Voimaluse raamistiku raamat

Endiselt esineb tõkkeid teadustulemuste jõudmisel laboratooriumist arendusfaasi, turustamiseni ja rakendamiseni. Ettevõtte konkurentsivõime suurendamiseks tuuakse välja kuus peamist arenguteed, mis viivad ettevõtte strateegia uuendamisele ja konkurentsiolukorra muutmisele klientide valupunktide mõistmise ja neid elimineerivate lahenduste leidmise abil. Liikumine Liigse kehakaalu peamine põhjus on tasakaalu puudumine — tarbitakse rohkem energiat kui ära kulutatakse. Käesolevas rohelises raamatus analüüsitakse, kuidas saavutada kõnealuseid olulisi eesmärke. Peale selle on maaelu arengu rahastamisvahenditega praegu ette nähtud ulatuslikud meetmed põllumajandusliku innovatsiooni soodustamiseks.

Kolmandaks lubatakse liikmesriikidel kuni Muidugi ajutise raamistiku ülempiire arvestades. Kokkuvõttes võimaldab Euroopa Liidu riigiabiõigus liikmesriikidel käimasolevale kriisile aina paindlikumalt reageerida.

Kuidas vältida konkureerimist ja muuta konkurents hoopiski ebaoluliseks?

Voimaluse raamistiku raamat

Kuidas Sa saad enda toodetele ja teenustele tekitada täiesti uue turu ning seeläbi ettevõtte kasumlikkust tõsta? Sinise ookeani strateegiat tutvustav raamat avaldati esmakordselt aastal ning pärast seda on väljapakutud lähenemine võetud strateegia loomisel kasutusele paljudes ettevõtetes. Esimese raamatu puhul puudus aga autoritel kogemus enda poolt pakutud raamistiku laiemast rakendamisest.

Ettevõtjate toetamise riigiabi võimalused avarduvad veelgi

Uus raamat on väga kasulik abivahend just ettevõtete juhtidele, kuna keskendub peamiselt sellele, kuidas ettevõtte strateegiat analüüsida ning mida on vaja teha muutuste elluviimiseks.

Väga sümpaatsed on autorite toodud praktilised näited ja soovitused selle kohta, keda kaasata, kellele missugust infot ning ülesandeid jagada ja kuidas muutuste elluviimisega kaasnevaid võimalikke riske maandada. Meie iduettevõtete ajastul on populaarseks saanud rääkida murrangulistest tehnoloogiatest ja innovatsioonist disruptive innovation — raamat aitab aga just traditsiooniliste toodete ja majandusharude puhul leida võimalusi innovatsiooniks olemasolevatelt teenustelt tarbijaid ära võtmata.

Voimaluse raamistiku raamat

Seepärast on Euroopa Liit võtnud Innovaatilise liidu juhtalgatusega [2] edendatakse strateegilist ja terviklikku lähenemisviisi teadusuuringutele ja innovatsioonile. Juhtalgatusega on kehtestatud raamistik ja eesmärgid, millest tuleks ELi teadusuuringute ja innovatsiooni tulevase rahastamise puhul lähtuda, võttes arvesse aluslepingute sätteid [3].

EUR-Lex - DCR(01) - ET - EUR-Lex

Nõukogu [4] rõhutas, et ELi tulevastes rahastamisprogrammides tuleks rohkem keskenduda Euroopa Eelarve läbivaatamise [5] käigus sõnastati peamised põhimõtted, millest ELi tulevase eelarve puhul tuleks lähtuda: keskendumine vahenditele, mis annavad tõendatult Euroopas lisandväärtust, tulemuspõhisem tegevus ning muude avaliku ja erasektori rahastamisvahendite ulatuslikum kaasamine. Eelarve läbivaatamise käigus pandi ette, et kõik ELi teadusuuringuid ja innovatsiooni hõlmavad rahastamisvahendid tuleks nende eesmärkide saavutamiseks kaasata ühisesse strateegilisse raamistikku.

Voimaluse raamistiku raamat

Euroopa Ülemkogu arutas oma 4. Käesolevas rohelises raamatus analüüsitakse, kuidas saavutada kõnealuseid olulisi eesmärke. Rohelises raamatus keskendutakse teadusuuringutele ja innovatsioonile, kuid need valdkonnad on seotud ka muude ELi programmidega, nagu eelarve läbivaatamise käigus märgiti, eelkõige tulevase ühtekuuluvuspoliitika fondide ja haridusprogrammidega.

Toitumise ja liikumise roheline raamat | Sotsiaalministeerium

Teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamine ELis käesoleva programmiperioodi — raames ja vastavad algatused Seitsmenda raamprogrammi [6] 53,3 miljardi euro suurusest eelarvest toetatakse teadusuuringuid, tehnoloogiaarendust ja tutvustamistegevust ELis. Konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi [8] 3,6 miljardi euro suurusest eelarvest toetatakse Euroopa ettevõtjate konkurentsivõime suurendamist, rõhuasetus on väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel VKEdel.

Voimaluse raamistiku raamat

Programmiga soodustatakse rahaliste vahendite leidmist ja toetatakse sobivamate innovatsiooni soodustavate tugiteenuste ja poliitikasuundade arendamist. Sellest rahastatakse riigiüleseid tugiteenuseid, millega toetatakse ettevõtjaid ja soodustatakse innovatsiooni.

Keskendutakse teadusklastritele, riigihangetele ning innovatsiooni pärssivatele muudele kui tehnoloogilistele takistustele. Programmiga soodustatakse infoühiskonna arendamist, edendades info- ja kommunikatsioonitehnoloogia IKT kasutuselevõttu ja rakendamist, samuti soodustatakse taastuvenergia kasutamist ja energiatõhusust.

Voimaluse raamistiku raamat

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut [9] on sõltumatu ELi asutus, mis koondab kõrgkoolide esindajaid, teadlasi ja ettevõtjaid, et edendada maailmatasemel innovatsiooni. Hästi lõimitud teadud- ja innovaatikakogukondade abil tugevdatakse teadmiste kolmnurga vahelisi seoseid. Tänu selle paindlikkusele peaks Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut pakkuma ettevõtjatele huvi. ELi eelarvest on Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudile eraldatud miljonit eurot.

Need investeeringud hõlmavad nelja põhilist valdkonda: teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon, ettevõtlus, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning inimkapitali arendamine.

EUR-Lex Juurdepääs Euroopa Liidu õigusaktidele

Majanduse elavdamiseks, töötuse vähendamiseks, kliimamuutuste vastu võitlemiseks ja vähese CO2-heitega ühiskonna suunas liikumiseks tuleb tegutseda kooskõlastatult ja kiiresti. Demograafilised muutused avaldavad ühe suuremat mõju ning loodusvarasid tuleb kasutada arukamalt. Euroopa ühiskonda ohustavad järjest laiaulatuslikumad ja keerulisemad turvalisusega seotud probleemid. Sellised probleemid nagu Euroopa elanikkonna vananemine ja sõltuvus fossiilkütustest loovad aga ka häid võimalusi innovaatiliste toodete ja teenuste arendamiseks, majanduskasvu toetamiseks ja uute töökohtade loomiseks Euroopas.

Euroopa peab globaliseeruvas maailmas säilitama oma Voimaluse raamistiku raamat ja seda suurendama. Madalatel kuludel ja imiteerimisel põhinev konkurentsimudel on tärkava turumajandusega riikides asendumas innovatsioonil põhineva strateegiaga.

E-teenindus Menu W.

Muud riigid investeerivad rohkem kui kunagi varem oma tuleviku kindlustamisse. Elatustaseme tõus nendes riikides avab Euroopa toodetele ja teenustele samas uusi turge ning suurenev võimekus loob uusi koostöövõimalusi.

Euroopa peab need võimalused ära kasutama ning tegutsema kiiresti ja otsustavalt, tuginedes oma tugevatele külgedele, et kindlustada tulevik, suurendada elanike heaolu ja tagada ettevõtjate konkurentsivõime säilimine.

Selles on võtmeroll teadusel ja innovatsioonil, kuid konkurendid on nendes valdkondades Euroopast tihti edukamad. Nagu innovaatilise liidu algatuses märgiti, tuleb teadusuuringud ja innovatsioon paremini siduda.

Tuleb muuta traditsioonilist killustatud lähenemisviisi ja keskenduda rohkem tulemustele, sidudes teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise senisest enam Euroopa poliitiliste eesmärkidega.

Toitumise ja liikumise roheline raamat

Sama oluline on luua lihtsustatud vahendite ja eeskirjade kogum, mis võimaldaks samas ka vajalikku paindlikkust. Arvestades riikide väga piiratud eelarvelisi vahendeid, tuleb iga eurot kasutada optimaalselt.

Probleemid ja võimalused: ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise ühise strateegilise raamistiku arendamine 1. EESMÄRK Käesoleva rohelise raamatu eesmärk on algatada avalik arutelu selle üle, millised on põhilised küsimused, mida tuleks ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise tulevastes programmides arvesse võtta. Need programmid moodustavad osa ettepanekutest, mille komisjon esitab Konkreetsed ettepanekud rahastamisprogrammide kohta võetakse vastu Teadlasi, ettevõtjaid, valitsusi ja kodanikuühiskonna esindajaid ja kodanikke kutsutakse üles selles olulises arutelus osalema.

Euroopas eraldatakse teadusuuringuteks ja innovatsiooniks avaliku sektori vahendeid peamiselt riigi tasandil. Hoolimata teatavast edasiminekust, töötavad riikide valitsused ja piirkondlikud omavalitsused üldiselt erineva strateegia alusel. Selle tulemuseks on kulukas töö dubleerimine ja killustatus. Meetmete võtmine ELi tasandil võimaldab seega tööd tõhustada ja selle mõju suurendada. Võiks tugineda liikmesriikide, ettevõtjate ja ELi ühistele jõupingutustele, mille näideteks on Euroopa energiatehnoloogia strateegiline kava SETkava[12] IKT-valdkonna tehnoloogiaalased ühisalgatused [13] ning käivitatav transpordi strateegiline tehnoloogiakava.

Kogu ELi hõlmavad programmid on olulised samuti selleks, et vähendada Euroopa mahajäämust rahvusvahelistest konkurentidest. Suureks puuduseks on Euroopa teadusuuringute ja innovatsiooni alarahastatus, eriti tulenevalt erasektori vähestest investeeringutest.

ELi programmidega tuleks kaasata erainvesteeringuid ja muuta Euroopa atraktiivsemaks investeerimiskohaks. Selleks et suurendada maailmatasemel teaduslike läbimurrete arvu, on vaja ELi programme, sest üleeuroopaline konkurents aitab saavutada tipptulemusi.

Voimaluse raamistiku raamat

Poliitikasuundade ning ELi rahaliste vahendite teadusuuringutest turustamiseni integreerimine, nagu see toimib Euroopa innovatsioonialaste partnerluste puhul, aitab Euroopal muuta paremini teadmisi innovatsiooniks. Mittetehnilist innovatsiooni toetavate teenuste osutamine aitab ära kasutada innovaatilisi lahendusi nõudvaid turuvõimalusi.

  1. Stock Options Market
  2. Maailma Terviseorganisatsiooni WHO prognoosi kohaselt on
  3. Ettevõtjate toetamise riigiabi võimalused avarduvad veelgi Sandor Elias Triniti
  4. EUR-Lex - DCR(01) - EN - EUR-Lex
  5. Видел ли кто-нибудь из вас фильм «Толстый и тонкий» о Манхэттенском проекте.
  6.  Этот файл, тот, что загрузили вчера вечером… - Ну .

Seitsmenda raamprogrammi vahehindamisel [15] kinnitati, et raamprogramm on oluline Euroopa võrgustike loomisel ja säilitamisel, eelkõige on seda näidanud Marie Curie programmi ja teadusinfrastruktuuri meetmete tähtis osa ning selliste uute vahendite nagu Euroopa Teadusnõukogu ja riskijagamisrahastu edu. Vahehindamisel kinnitati ka seitsmenda raamprogrammi ainulaadset panust piiriülese teaduskoostöö rahastamisse. Vahehindamisel rõhutati vajadust siduda paremini teadusuuringud ja innovatsioon ning keskenduda selgemalt tippsaavutuste toetamisele, konkurentsivõime suurendamisele ja ühiskondlike eesmärkide saavutamisele.

Konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi vahehindamisel [16] kinnitati, et kõnealuse programmi eesmärgid on väga olulised ELi tasandil meetmete võtmiseks. Vahehindamisel osutati vajadusele siduda kõnealune programm paremini ELi muude programmidega, sealhulgas ühtekuuluvuspoliitika fondidega.

EUR-Lex Access to European Union law

Lastel soovitatakse liikuda iga päev 60 minutit. Aktiivsus langeb vanuse kasvades. Puuviljade, marjade ning köögiviljade regulaarne tarbimine aitab ennetada peamisi mittenakkushaigusi, näiteks südame- ja veresoonkonnahaigusi ning vähkkasvajaid.

Maiustuste ja suhkruga magustatud jookide ülemäärane ja sage tarbimine annab liigselt toiduenergiat, kuid on vaesed vitamiinide ja mineraalainete poolest. Samuti võib nende kestev ületarbimine, koos vähese kehalise aktiivsusega, viia kehakaalu tõusu ning rasvumiseni.

Üha enam tarbitakse igapäevaselt puuvilju, marju ja köögivilju, kuid tarbitavad kogused jäävad endiselt alla soovitatud taseme. Üha enam kasutatakse toiduvalmistamisel taimset rasva ning üha vähem soola; Lapsed tarbivad liialt vähe piima ja kala.