Selgitage ulemaailmset kaubandust ja finantssusteemi, Language switcher

Euroopa poolaasta pakub integreeritud järelevalvet ja aitab ühendada majanduslikke ja eelarvelisi prioriteete. Vahe tegemine tsükliliste ja struktuursete trendide vahel on sellistes erakordselt rasketes tingimustes eriti raske ning on oht, et mitmed kriisi mõjud kestavad pikka aega. Komisjon on esitlenud oma iga-aastase tööprogrammi osana olulisi ELi tasandi poliitilisi ja seadusandlikke meetmeid ja arutanud neid teiste institutsioonidega, mistõttu on nende vastuvõtmise ja rakendamisega läinud vältimatult aega. Nende näitajad on olulised ka liikmesriikide trendide jälgimisel. IMFi peamine ülesanne on hoolitseda rahvusvahelise rahasüsteemi eest, tuua finantsstabiilsus, julgustada maailmakaubandust, vähendada vaesust, luua töökohti ja stimuleerida majanduse jätkusuutlikku kasvu.

Oluline on ka pidada meeles, et mõned eesmärgid — näiteks hariduse valdkonnas — kuuluvad otsesemalt riiklike ametiasutuste tegevusvaldkonda, samal ajal kui teised — näiteks tööhõive või kulutused teadus- ja arendustegevusele — peegeldavad laiemaid majandustrende.

Peamistel eesmärkidel on aga ka mitmeid selgeid eeliseid. Ehkki ELil ei ole puudust näitajatest, on kasutusel olevad eesmärgid võimaldanud hoida tähelepanu strateegia raames propageeritaval aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu mudeli kolmel mõõtmel.

Miks on Eestil vaja järgida vabakaubanduse põhimõtet ja liituda euroga?

Selles mõttes väljendavad eesmärgid pikaajalisemat suunda, mis on vajalik Euroopa tuleviku kindlustamiseks, ja toimivad võrdlusalustena poliitika suunamisel. Lisaks on nad omavahel tihedalt seotud ja iseennast tugevdavad: edu ühes mõõtmes toidab edu teises.

Eesmärgid kujutavad endast poliitika nurgakivisid. Nagu lisas näha, on liikmesriigid võtnud ELi eesmärgid üle oma riikliku tasandi eesmärkideks. Nende eesmärkide olemasolu võimaldab teemade ja riikide läbipaistvat võrdlemist, ehkki erinevates riikides pööratakse neile erineval määral tähelepanu ja nende ambitsioonikuse aste on erinev.

Näiteks on mõned liikmesriigid Belgia, Tšehhi, Saksamaa, Hispaania, Prantsusmaa, Leedu otsustanud määratalisaks üldisele tööhõive eesmärgile kindlaks rea riiklikke, sugupoolte kaupa jagatud eesmärke, kinnitades nii naiste tööhõive määra eesmärgid. Kuid riiklikud eesmärgid ei ole piisavalt ambitsioonikad, et Selgitage ulemaailmset kaubandust ja finantssusteemi üheskoos ELi tasandi püüeteni.

Eesmärgid võimaldavad edusammude seiret ja arutelu ELi tasandil. Näiteks on neist juba olnud kasu riigipõhiste soovituste aluseks oleva analüüsi juures ja prioriteetide arutamisel Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kavandamisel Eesmärke on lihtne jälgida. Fakte ja numbrilisi näitajaid eesmärkide kohta — samuti rikkalikult nendega seotud näitajaid — leiab kergesti Eurostati kaudu. Eesmärgid ei ole omaette eesmärk. Juhtalgatuste ja nendega seotud ELi tasandi hoobade roll Nendega nähakse ette konkreetsed meetmed teemavaldkondades nii ELi kui ka riiklikul tasandil vt 3.

Komisjon on esitlenud enamikku alguses kavandatud algatustest ja paljud on vastu võetud, kuid nende järelmeetmeid ja mõju on veel vara hinnata.

Komisjon on esitlenud oma iga-aastase tööprogrammi osana olulisi ELi tasandi poliitilisi ja seadusandlikke meetmeid ja arutanud neid teiste institutsioonidega, mistõttu on nende vastuvõtmise ja rakendamisega läinud vältimatult aega. Välja on töötatud ka muid pehme õiguse algatusi, mida mõnikord toetatakse ELi vahenditest, sageli tihedas koostöös konkreetsete poliitikavaldkondadeministeeriumide ja sidusrühmadega, ning neil võib olla vahetum Selgitage ulemaailmset kaubandust ja finantssusteemi.

Komisjon kogub konsulteerimisperioodi jooksul tõendeid nende mõju kohta. Lisaks nende rollile ELi tasandi katalüsaatorina, kannavad juhtalgatused teatavat pärandit. Nad on toetanud vastastikust õppimist ja temaatilisi teadmisi ELi tasandil, sh võrkude loomise ja tõendusmaterjali kogumise kaudu.

Näiteks on liikmesriikide edusammude hindamiseks Euroopa teadusruumi rakendamisel töötatud välja spetsiaalne seiremehhanism. Veel võib näiteks tuua digitaalse assamblee, mis ühendab digitaalajastu sidusrühmi, digitaalarengu tegevuskava iga-aastase tulemustabeli ja suurema tähelepanu pööramise tööstuse konkurentsivõime küsimustele mitmes poliitikavaldkonnas.

Selgitage ulemaailmset kaubandust ja finantssusteemi

Juhtalgatused on olnud ELi vahendite kasutamise suunanäitajaks aastatel — ja raamistikuks ELi vahendite kasutuse planeerimisel aastateks — Üheks näiteks sellest on noorte tegevusrühmade käivitamine komisjoni poolt Peale selle hakati Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendeid sihtotstarbeliselt investeerima vähese CO2-heitega majandusse. Mitu juhtalgatust on aidanud liikmesriikides, sh piirkondlikul ja riiklikul tasandil võtta ELi algatusi täiendavaid poliitilisi meetmeid, näiteks sellistes valdkondades nagu digitaalmajandus või teadusuuringud ja innovatsioon.

Näiteks aitab aruka spetsialiseerumise strateegiate väljatöötamine riiklikul ja piirkondlikul tasandil kaasa asukohaga seotud majanduskasvule. Lisaks on rohkem kui 20 liikmesriiki ja hulk piirkondi käivitanud digitaalarengu tegevuskava programme. Euroopa ühtne turg oma rohkem kui miljoni tarbijaga jääb kõige võimsamaks majanduskasvu hoovaks ELi tasandil ja selle võimaluste paremaks ärakasutamiseks on astutud uusi samme.

I ja II ühtse turu aktis toodi esile 24 olulist meedet sellistes valdkondades nagu digitaalmajandus, energeetika, transport, riigihanked ja tarbijakaitse, ning seadusandja on need vastu võtnud või neid vastu võtmas. Edusammude jälgimiseks ja tegevusvaldkondade kindlaksmääramiseks koostatakse igal aastal aruanne ühtse turu integratsiooni olukorra kohta.

Selgitage ulemaailmset kaubandust ja finantssusteemi

Ühtse turu eesmärke on toetanud ka konkurentsipoliitika. Strateegilised kaalutlused ja konsultatsioonid on alanud majanduse pikaajalise rahastamise valdkonnas. ELi välistegevuse kava on võimaliku majanduskasvu ja töökohtade loomise oluline allikas, ehkki ELi sise- ja välistegevuse kava paremaks seostamiseks ja selle tagamiseks, et Euroopa kõneleks ühel häälel, saaks rohkemgi ära teha. Tänu välisnõudlusele ja ELi tegevuskava ulatusele on üheks majanduskasvu ja tööhõive oluliseks hoovaks saanud kaubandus.

IMFi ja Maailmapanga erinevus

Läbirääkimised Ameerika Ühendriikide ja Jaapaniga peaksid andma tulemuseks kõikehõlmavad kokkulepped ja suure majandusliku kasu. Sellistes valdkondades nagu arengupoliitika, globaalsed standardid, katastroofiohu vähendamine või võitlus kliimamuutuse vastu, on EL olnud ja on aktiivne ülemaailmne partner, edendades oma eesmärke, väärtusi ja huve.

Euroopa poolaasta on muutunud liikmesriikide ja ELi koostöö põhiteguriks reformide elluviimisel ning Euroopa poolaasta raames toimuv majanduspoliitika koordineerimine tagab, et EL ja liikmesriigid kooskõlastavad oma majanduspoliitika ja jõupingutused majanduskasvu ja tööhõive edendamisel. Euroopa poolaasta raames astutud peamisi samme kirjeldatakse 1.

Komisjon hindab neid programme ja koostab nende alusel riigipõhised soovitused, mille kiidavad heaks nõukogu ja Euroopa Ülemkogu. Tugevnenud on ka sotsiaalpartnerite osalemine Euroopa poolaasta protsessis[24]. Tunnustada saab mõningaid esimesi saavutusi.

Euroopa poolaasta pakub usaldusväärset raamistikku poliitika rakendamiseks, kusjuures, nagu näitas ELi prioriteetide ja riigipõhiste soovituste kombinatsioon on oluline iga liikmesriigi olukorra arvessevõtmiseks.

Samal ajal kui ühised eesmärgid määravad suuna ja aitavad täita ühist reformide ja moderniseerimise tegevuskava, ei järgi EL standardset lähenemisviisi, vaid kohandab suuniseid vastavalt liikmesriigile ja võtab arvesse aega, mil eri liikmesriigid on konkreetseteks sammudeks valmis. Euroopa poolaasta pakub integreeritud järelevalvet ja aitab ühendada majanduslikke ja eelarvelisi prioriteete. Teisisõnu rõhutab see riigi rahanduse usaldusväärsuse saavutamise ja säilitamise ning majanduste kasvupotentsiaali vallandamise olulisust, võttes arvesse ELi tasandi ja riigipõhiseid kaalutlusi.

Kõigi finantssektori ja makromajandusega seotud probleemidega tegelemiseks. Vaesuse vähendamiseks ja majanduse pikaajalise arengu edendamiseks. IMF on autonoomne asutus, mis alustas tegevust Selle loomisel oli liikmesriike ainult 31, mis on ületatud riigini.

Poolaasta on tugevdanud ELi ja riikliku tasandi ning liikmesriikide omavahelisi kontakte, aidates ELil ühtne püsida. Euroopa poolaasta ajakava ja menetlusi on lihvitud ning need on nüüdseks stabiliseerumas.

Poolaasta võimaldab ennetavat arutelu ELi tasandil enne riiklikke otsuste tegemistet vältida probleemide ilmnemist või väljakujunemist, ning edusammude pidevat seiret koos suuniste andmise ja võimalike sanktsioonide kehtestamisega, kui on vaja võtta parandusmeetmeid. ELi tasandil on tugevdatud analüüsi- ja seirevõimet. ELi uus majandusjuhtimine põhineb tugevamal ja integreeritumal rakendamise tõendibaasil, mis kasutab paremini ära ühiseid analüüsiraamistikke, näitajaid ja poliitilisi hinnanguid.

Nende riikide kogemused, kelle suhtes on kohaldatud makromajanduslikke kohandamisprogramme ja kes ei osale seega Euroopa poolaasta protsessis, kujutavad endast äärmuslikku, kuid märkimisväärset näidet: komisjon ja paljud liikmesriigid on pidanud kasutusele võtma hulgaliselt ressursse, sh kohapeal, et pakkuda neile liikmesriikidele otsest ja konkreetset tuge poliitiliste nõuannete ja haldustasandi tehnilise abi kaudu.

See on hea näide sellest, kui ulatuslikult on ELis võimalik kasutada jagatud oskusteavet. Mõningaid ideid majandus- ja rahaliidu ülesehituse lõpuleviimiseks alles arutatakse. Näiteks võib tuua selliste suurte majandusreformikavade eelkoordineerimise mehhanismi, millel võib olla märkimisväärne ülekanduv mõju teistele liikmesriikidele, või vastastikku kokkulepitud lepingukorra ja asjaomased solidaarsusmehhanismid s.

Selle eesmärk oli parandada ELi konkurentsivõimet, säilitades samal ajal sotsiaalse turumajandusmudeli, ja suurendada märgatavalt ressursitõhusust.

Ilmsed on ka mõned esialgsed probleemid ja piirangud. Vajadus tegeleda vahetute kriisiprobleemidega tegi lühi- ja pikaajalisemate vajaduste omavahel sobitamise mõnikord keeruliseks. Riigipõhistes soovitustes keskendutakse enamasti valitud valdkondadele ja neis soovitatakse võtta tuleva aasta jooksul konkreetseid meetmeid, andes selgelt aru sellest, et kõike ei saa teha korraga.

Samal ajal on oluline, et selliseid meetmeid toetaks selge nägemus sellest, kuhu need pikemas perspektiivis viivad.

Mitmel juhul rõhutatakse Sedamööda, kuidas Euroopa kriisist toibub, peaks prioriteetide valik hädaolukordadest kaugenema. Selleks et saavutada tulemusi, ei toetu Euroopa poolaasta ainult iga liikmesriigi pühendumusele täita talle antud soovitused, vaid ka ELi osalejate kollektiivsele suutlikkusele käsitleda kõnealuseid probleeme ühist huvi pakkuvatena ja tagada tugev mitmepoolne järelevalve.

Selles suhtes võiks erinevate osaliste rolli põhjalikumalt selgitada ja laiendada. Näiteks on nõukogu erinevad koosseisud tugevdanud vastastikusi eksperdihindamisi ja mitmepoolset järelevalvet.

Kõigi asjaomaste osaliste — valitsuste, parlamentide, piirkondlike ja kohalike omavalitsuste, sotsiaalpartnerite ja kõigi sidusrühmade — teadlikkus ja vastutustunne on edu vältimatu eeltingimus. Paljudes liikmesriikides võiks veelgi parandada erinevate sidusrühmade osalemist strateegia rakendamises. Seoses sellega tuleks ümber hinnata riiklike reformikavade roll.

Komisjon on tugevdanud oma esindusi liikmesriikides, et parandada liikmesriikide ametiasutuste ja sidusrühmadega sõlmitud suhete kvaliteeti.

M Banana Republic

Menetluste, dokumentide ja juriidiliste sammude lisandumine ELi tasandil ähvardab protsessi üle koormata ja kahjustada selle selgust. Kaubatasusid valikute jaoks ajakava muutused võivad vähendada teatavate osaliste isevastutust. Lähiaastatel on seega vaja tugevdada Euroopa poolaastat toetavat institutsioonilist ja halduslikku taristut, kindlustades samal ajal, et protsess jääb poliitikapõhiseks ja keskendunuks ei muutu bürokraatlikuks.

Juba mitu aastakümmet on ELi seostatud majanduse sügavama integratsiooniga, mis tagab suuremad Selgitage ulemaailmset kaubandust ja finantssusteemi, teenuste- tööjõu- ja rahavood ELis. See lähendamisprotsess on kogunenud tasakaalutuse mõjul ja kriisi surve all aeglustunud ja mõnes Euroopa osas koguni vastupidiseks pöördunud.

Väljudes põlvkonna raskeimast majandus- ja finantskriisist, peab EL tugevdama oma aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegiat, et ta suudaks täita kodanike lootused ja säilitada oma rolli maailmas. Praegu on õige aeg strateegia läbi vaadata, et määrata ELile EL on saavutamas oma eesmärke või eesmärkidele lähenemas hariduse, kliima ja energeetika valdkonnas, kuid mitte tööhõive, teadus- ja arendustegevuse või vaesuse vähendamise valdkonnas.

ELi eesmärkide olemasolu on siiski aidanud keskenduda pikemaajalistele, põhimõttelistele aspektidele, mis on ELi ühiskonna ja majanduse tuleviku jaoks üliolulised. Nende eesmärkide ülevõtmine riiklikul tasandil on aidanud ka tuvastada mitmesuguseid negatiivseid trende — suureneva lõhe parimate ja halvimate tulemustega liikmesriikide vahel ning laieneva lõhe piirkondade vahel liikmesriikide sees ja nende vahel. Kriis on juhtinud tähelepanu ka kasvavale ebavõrdsusele rikkuse ja sissetuleku jagunemises.

Läbivaatamisel tuleb nende probleemidega tegeleda ja strateegiat hiljem vastavalt kohandada.

Selgitage ulemaailmset kaubandust ja finantssusteemi

Mitmes mõttes on seda perioodi kasutatud alusena lähiaastatel oodatavatele tulemustele. See ohjeldaks protektsionismi vohamist, piirates oluliselt riikide võimalusi tollitariife tõsta.

  • EUR-Lex - DC - ET
  • Kuidas kaubelda voimaluste paeva

Doha lepingu tulemusena väheneks riikides — eelkõige arengumaades — rakendatavate tollitariifide ja WTOs n-ö seotud tollitariifi tasemete vahe. Kuid hoolimata sellest, et G liikmesmaad on kõrgeimal tasemel teinud avalduse Doha vooru läbirääkimised Euroopa Liidu liikmesriigid peavad Doha vooru edukat lõpuleviimist väga oluliseks, kuivõrd uuringute kohaselt võidab liidu majandus lepingu sõlmimisest teiste kaubanduspartneritega võrreldes kõige enam.

Avatud majanduspoliitika on oluliselt kaasa aidanud Eesti lõimumisele Euroopa majandusruumiga. Kõige olulisemaks, siiani puuduvaks tõukeks on aga euroga liitumine.

52014DC0130

Euro positiivsest mõjust Eesti majandusele ja selle usaldusväärsusele ning investorite kindlustundele on palju räägitud ja kirjutatud. Euro ning Euroopa Majandus- ja Rahaliit EMU - European Economic and Monetary Union on ühtse siseturu loomise kõrval olnud edukaimaid Euroopa Liidu projekte, mis on aidanud kaasa Euroopa Liidu riikide majanduse lõimumisele ja nende rahvusvahelise mõju suurenemisele.

Euroopa Komisjonis töötades tuleb mul sageli vastata Eesti majandust puudutavatele küsimustele. Selgitasin, et Eesti olukord on tänu headel aegadel kogutud reservile oluliselt parem, kui paljud vaatlejad kipuvad oletama.

Lisasin, et kui Eesti ühena vähestest Euroopa Liidu liikmesriikidest suudab jääda Kokkuvõtteks võib öelda, et Eesti-sugusele, välismõjudest oluliselt sõltuvale väikeriigile on avatud majandus ja ekspordile orienteeritus ainuõige valik.

Eurotsooniga liitumine aitab kindlasti kaasa majanduse stabiliseerimisele ja annab tõhusama aluse uueks tõusuks. Kõigi finantssektori ja makromajandusega seotud probleemidega tegelemiseks.

Vaesuse vähendamiseks ja majanduse pikaajalise arengu edendamiseks. IMF on autonoomne asutus, mis alustas tegevust Selle loomisel oli liikmesriike ainult 31, mis on ületatud riigini.

IMF pakub oma liikmeriikidele soodustingimustel ja soodustusteta laene. IMFi peamine ülesanne on hoolitseda rahvusvahelise rahasüsteemi eest, tuua finantsstabiilsus, julgustada maailmakaubandust, vähendada vaesust, luua töökohti ja stimuleerida majanduse jätkusuutlikku kasvu.

Liikmesmaad rahastavad fondi kindla kvoodiga, mis otsustatakse vastavalt nende rahvuslikule sissetulekule ja rahvusvahelisele kaubandusele.