Seotud mitmekesistamise strateegia,

See maksimeerib toote müüki ja teenib ettevõtte vajadusi. Rakendussäte Paragrahvi 14 lõike 3 punktis 6 sätestatud nõue ei kohaldu töölepingu suhtes, mis on sõlmitud enne selle määruse jõustumist.

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine Vastu võetud Kogukonna juhitud kohaliku arengu elluviimine 1 Kogukonna juhitud kohalikku arengut viiakse Seotud mitmekesistamise strateegia kohaliku arengu strateegia kaudu, mille on välja töötanud kalanduse kohaliku algatusrühma kohta kehtestatud nõuetele vastav mittetulundusühing edaspidi kohalik algatusrühm ja mille on heaks kiitnud Maaeluministeerium.

Kalanduspiirkond on kohaliku algatusrühma tegevuspiirkond. Nimetatud kohaliku omavalitsuse Seotud mitmekesistamise strateegia seotud territoriaalsed muudatused ei mõjuta kalanduspiirkonna suurust. Nõuded kohaliku algatusrühma liikmesusele 1 Kohaliku algatusrühma liikmeks võivad olla kohaliku omavalitsuse üksus ning füüsiline ja juriidiline isik, kelle elu- või tegevuskoht on asjakohases kalanduspiirkonnas.

  1. Light valiku strateegia
  2. Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine Vastu võetud
  3. Toote mitmekesistamine Tähendus Toote mitmekesistamine Tähendus Toodete mitmekesistamine on äristrateegia, mis hõlmab uue tootesarja või tootejaotuse, teenuse või teenuseosakonna tootmist ja müümist, mis hõlmab kas samu või täiesti erinevaid teadmiste, oskuste, masinate jms kogumeid, mille eesmärk on tavaliselt ellujäämine või ellujäämine.
  4. Apakah annab binaarse voimaluste halal

Kalandussektori ettevõtjaks loetakse ka tulundusühistu, kelle liikmeteks on vähemalt viis kalapüügitoodete tootmisega tegelevat ettevõtjat, kes omavad ajaloolist püügiõigust kalapüügiseaduse § 51 lõike 1 tähenduses. Hääletamisel peab osalema vähemalt 51 protsenti mittetulundusühingu liikmetest ja otsuse vastuvõtmise poolt peab olema vähemalt kaks kolmandikku üldkoosolekul osalevatest liikmetest.

Kohaliku arengu strateegia esitamine 1 Kohaliku arengu strateegia heakskiitmist taotlev mittetulundusühing esitab ametlikus võrguväljaandes Ametlikud Teadaanded teatatud tähtaja jooksul Seotud mitmekesistamise strateegia Registrite ja Informatsiooni Ametile edaspidi PRIA järgmised dokumendid: 1 mittetulundusühingu asutamislepingu ning üldkoosoleku otsusega vastu võetud põhikirja ärakiri, kui see ei ole kättesaadav mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris, ning põhikirja muutmise otsustanud üldkoosoleku protokolli ärakiri; 2 mittetulundusühingu liikmete nimekiri huvirühmade kaupa; 3 kohaliku arengu strateegia, milles sisalduvad lisas 2 nimetatud andmed; 4 kohaliku Seotud mitmekesistamise strateegia strateegia vastuvõtmise otsuse teinud üldkoosoleku protokolli ärakiri; 5 ärakiri üldkoosolekul osalenud liikmete allkirjadega nimekirjast; 6 paragrahvi 6 lõikes 6 nimetatud teate ärakiri, millelt on näha kohaliku või üleriigilise levikuga ajalehe nimi, milles Seotud mitmekesistamise strateegia on avaldatud, ja teate ilmumise kuupäev.

Kohaliku arengu strateegia hindamine ja heakskiitmine 1 Maaeluministeerium kontrollib kohaliku arengu strateegia vastavust §-s 6 Aktsiaoptsioonide tehingute kapitalitulu maks nõuetele.

Ühe hindepunkti väärtus on ,99 eurot. Kohaliku arengu strateegia muutmine 1 Heakskiidetud kohaliku arengu strateegia muutmist taotlev kohalik algatusrühm võtab kohaliku arengu strateegia muudatuse vastu üldkoosoleku otsusega.

Toote mitmekesistamine - tähendus, strateegia, näide

Hääletamisel peab osalema vähemalt 51 protsenti kohaliku algatusrühma liikmetest ja otsuse vastuvõtmise poolt peab olema vähemalt kaks kolmandikku üldkoosolekul osalevatest liikmetest. Nõuded kohaliku arengu strateegiat rakendavale kohalikule algatusrühmale 1 Kohalik algatusrühm, kelle kohaliku arengu strateegia on Maaeluministeeriumi otsusega heaks kiidetud, peab kohaliku arengu strateegia rakendamise perioodil vastama kõikidele kohaliku algatusrühma kohta sätestatud nõuetele.

Nõuded kohaliku arengu strateegia rakenduskavale 1 Kohalik algatusrühm koostab heakskiidetud kohaliku arengu strateegia rakendamise kava edaspidi strateegia rakenduskavamis vastab lisas 4 toodud nõuetele ja sisaldab andmeid strateegia rakendamise perioodi iga kalendriaasta kohta.

Strateegia rakenduskava esitamine ja heakskiitmine 1 Kohalik algatusrühm esitab kahe kalendrikuu jooksul arvates kohaliku arengu strateegia heakskiitmisest PRIA-le järgmised dokumendid: 1 strateegia rakenduskava; 2 strateegia rakenduskava vastuvõtmise otsuse teinud üldkoosoleku protokolli ärakiri; 3 ärakiri üldkoosolekul osalenud liikmete allkirjadega nimekirjast; 4 paragrahvi Seotud mitmekesistamise strateegia lõikes 4 nimetatud teate ärakiri, millelt on näha kohaliku või üleriigilise levikuga ajalehe nimi, milles teade on avaldatud, ja Seotud mitmekesistamise strateegia ilmumise kuupäev.

Seotud mitmekesistamise strateegia

Kui strateegia rakenduskava ei sisalda projektitoetuste andmeid strateegia rakendamise perioodi iga kalendriaasta kohta, teeb PRIA lõikes 2 nimetatud andmete heakskiitmise või heaks kiitmata jätmise otsuse 30 tööpäeva jooksul arvates nende saamisest.

Strateegia rakenduskava muutmine 1 Strateegia rakenduskava muutmiseks võtab kohalik algatusrühm strateegia rakenduskava muudatuse vastu üldkoosoleku otsusega. Esimeses lauses sätestatut ei kohaldata kolmanda tegevussuuna eelarve kohta. Kohalik algatusrühm teavitab selle muudatuse tegemisest PRIA-t.

Strateegia rakendamise nõuded 1 Kohaliku arengu strateegia rakendamisel täidab kohalik algatusrühm kalandusturu korraldamise seaduse § 25 lõikes 6 nimetatud ülesandeid. Kohalik algatusrühm teatab projektitoetuse taotluste vastuvõtmise tähtaja ning tegevused, mille Seotud mitmekesistamise strateegia on võimalik projektitoetust taotleda, oma veebilehel ja kohaliku või üleriigilise levikuga ajalehe kaudu vähemalt 20 tööpäeva enne projektitoetuse taotluste vastuvõtmise tähtaja algust.

Vastuvõtuaeg tuleb ette näha igal kalendrikuul vähemalt kolme tunni ulatuses. Algatusrühma toetuse maksimaalne suurus ja Seotud mitmekesistamise strateegia minimaalne määr 1 Kohalikule algatusrühmale, kelle kohaliku arengu strateegia rakendamiseks on aastateks — kalandusturu korraldamise seaduse § 25 lõike Seotud mitmekesistamise strateegia alusel määratud toetuste andmiseks ette nähtud vahendeid vähemalt kaks miljonit eurot, antakse algatusrühma toetust aastatel — kuni 15 protsenti kalandusturu korraldamise seaduse § 25 lõike 10 alusel määratud vahenditest.

  • Option kauplemine Dubais

Algatusrühma toetuse taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded 1 Algatusrühma toetust võib taotleda kohalik algatusrühm, kelle kohaliku arengu strateegia on Maaeluministeeriumi otsusega heaks kiidetud ning kes täidab kalandusturu korraldamise seaduse § 25 lõikes 6 nimetatud ülesandeid. PRIA ei hinda algatusrühma toetuse taotlust. Taotluse rahuldamata jätmise otsuse teeb PRIA kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõikes 9 sätestatud alustel.

Algatusrühma toetuse saaja kohustused 1 Algatusrühma toetuse saaja täidab kalandusturu korraldamise seaduse § 31 lõikes 3 sätestatud nõudeid. Projektitoetuse maksimaalne suurus ja omafinantseeringu minimaalne määr 1 Projektitoetuse saaja võib programmiperioodi jooksul saada projektitoetust kokku kuni eurot. Konkurentsiseaduse § 2 tähenduses üksteisega valitseva mõju kaudu seotud isikud, kes tegutsevad samas kalanduspiirkonnas ja samas valdkonnas, ning äriseadustiku § 6 tähenduses kontserni moodustavad isikud loetakse üheks projektitoetuse saajaks.

Projektitoetuse taotlejale esitatavad nõuded 1 Esimese tegevussuuna tegevuse elluviimise eest antavat projektitoetust võib taotleda: 1 kalandussektori mikroettevõtja, kes omab ajaloolist püügiõigust kalapüügiseaduse § 51 lõike 1 tähenduses või kes tegeleb vesiviljelustoodete tootmisega; Seotud mitmekesistamise strateegia kalandussektori tulundusühistu, kelle liikmeteks on vähemalt viis kalandussektori mikroettevõtjat, kes omavad ajaloolist püügiõigust kalapüügiseaduse § 51 lõike 1 tähenduses; 3 kalandussektori mittetulundusühing tarneahela sertifitseerimiseks.

Tegevuse elluviimisega seotud hangete tegemise nõuded 1 Selles paragrahvis sätestatud nõudeid täidab projektitoetuse taotleja, kelle suhtes ei kohaldata riigihangete seaduses sätestatud nõudeid. Projektitoetuse taotleja ei pea valima odavaimat hinnapakkumust, kui see on objektiivselt põhjendatud. Projektitoetuse taotluste menetlemine kohalikus algatusrühmas 1 Kohalik algatusrühm kontrollib taotleja, taotluse Seotud mitmekesistamise strateegia toetatava tegevuse vastavust kohaliku arengu strateegiale ja strateegia rakenduskavale.

Kui koos projektitoetuse taotlusega ei ole esitatud kõiki andmeid ja dokumente, mis on vajalikud kalandusturu korraldamise seaduse § 25 lõikes 6 sätestatud ülesande täitmiseks, nõuab kohalik algatusrühm vajalike andmete ja dokumentide esitamist.

Projektitoetuse saaja kohustused ja toetatava tegevuse elluviimise tingimused 1 Projektitoetuse saaja täidab kalandusturu korraldamise seaduse § 31 lõikes 3 sätestatud nõudeid.

Seotud mitmekesistamise strateegia

Toetatav tegevus loetakse vähemalt kümne protsendi ulatuses elluviiduks, kui PRIA-le esitatud kuludeklaratsioon hõlmab vähemalt kümme protsenti toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest. Põhjendatud juhtudel võib PRIA lugeda toetatava tegevuse elluviiduks vähemalt kümne protsendi ulatuses ka juhul, kui PRIA-le ei ole esitatud kuludeklaratsiooni, mis hõlmaks vähemalt kümme protsenti toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest.

Kui see on objektiivselt võimatu või majanduslikult ebaotstarbekas, võib projektitoetuse taotleja küsida uue hinnapakkumuse, järgides §-s 25 sätestatut.

Toote mitmekesistamine Tähendus

Turustamisega seotud tegevuse võib ellu viia kõikjal Eesti piires. Kui projektitoetust antakse kalasadama uuendamiseks kohaliku omavalitsuse üksusele või kohaliku omavalitsuse üksuse asutusele, peab kalasadam olema kasutamiseks avatud kõikidele isikutele.

Projektitoetuse saaja avalikustab kalasadama kasutamise tingimused, sealhulgas sadama kasutamise hinnakirja ja sadamapidaja kontaktandmed, sadama Seotud mitmekesistamise strateegia mööda maismaad ja sadama koduleheküljel. Kohaliku algatusrühma tegevuse rahastamine enne kulude tegemist 1 Paragrahvi 2 lõikes 1 nimetatud tegevuse elluviimist võib kalandusturu korraldamise seaduse § 36 kohaselt rahastada riigieelarvelistest vahenditest enne töö, teenuse või vara soetamise eest tasumist aastatel — kokku kuni 30 euro ulatuses ja aastatel — kokku kuni 30 euro ulatuses.

Projektitoetuse saaja tegevuse rahastamine enne kulude tegemist 1 Paragrahvi 2 lõikes 2 nimetatud tegevuse elluviimist võib kalandusturu korraldamise seaduse § 36 kohaselt rahastada riigieelarvelistest vahenditest enne töö, teenuse või vara soetamise eest tasumist, kui projektitoetuse saaja on piisavalt usaldusväärne ning töö või teenus on lõpetatud või vara on üle antud ning projektitoetuse saaja on Seotud mitmekesistamise strateegia vastu võtnud ja tasunud nende eest vähemalt omafinantseeringuga võrdse rahasumma.

Seotud mitmekesistamise strateegia

Toetuse maksmise tingimused 1 Algatusrühma toetust ja projektitoetust makstakse üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ning tingimusel, et toetuse saaja on tegevuse elluviimisel järginud kõiki ettenähtud nõudeid. Töö, mille kulude hüvitamiseks taotletakse toetuse maksmist, peab olema lõpetatud ning toetuse saaja peab olema selle vastu võtnud ja selle eest tasunud.

Rakendussäte Paragrahvi 14 lõike 3 punktis 6 sätestatud nõue ei kohaldu töölepingu suhtes, mis on sõlmitud enne selle määruse jõustumist. Urmas Kruuse.