hispaania keeles Another study that contradicted such a decline in work incentive was a pilot project implemented in and in the Namibian village of Omitara.

This provides an incentive for firms in industrial countries to begin investing in energy-efficient technologies in developing countries before See motiveerib tööstusriikide ettevõtteid investeerima arengumaade energiatõhusatesse tehnoloogiatesse enne

Teine uuring, mis oli vastuolus sellise töösoodustuse vähenemisega, oli Copy Report an error Seymour Drescher and Robert Anstey argue the slave trade remained profitable until the end, because of innovations in agriculture, and that moralistic reform, not economic incentive, was primarily responsible for abolition.

Seymour Drescher ja Robert Anstey väidavad, et orjakaubandus oli kuni põllumajanduse uuenduste tõttu kasumlik kuni lõpuni ning kaotamine oli peamiselt vastutav moralistliku reformi, mitte majanduslike stiimulite eest.

 • EUR-Lex - R - ET - EUR-Lex
 • Kui loote toote vormi Välja antud toodete abil, annate toote praegusele ettevõttele kohe, kui see luuakse.
 • Kaubandussusteemi funktsionaalsed nouded
 • Выражение его лица тут же смягчилось.

Another important class of options, particularly in the U. Teine oluline optsiooniklass, eriti USA-s, on töötajate aktsiaoptsioonid, mida ettevõte annab oma töötajatele ergutushüvitise vormis. As an amplifier's power output strongly influences its price, there is an incentive for manufacturers to exaggerate output power specs to increase sales. Kuna võimendi väljundvõimsus mõjutab tugevalt selle hinda, on tootjatel stiimul müügi suurendamiseks väljundvõimsuse näitajatega liialdada.

Tarbija- ja varahaldus hõlmab juhtimis- ja muid tasusid, ergutustasusid ning ettevõtte varahaldusettevõtlusega seotud hoiuste vastuvõtmise tulemuste eest.

Töö kirjeldus

A cashback reward program is an incentive program operated by credit card companies where a percentage of the amount spent is paid back to the card holder.

Raha tagasi saamise preemiaprogramm on krediitkaardiettevõtete hallatav ergutusprogramm, kus protsent kulutatud summast makstakse kaardi omanikule tagasi. Some grocery stores regularly double the value of a grocery coupon as an incentive to bring customers into their stores. Mõned toidupoed kahekordistavad toidupongi väärtust korrapäraselt, et ergutada kliente oma poodidesse tooma.

Vanem tootejuht Barcelona Hispaania

Theatrical areas that are off-limits can add incentive for some audiences to explore. Teatripiirkonnad, mis pole piirid, võivad mõnele vaatajaskonnale stiimuleid uurida.

Tootajate aktsiaoptsioonid hispaania keeles

The increasing popularity of finite element method and boundary element method techniques increases the incentive to improve automatic meshing algorithms. Lõplike elementide meetodi ja piirielementide meetodi kasvav populaarsus suurendab motivatsiooni täiustada automaatseid sidumisalgoritme.

Tootajate aktsiaoptsioonid hispaania keeles

As this is effectively a free call, there is little incentive for carriers to promote e DNS service. Kuna tegemist on tegelikult tasuta kõnega, pole operaatoritel e DNS-teenuse reklaamimiseks vähe stiimuleid.

Tootajate aktsiaoptsioonid hispaania keeles

Copy Report an error Another method of overcoming the free rider problem is to simply eliminate the profit incentive for free riding by buying out all the potential free riders. Veel üks võimalus tasuta sõitjate probleemist ülesaamiseks on lihtsalt kasumi kaotamine. The Dentists Board further argued that denying it antitrust immunity would remove the main incentive for dentists to serve on the board. Hambaarstide nõukogu väitis lisaks, et selle monopolidevastase immuniteedi keelamine kaotaks hambaarstide peamise stiimuli juhatuses töötamiseks.

Proponents of family caps argue that the policy Parimad kauplemisnaitajad kruptograafiliste paevade as an economic incentive to reduce birth rates and encourage personal responsibility. Perekonnakapitali pooldajad väidavad, et see poliitika on majanduslik stiimul sündimuse vähendamiseks ja isikliku vastutuse soodustamiseks.