Kaubanduskontrolli meetmete infosusteem

Ekspordi koondloa kasutamisega seotud aruandluse nõuded ja ettevõttesisese nõuetele vastavuse programmi nõuded määrab kindlaks liikmesriik. Liikmesriik võib nõuda luba muude kahesuguse kasutusega kaupade edasitoimetamiseks oma territooriumilt teise liikmesriigi territooriumile, kui edasitoimetamise ajal: a edasitoimetaja või pädev asutus teab, et asjaomaste kaupade lõplik sihtkoht asub väljaspool liidu tolliterritooriumi; b see liikmesriik, kust kaubad edasi toimetatakse, nõuab vastavalt artiklitele 3, 4, 5, 9 või 10 luba nende kaupade eksportimiseks kõnealusesse lõppsihtkohta ning kui otse tema territooriumilt toimuvaks ekspordiks ei ole antud üld- või koondluba ning c ei pea kaubad läbima selles liikmesriigis, kuhu need edasi toimetatakse, ühtki liidu tolliseadustiku artikli 60 lõikes 2 määratletud töötlemist või toimingut. Mõnedes jurisdiktsioonides nagu Euroopa Liit kehtivad ranged seadused ja eeskirjad, mis puudutavad isikuandmete kogumist ja kasutamist, kaasaarvatud kõrvalisi isikuid puudutavaid andmeid, nt kliente või äripartnereid. Teavitage pühendumuse avaldusest selgelt ja korrapäraselt kõiki töötajaid ka neid, kes ei ole kahesuguse kasutusega kaupadega kauplemise kontrolliga seotud , et edendada nõuete täitmise kultuuri 9.

Tuleb tagada, et eksport ei toimuks ilma pädeva asutuse loata. Loa olemasolu kindlakstegemine ja loa taotlemine, sealhulgas vahendamise, edasitoimetamise ja transiidi puhul Veenduge, et teie ettevõttel on pädeva ekspordikontrolliasutuse kontaktandmed.

Kust otsida kingade eest hüvitist

Koguge ja levitage teavet erinevate loaliikide sh individuaalsed, üld- ja koondload ja kontrollitavate tegevuste sealhulgas eksport, vahendamine, edasitoimetamine ja transiit kohta ning loataotlemise korra kohta, mis on seotud kohaldatava ELi ja riikliku kontrolliga kahesuguse kasutusega kaupade puhul.

Loa saamise järgsed kontrollid, sealhulgas saadetiste ja loa tingimustele vastavuse kontroll Enne saadetise tegelikku saatmist tuleks teha lõplik kontroll, et kõik nõuetele vastavuse tagamise etapid oleksid nõuetekohaselt läbitud. See on sobiv hetk kontrollimaks, kas kaubad on õigesti klassifitseeritud, kas on tuvastatud ohumärgid, kas üksuste uurimine oli tõhus ja kas saadetise jaoks on olemas kehtiv luba.

Lõpptehingu riskihindamine on vajalik juhul, kui vahepeal on asjakohaseid õigusakte muudetud, näiteks kaup on nüüd kantud kahesuguse kasutusega kaupade loetellu või lõppkasutaja suhtes on võetud sanktsioone. Rakendage menetlust, millega saadetis peatatakse või pannakse ootele, kui mõni nõuetest ei ole Kaubanduskontrolli meetmete infosusteem või kui on esinenud mõni ohumärk.

"1C: UPP": Mis see on?

Kõnealused kaubad peaks ekspordiks vabastama üksnes nõuetele vastavuse eest vastutav isik. Veenduge, et loa tingimused on täidetud sealhulgas aruandlus. Tulemuslikkuse hindamine, auditid, Kaubanduskontrolli meetmete infosusteem ja parandusmeetmed ICP ei ole staatiline meetmete kogum ning seetõttu tuleb see läbi vaadata ja seda testida, kui see osutub Kaubanduskontrolli meetmete infosusteem nõuetele vastavuse tagamiseks.

Tulemuslikkuse hindamine ja auditid Kaubanduskontrolli meetmete infosusteem, kas ICP rakendamine on tõhus ning kooskõlas kohaldatavate riiklike ja ELi ekspordikontrollinõuetega.

Hästi toimival ICP-l on selge aruandluskord töötajate teavitamise ja eskalatsioonitegevuse kohta, kui on tekkinud nõuete rikkumise kahtlus või rikkumine on tuvastatud. Usaldusväärse vastavuskultuuri osana peavad töötajad tundma end enesekindlalt ja julgelt, kui nad tõstatavad heauskselt küsimusi või annavad teada muredest seoses nõuetele vastavusega. Tulemuslikkuse hindamised, auditid ja aruandlusmenetlused on kavandatud selleks, et avastada vastuolusid ning täpsustada ja muuta menetlusi juhul, kui nendega kaasneb võib kaasneda nõuete rikkumine.

Ettevõte töötab välja tulemuslikkuse hindamise menetlused, et kontrollida ettevõtte igapäevast vastavustööd ja seda, kas ekspordikontrollitoiminguid rakendatakse vastavalt ICP nõuetele. Tulemuslikkuse hindamine ettevõtte sees võimaldab rikkumise juhtude varajast avastamist ning kahju ohjamise järelmeetmete väljatöötamist. Tulemuslikkuse hindamine vähendab seega ettevõtte riske. Ettevõttel on olemas auditite läbiviimise kord, mis hõlmab süstemaatilisi, suunatud ja dokumenteeritud kontrolle, kinnitamaks, et ICPd rakendatakse nõuetekohaselt.

Auditeid võib teha ettevõttesiseselt või kasutades kvalifitseeritud välisaudiitoreid. Aruandlus on kahesuguse kasutusega kaupadega kauplemisega tegeleva personali ja teiste asjaomaste töötajate jaoks kehtestatud kord Kaubanduskontrolli meetmete infosusteem teavitamis- ja eskalatsioonimeetmetega, mida võetakse kahesuguse kasutusega kaupadega seotud nõuete rikkumise kahtluse või tuvastatud juhtumite korral.

Parandusmeetmed Kaubanduskontrolli meetmete infosusteem meetmete kogum, millega tagatakse ICP nõuetekohane rakendamine ja vastavusmenetluste kindlakstehtud nõrkade kohtade kõrvaldamine. Nähke igapäevase tegevuse osana ette pistelise kontrolli mehhanismid ettevõttes toimuva kaubanduse kontrolli töövoo jälgimiseks, et tagada mis tahes rikkumiste avastamine varases etapis.

Teine lähenemisviis on kasutada nelja silma põhimõtet, mille puhul teine inimene vaatab läbi kaubanduskontrolli käsitlevad otsused ja kontrollib neid. Töötage välja ja viige läbi auditeid, et kontrollida ICP ülesehitust, asjakohasust ja tõhusust. Tagage, et kõik ICP aspektid kaasatakse auditisse. Veenduge, et töötajad tunnevad end enesekindlalt ja julgelt, kui nad tõstatavad heauskselt küsimusi või annavad teada muredest seoses nõuetele vastavusega.

Kehtestage rikkumisest teatamise ja eskalatsioonimenetlused, mis reguleeriks töötajate tegevust juhul, kui on toimunud kahesuguse kasutusega kaupadega seotud nõuete rikkumine või on selle kahtlus. Seda võivad teha ka kolmandad isikud. Dokumenteerige kõik kahesuguse kasutusega kaupade kontrolli käsitlevate riiklike ja ELi õigusaktide ja seotud parandusmeetmete võimalikud rikkumiskahtlused kirjalikult. Võtke tõhusad parandusmeetmed, et kohandada ekspordikontrollitoiminguid või ICP-d vastavalt tulemuslikkuse hindamise, ICP süsteemiauditi või aruandluse tulemustele.

Neid tulemusi, sealhulgas menetluste ja parandusmeetmete läbivaatamist, soovitatakse jagada kahesuguse kasutusega kaupade kontrollitöötajate ja juhtkonnaga. Kui parandusmeetmed on rakendatud, soovitatakse muudetud menetlused edastada kõikidele asjaomastele töötajatele. Arutelu pädeva asutusega võib aidata kaasa kahju kontrollimisele ja võimalikele viiside leidmisele ettevõtte ekspordikontrolli tugevdamiseks.

Registrite pidamine ja dokumendid Teie ettevõtte nõuetele vastavuse tagamiseks tehtavate jõupingutuste jaoks on oluline, et kahesuguse kasutusega kaupade kontrolliga seotud andmed oleksid proportsionaalsed, täpsed ja jälgitavad. Registrite pidamine on kahesuguse kasutusega kaupadega seotud tegevust käsitlevate õiguslike dokumentide säilitamise, haldamise ja jälgitavuse menetluste ja suuniste kogum.

Teatavate dokumentide säilitamise nõue tuleneb seadusest, kuid teie ettevõtte huvides võib olla pidada registrit mõnede muude dokumentide kohta nt sisedokument, milles kirjeldatakse kauba liigitamise tehnilist otsust. Kui kõik vajalikud andmed on nõuetekohaselt kogutud ja dokumenteeritud, võimaldab see kahesuguse kasutusega kaupade igapäevaste kontrollitegevuste ja ka perioodiliste auditite käigus tõhusamat otsingut ja dokumentide kättesaamist.

Kontrollige registrite pidamise õiguslikke nõudeid hoidmisperiood, dokumentide sisu jne asjaomases ELi liikmesriigis ja selle liikmesriigi õigusaktides, kus ettevõte on asutatud. Et kõik asjakohased dokumendid oleksid käepärast, kaaluge registrite pidamise nõuete kindlaksmääramist vahendajatega, sealhulgas ekspediitorite ja turustajatega sõlmitavates lepingutes.

Looge kahesuguse kasutusega kaupadega kauplemise kontrollimiseks sobiv registreerimis- ja otsingusüsteem. Toimivad märgendamis- ja otsingufunktsioonid on olulised nii paber- kui ka e-süsteemide puhul. Veenduge, et ekspordikontrolliga seotud dokumente säilitatakse järjepidevalt ja et neid on võimalik pädevale asutusele või muudele kolmandatele isikutele kontrollimiseks või auditeerimiseks viivitamata kättesaadavaks teha. Soovitatav on säilitada varasem kirjavahetus pädeva asutusega, samuti seoses lõppkasutuse või -kasutajate kontrolliga loetlemata kahesuguse kasutusega kaupade puhul ja tehnilise klassifitseerimise alase nõu puhul.

Seetõttu peaksid kahesuguse kasutusega kaubad olema nende tundlikkuse tõttu kaitstud. Ajakohased turvameetmed aitaksid vähendada riske, mis on seotud kontrollitavate kaupade loata kõrvaldamise või neile juurdepääsu saamisega. Füüsilise julgeoleku meetmed on olulised, kuid kontrollitava elektroonilise tarkvara või tehnoloogia olemusest tulenevalt võib kahesuguse kasutusega kauplemise eeskirjade järgimise tagamine olla eriti keeruline ning nõuda ka infoturbe meetmete võtmist. Füüsiline julgeolek ja infoturve tähistavad sisemenetlusi, mille eesmärk on tagada, et töötajad, töövõtjad, tarnijad või külastajad ei saaks kahesuguse kasutusega kaupadele loata juurdepääsu ning välistatud oleks nende kõrvaldamine.

Nende menetluste abil töötatakse ettevõttes välja turvakultuur ja tagatakse, et kahesuguse kasutusega kaubad, sealhulgas tarkvara ja tehnoloogia, ei lähe kaotsi, seda ei varastata ega ekspordita ilma kehtiva loata.

Füüsiline julgeolek Veenduge vastavalt ettevõtte riskihindamisele, et kahesuguse kasutusega kaubad on kaitstud töötajate või kolmandate isikute poolt loata kõrvaldamise eest. Kaaluda võiks näiteks kaupade füüsilist kaitsmist, piiratud juurdepääsuga alade loomist ja juurdepääsu- või väljumiskontrolli. Infoturve Kehtestage põhilised kaitsemeetmed ja menetlused, et tagada kontrollitava kahesuguse kasutusega tarkvara või tehnoloogia turvaline säilitamine ja kättesaadavus elektroonilises vormingus, sealhulgas viirusetõrje, failide krüpteerimine, kontrolljäljed ja logifailid, kasutajate juurdepääsu kontroll ja tulemüür.

Kui see on teie ettevõtte puhul asjakohane, siis kaaluge kaitsemeetmete võtmist, Kaubanduskontrolli meetmete infosusteem tarkvara või tehnoloogia laaditakse üles pilve, seda talletatakse pilves või seda edastatakse pilve kaudu.

Küsimused on seotud kõigi põhielementidega, kuid mitte tingimata iga kirjeldatud sammuga. Need ei asenda teie ettevõtte ICP hindamist seoses käesolevate suuniste põhiosas esitatud punktide Mida oodatakse? Nendele küsimustele antud vastuseid ei tuleks ka käsitada kui kahesuguse kasutusega kaupadega kauplemise kontrolliga seotud nõuetekohase ICP kinnitust. Kõrgema juhtkonna pühendumus nõuete täitmisele Kas on olemas kõrgema juhtkonna pühendumuse avaldus, kus on selgelt välja toodud ettevõtte pühendumus kahesuguse kasutusega kaupadega kauplemise kontrollile?

Kas see avaldus on kõigile töötajatele kergesti kättesaadav? Organisatsiooni struktuur, vastutus ja vahendid Kas teie ettevõte on määranud isiku dkes vastutab või vastutavad töötajate küsimustele vastamise eest ettevõtte nõuete täitmise menetluste, kahtlaste päringute või võimalike rikkumiste korral? Kas vastutava te isiku te kontaktandmed on kättesaadavad kõigile asjaomastele töötajatele? Millised teie ettevõtte osad või tegevused on seotud kahesuguse kasutusega kaupadega kauplemise kontrolli ja nõuetele vastavusega?

Millises teie ettevõtte osas asuvad kahesuguse kasutusega kaupadega kauplemisega seotud töötajad? Kas võib esineda huvide konflikt? Kui teie ettevõte otsustab tellida kahesuguse kasutusega kaupadega kauplemise juhtimise allhanke korras, kuidas toimub suhtlemine teie ettevõttega? Kui palju inimesi töötab ainult kahesuguse kasutusega kaupadega kauplemise valdkonnas või vastutab selle eest muid ülesandeid täites?

Kas on olemas asendajad?

Kirjeldus ja peaaegu kõik muud tootekirjeldused.

Kuidas on korraldatud ekspordikontrolli töötajate ja kõrgema juhtkonna vaheline suhe, näiteks seoses teabevahetusega? Kas teie ettevõte dokumenteerib ja jagab kahesuguse kasutusega kaupadega kauplemise põhimõtted ja menetlused kõigile asjaomastele töötajatele? Millises vormis? Kas on olemas elektroonilised vahendid, mis toetavad teie ettevõtte vastavusmenetlusi? Koolitus ja teadlikkuse suurendamine Kas teie ettevõtte pakub kohandatud nõuete täitmise koolitust või teadlikkuse suurendamise meetmeid?

Milliseid nõuete täitmise koolitusi või teadlikkuse suurendamise meetmeid ettevõte pakub? Näiteks: välisseminarid, pädevate asutuste pakutavatel teabeüritustel osalemine, asutusesisesed koolitused Kaubanduskontrolli meetmete infosusteem.

Kuidas tagatakse, et kahesuguse kasutusega kaupadega kauplemise kontrollitöötajatel on juurdepääs kõigile asjakohastele õigusnormidele? Tehingute järelevalve protsess ja menetlused 4. Kaupade klassifitseerimine Kas kõiki asjaomaseid tooteid hinnatakse ELi ja riiklike kahesuguse kasutusega kaupade loetelude või piiravate meetmete alusel ja kes selle eest vastutab?

Kas teie ettevõte tegeleb kahesuguse kasutusega tarkvara või tehnoloogia elektroonilise edastamisega? Kui jah, siis kuidas tagab ettevõte tarkvara või tehnoloogia elektroonilise Kaubanduskontrolli meetmete infosusteem nõuetele vastavuse? Samal ajal on sanktsioonid sh isiklik selles valdkonnas õigusaktide mittetäitmise eest mittevastavuse eest piisavalt suur. Siiski ei vähendata Valik platvorm spetsialisti saadavat inimeste arvu - ilmselt seetõttu, et noored ei ole täielikult ette kujutavad, et ta peaks teadma ja suutma teada saada riigihangete spetsialisti ja mis on tema vahetus kohustused.

Selleks rakendavad ettevõtted tavaliselt sise-eeskirju ja menetlusi, mida nimetatakse ettevõttesiseseks nõuetele vastavuse programmiks. Brüssel,

Püüame lühidalt rääkida sellest, mida riigihangete algaja spetsialist peaks teadma ja suutma teada saada Millisel haridusel peaks olema riigihangete spetsialist Kui varem mõiste "lepingu juht" või "spetsialist riigihangete" mõisteti ainult ühiste fraaside ja inimesed, kes tegelesid riigihangete hõivatud positsioone advokaadid, majandusteadlased või raamatupidajad, nüüd on olemas mitmeid postitusi Nõuded nende taotlejatele.

Üldnõuded on järgmised: kõrgema või teisese kutsehariduse olemasolu sõltuvalt postitusesttäiustatud koolitus või ümberõppe programmi läbimine, samuti kogemuste kättesaadavus.

Need nõuded on esitatud kutsestandardites. Reeglina muutuvad juriidilise, majandusliku või raamatupidamise haridusega inimesed kõige sagedamini riigihangete ekspertideks. Veelgi enam, väikestes organisatsioonides on lisaks nende peamistele kohustustele töötamine. Kaubanduskontrolli meetmete infosusteem ainult suured organisatsioonid nii kliendid ja tarnijad võivad endale lubada eraldi töötaja või isegi terve lepinguteenuse.

Millised teadmised peaksid olema riigihangete spetsialist Vastus sellele küsimusele on samal ajal lihtne ja keeruline. Kõigepealt peaks riigihangete tulevane spetsialistil olema vähemalt pealiskaudsed teadmised sellistes valdkondades nagu kohtupraktika, raamatupidamise ja lepingulise töö. Kui neid teadmisi ei ole, ei pruugi töö olla võimeline, eriti kui isik peab saama ainsaks spetsialistiks riigihangete organisatsioonis.

Samuti on oluline vähemalt vähe mõista organisatsiooni tegevuse eripära. Need nõuded on tingitud asjaolust, et kliendi hankega tegelevad inimesed peaksid kavandama Kaubanduskontrolli meetmete infosusteem hankeid, sõlmima neid lepingute sõlmimiseks ja seejärel tööde, kaupade, teenuste ja asjakohaste dokumentide esitamiseks.

Ja tarnijate poolel töötavad spetsialistid peaksid otsima oma hanke korraldamist, ettepanekute koostamist, lepingute sõlmimist jne, seetõttu sobiva ostu leidmiseks peate mõistma, mida teie organisatsioon pakub. Järgmine etapp on riigihangete täiustatud koolituskursuste läbimine.

Kliendile töötavate spetsialistide jaoks on see etapp kohustuslik kui te näete pakutavaid vabade töökohtade olemasolu, on kvalifikatsioonitunnistuse olemasolu peaaegu ainus kohustuslik nõue selle seisukoha taotlejatele. Spetsialistide puhul, kes soovivad töötada riigi valdkonnas kuuluvad tarnijalt, on selles etapis soovitav, sest ilma selleta mõista kõiki föderaalse õiguse nr FZ keerukust 4.

Tuleb mõista, et kursuste läbisõit ei tee sind tõeliseks spetsialistiks.

Mis suurust makstakse kingad

Kursused annavad teile teoreetilise ja võib-olla mõned praktilised teadmised, mida peate ise täiendama. Ja seetõttu - paar sõna isikuomaduste kohta. Millised omadused peaksid olema riigihangete spetsialist Esmane, kuid riigihangete spetsialist peaks olema väga ettevaatlik inimene.

See on kõige sfääri, kus kuupäeva viga võib põhjustada nii organisatsiooni suurte trahvide ja isiklikult vea teinud isikule. Lihtne lugemine tarnija dokumentatsioon võib kaasa tuua asjaolu, et tema organisatsioon ei võimalda osalemist väga tulus pakkumises või mis on veelgi hullem - asjaolu, et organisatsioon ei suuda täita oma kohustusi ja kuulub registrisse ebaausad tarnijad Olles kaotanud võimalused riigihangetes osaleda.

Samuti nõuab sageli integratsiooni mis tahes CAD-iga, koos ettevõtte veebisaidiga koos teiste lahendustega. Samal ajal ilma selliste terviklike lahendusteta ei ole EPR-süsteemi kasutamine tõhus, te ei saa jõuda ettevõtte uue kontrolli ja automatiseerimise tasemeni. On väga oluline mõista. Iga süsteem on nii nõrk seos nii tõhus. Ja kui, kui rakendades loobuda integratsiooni küsimuses või muul viisil, koguneb see tingimata vigu ja kogu süsteem muutub ebastabiilseks.

Näiteks, kui me räägime uue toote kujundusest, siis kõik projekti dokumentatsioon ERP-süsteemis automaatselt tuleb kustutada projekteerimissüsteemist CAD. Ja siis, kui küsimusi ja raskusi, on alati võimalik mõista, milline konkreetne toode on umbes. Ja disainerid saavad teha vajalikud muudatused kiiresti ja ilma vigadeta. Kui me räägime tootmisest, on see õigeaegselt väga oluline ja ilma vigadeta, et saada teavet tellimuste sisestamise kohta näiteks saidilt või spetsiaalsele tellimuse vormiga toota ja õigeaegselt ja ilma vigadeta teabe edastamiseks Tegelikult kasutatavate materjalide kohta, mis jätkavad töötamist ilma seisakuteta.

Ülaltoodud olen juba maininud, et õmbluspõllumajandusettevõttes oli vaja integreerida barjääriga, mis suleti samal ajal 36 kihi koekihi, mis oli vaja saada teavet kärpimise kohta, abielu arvu kohta ja levitada seda abielu kogu toote partii maksumusega. Sellest tulenevalt oli vaja toimeainet, mis oli masinaga otseselt integreeritud nii, et süsteem saaks selle andmete kohta aru saada ja saatis masinale andmed vormingus selgeks. Lisaks nõudis masinast saadud andmete töötlemist abielu arvutamiseks ja toodete maksumuse arvutamiseks.

Ka paljudes muudel juhtudel on vastuvõetamatu, et Kaubanduskontrolli meetmete infosusteem inimtegurile, sest süsteemis ebatäpsused vigu, teabe hilinenud kasutuselevõtt põhjustab töö rikkumisi. Seetõttu on integratsioon protsess, muidugi mitte kiire ja kallis, vaid vaja parandada töö kvaliteeti. Tööstuse lahendused Lisaks aluse konfiguratsioonile 1c. OPP on märkimisväärne hulk tööstuse Kaubanduskontrolli meetmete infosusteem. Looge oma partnerifirmad 1c põhikonfiguratsiooni põhjal.

Kõige sagedamini ilmuvad sarnased lahendused 1C. PP kasutuselevõtu tulemusena tootmisettevõttele. Pärast seda on ühe või teise tööstuse konfiguratsiooni modifitseeritud versioon veidi lõpule ja pakutakse ostjatele valmis valdkondliku otsusena.

Nüüd saidil 1c leiate selliseid konfiguratsioone Kasutades raha I CFD kaubandust iga tööstuse jaoks.

Kuid on väga oluline mõista järgmisi punkte: Konfiguratsiooni rafineeriti konkreetse ettevõtte vajadustele. Ja see lähenemine sobib teie ettevõttele. Näiteks, piimatootmine See võib kaasata kaalumite juustu ja hapukoore loomisega ning need võivad need tooted teatud mahutites olla. Võib toota Kaubanduskontrolli meetmete infosusteem, kefiiri ja Ryazhenka ning saab spetsialiseeruda jogurtidele ja magustoidudele. Igas nendel juhtudel on vaja erinevaid muudatusi. Ja see ei ole asjaolu, et partnerite põhiversioonis pakutavad isikud sobivad teie jaoks.

Kui tahad ühiskonnas tegija olla, tasub kiigata palgi poole enda silmas, mitte teiste omas pindu hõõruda.

Tööstuse konfiguratsioone teostavad partneripõhised partnerfirmad, samas kui konfiguratsioonile tehtud olulisi muudatusi. Seetõttu uuendused põhiversiooni 1c. UPP valdkondliku konfiguratsiooni jaoks ei sobi. Kasutajad peavad olema oodata, samal ajal kui 1c partneriettevõte omab tööstuse versiooni värskendusi. Mõned sõnad umbes 1c. See konfiguratsioon ei ole paigutatud mitte ainult tervikliku lahendusena, vaid kõigi tootmisvõimsuse universaalse lahendusena, mis sisaldab täieõiguslikku ERP-süsteemi.

See süsteem on loodud ka 1C alusel, konfiguratsioon on ka keeruline, mitte modulaarne. Ja seetõttu on põhimõtteliselt kõik 1c toodete omadused põhimõtteliselt ning integreeritud 1c konfiguratsiooni kasutuselevõtu probleemid ka sellele süsteemile omane. Ühest küljest versioon 1c.

ERP 2. Kuid see tarkvara toode on loodud suhteliselt hiljuti. Ja ma usun, et see on liiga vara minna sellesse versiooni tõttu asjaolu, et see ei ole veel täielikult muudetud.

Tartu - Linnaleht

Seda uuendatakse pidevalt uusi funktsioone, uusi katalooge, dokumente, aruandeid, erinevalt 1c-st. UPP, millele värskendused sisaldavad Kaubanduskontrolli meetmete infosusteem selgusetud vead ja raamatupidamis- ja maksuaruande ajakohastamise parandamist, mis on seotud õigusaktide muutustega.

Lisaks 1c süsteemi. Upp Plussid ja miinuse süsteem 1C UPP Süsteem Kaubanduskontrolli meetmete infosusteem tõepoolest keeruline ja sobiva täpsusega, võib see täita konkreetse tüübi tootmisettevõtte juhtimise funktsioone. Samuti on oluline mõista, et iga tööstuse muutmine nõuab erinevust.

Kui süsteem loodi riideid õmblemiseks, on ettevõttes piimatoodete tootmiseks sobimatu. Loomulikult saab kasutada ka valdkondlikke lahendusi, kuid ma kasutan isiklikult selliseid lahendusi, mida ma ei soovita. Lihtsalt sellepärast, et kui tootmisettevõtte juhtimise tüüpiline konfiguratsioon ei sobi paljudes aspektides teile sobivate ja valdkondlike lahenduste puhul.

Ja kui tüüpiline konfiguratsioon on enamasti sobib teile, mitmeid parandusi ja seaded omaduste all konkreetse äri tüüpilise lahenduse ja tööstuse erinevad vähe. Oluline miinus süsteem on modulaarsuse puudumine. Et lahendada teatud probleemide, saate luua teatud ravi või aruanded, "pealisehitised" üle süsteemi. Nad töötavad, kuid samal ajal on põhilised otsused puutumatud. Aga kui mõneks otstarbeks on vaja teha muudatusi dokumentide või võrdlusraamatute töös, peate tegema muudatusi kõigile konfiguratsioonis esinevatele allsüsteemidele.

Selle süsteemi modulaarsuse puudumise tõttu on võimatu teha raamatupidamisosakonnale olulisi kohandusi või tööle laoarvestus Ilma oluliste muudatusteta dokumentide ja teiste üksuste jaoks mõeldud dokumentide ja Trading System Xbox. Nad kõik on ühendatud ja töötavad samade kataloogide ja dokumentidega.

Kuid see funktsioon on laialdaselt tuntud, sest see on omane kõik tarkvara tooteid 1c. Seetõttu ei muuda keegi selles süsteemis olulisi parandusi, püüavad nad teha välist töötlemist, aruandeid ja muid pealitlusi. Tööstuslahendused on kõige sagedamini just sellise lisandmooduli tüüp, mis loodi konkreetse konkreetse ettevõtte jaoks, mis on seotud konkreetse piirkonnaga.

Ja te vajate endiselt ühte või muud muudatusi, mille maksumus erineb vähe põhikonfiguratsiooni lõpetamisest. Ja tüüpilise lahenduse usaldusväärsus on endiselt alati kõrgem kui partnerfirmade tooted. Kui olete rahul põhisüsteemi konfiguratsiooniga, on kõige parem osta ja installida. Kuid see on väga oluline, et kogenud spetsialistid, kes ei ole ainult konfigureeritud süsteemi tutvustamiseks.

Pädeva lähenemisviisiga muutub süsteem 1C tootmisjuhtimise suurepäraseks vahendiks, mis saadakse äriprotsesside automatiseerimise kõrge taseme ja koordineerides ettevõtte erinevate osakondade töö. Järeldusena tahan ma anda nõu neile, kes otsustasid programmi omandada ja rakendada "1c: tootmisettevõtte 8 Red. Valige strateegia UPP - toode on keeruline ja suur, kohaldades mitmekülgsust.

Toode on kallis, ja ma ütlen mitte ainult omandamise maksumusest, vaid ka programmi omandisuse maksumusest - kvalifitseeritud spetsialistid on kallid ja nendest on väga vähe.

Vali strateegia ja määrake, miks ostate selle programmi ja kuidas te seda kasutate, et te teete järgmist.

Avito vabad töökohad Moskva

Millised on strateegiad? Üks minu kliendist valis selle konfiguratsiooni, sest "See on ainus süsteem, kus on kõik. Teine ettevõte, mis on välja töötanud tootmise, tahtis kontrollida lõpetamata tootmist - nad olid mures tootmise materjalide raamatupidamise pärast. See on ka strateegia. Mõtle integratsioonile Integratsiooni tuleb esialgu läbi mõelda, et hinnata, millised finants- ja ajutised vahendid lähevad selle rakendamisele.

Selle asjaolu objektiivne hindamine suudab Kaubanduskontrolli meetmete infosusteem mõjutada, omandada selle programmi või eelistavad teist toodet. Ma nägin ettevõtte, kus 15 inimest töötas. UPP süsteem sai neile kuidagi "pärand", kuid samal ajal oli rakendamine ja läbivaatamine väärt suurema raha Ja nad lõpuks ei lõpe kunagi UPP-sse. Tuleb mõista, et kui teie ettevõte ei ole valmis töötama sellise keerulise tootega - siis ei mõjuta sellest mõju. Ma ei soovita seda väikeettevõtte konfiguratsiooni.

Hinnake vajadust UPP järele tööstuse seisukohast Kuigi 1C ja kirjutab, et UPP on universaalne lahendus, on vaja mõista, et see sobib ainult montaaži tootmiseks, mis hõlmab mitme osa ühe toote osa.

Nõuded hanke spetsialist 44 ФЗ. Töö kirjeldus. Kuidas töötavad professlandid töötavad nüüd

Näiteks vabastamiseks ehitusmaterjalid Segud, see konfiguratsioon ei tulnud välja. Miks see artikkel sündis? Teema 2 aastat ja palju on juba muutunud. Jätkame meile taotluse anda praeguse võimaluse. Seetõttu otsustasime mängida oma kogemusi ja kirjeldame mitte ainult planeerimist, vaid kogu otsuste kompleksi kompleksi. Allpool oleme visandanud skeemi, mida kavatsetakse üksikasjalikult rääkida. Kõik need esemed on meie arvates olulised. Me keskendume olulistele hetkedele, mis või lihtsalt vajavad või lihtsustavad oluliselt elu.

Teema on suur, paljud töötlemise ja aruanded nõuavad täpsustamist mudeli konfiguratsiooni - me püüame mitte edasi lükata. Ostja tellimused. Kogu tootmine on terita, et täita ostja tellimusi. Ameerikas on raske avada. Kuid täna peate üllatuste vältimiseks arvesse võtma mitmeid funktsioone. Ja ainult n-ma müüa kolmanda osapoole organisatsiooni. Toob kaasa suure hulga tellimusi, millest ainult väike osa kuulub tootmiseni. Mitmete valmistoodete Kaubanduskontrolli meetmete infosusteem olemasolu.