Tehnilise kaubanduse eeskirjad ja naitajad

Uute reeglite eesmärk on edendada innovatsiooni, kasvu ja konkurentsivõimet ühtsel turul ning luua turvalisem ja avatum digitaalne ruum kõigile osapooltele. Informatsiooni Ostja ülesandel kauba vastu võtva isiku kohta esitab Ostja kauba tellimisvormi täitmisel. Mittenõuetekohase kvaliteediga kaupade tagastamise ja vahetamise tingimused Käesoleva lõike sätted ei nõua üheltki lepinguosaliselt konfidentsiaalse teabe avaldamist, mis takistaks seaduste täitmist või oleks teisiti vastuolus avaliku huviga või kahjustaks riigi- või eraettevõtete õigustatud kaubandushuve.

Kärcher OÜ Austatud ostjad! Et tagada Teie ja meie õiguste kaitse, palume lugeda tähelepanelikult läbi elektroonilise kaupluse www. Elektrooniline kauplus Parim tasuta Forex signaali teenus — e-kauplus on internetilehel www. Elektroonilise kaubanduse eeskirjad edaspidi — Eeskirjad on käesolevad e-kaupluse kaupade ostu-müügieeskirjad. Ostja on isik, kes on ostnud kaupu e-kauplusest ja vastab nende Eeskirjade punktis 2.

Osapooled — Ostja ja Müüja koos. Ostu-müügileping edaspidi - Leping on Ostja ja Müüja vahel sõlmitud kaupade ostu-müügileping, mis koosneb Ostja esitatud ja Müüja kinnitatud kaubatellimustest ja Ostja kinnitatud Eeskirjadest. Tehnilise kaubanduse eeskirjad ja naitajad — igasugune informatsioon, mis on seotud isikuga andmesubjektigakelle isikusamasus on teada või võib olla otseselt või kaudselt tuvastatud, ja mis registreeritakse internetilehel www.

Privaatsuspoliitika — Müüja kinnitatud dokument, mis on avaldatud internetilehel www. Karcheri konto edaspidi — Konto — süsteem, mis säilitab ja kujundab internetilehel www. Üldsätted 2. Ostja, kes ei ole tutvunud või ei nõustu Eeskirjadega või nende osaga, ei saa esitada tellimust. Kinnitatud Eeskirjad on kohustuslik dokument Lepingu mõlemale osapoolele.

Ostja on kohustatud tutvuma Müüja kinnitatud ja avalikult Tehnilise kaubanduse eeskirjad ja naitajad Privaatsuspoliitikaga. Privaatsuspoliitika või selle osaga mitte nõustuv Ostja võib oma mittenõustumist väljendada Privaatsuspoliitikas sätestatud korras.

Kasulik info

Need Eeskirjad on kohustuslikud ja Ostja ja Müüja vahel sõlmitava Lepingu lahutamatu osa, mis tutvustavad Ostjale e-kauplusest kaupade ostu- ja müügitingimusi ja sätestavad Ostja ja Müüja õigusi ja kohustusi, mis on seotud kaupade ostmise, müügiga, kaupade eest tasumise tingimustega, kaupade tarnimise ja tagastamise korraga, osapoolte vastutuse ja teiste e-kaupluses kaupade ostu ja müügiga seotud tingimustega.

Nõustudes Eeskirjadega, kinnitab Ostja, et ta vastab selles Eeskirjade Punktis nimetatud nõuetele, mis kehtivad Tehnilise kaubanduse eeskirjad ja naitajad ostvatele isikutele. Kaupu on e-kauplusest õigus osta: 2. E-kaupluses müüakse kaupu ja need toimetatakse kohale vaid Eesti Vabariigi territooriumil.

Kaupade tellimine, Lepingu jõustumine 3. Ostja külastab e-kauplust ja valib välja talle huvi pakkuvad tooted. Ostja kaupade valimise ajal moodustub ostukorv, milles Ostja saab tutvuda kogu vajaliku informatsiooniga valitud kaupade kohta nimetus, viide detailsele kaubakirjeldusele, kaupade kavandatav tarnetähtaeg, hind, ostetavate kaupade kogus, kauba transpordihind, tasumisele kuuluv üldsumma km-gaKM osa.

Ostja esitab e-kaupluse vastavatel infoväljadel enda kohta täpse ja õige informatsiooni, mida on vaja tellimuse täitmiseks. Ostja valib e-kaupluses ühe Eeskirjade punktis 8.

THARSIS Strateegia juhend

Osapooled lepivad kokku, et konkreetsete kaupade ostmise Leping jõustub sellest hetkest, kui Müüja väljastab Ostjale tema nimetatud e-posti aadressil e-kirja, millega kinnitab, et Ostja tellimus on võetud vastu täitmiseks ja tellitud kaubad saadetakse Ostjale.

Sellest hetkest kohustub Ostja võtma Kauplusest tellitud ja kohale toimetatud kaubad vastu ja tasuma nende eest lepingus sätestatud viisil. Ostja õigused 4. Ostjal on õigus osta kaupu e-kauplusest, juhindudes käesolevates Eeskirjades sätestatud korrast. Juhindudes Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ning käesolevate Eeskirjade punkti 11 sätetest, on Ostjal õigus Lepingust taganeda.

Juhindudes Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ning käesolevate Eeskirjade punkti 11 ja 12 sätetest, on Ostjal õigus kaupa vahetada või tagastada. Ostjal on ka teisi õigusi, mis on sätestatud Eesti Vabariigi seadustes, käesolevates Eeskirjades ja privaatsuspoliitikas. Ostja õigused 5.

JUDI kaubandusvoimalus

Ostja on kohustatud õigeaegselt tasuma kauba ja kauba kohaletoimetamise eest, kui kaupade kohaletoimetamise tasu kohaldatakse, ja võtma kaubad vastu nendes Eeskirjades sätestatud korras. Ostja kohustub tagama oma sisselogimisandmete saladuses hoidmise ja mitte avaldama neid kolmandatele isikutele, tagama, et kolmandad isikud ei kasuta sisselogimisandmeid kaupade tellimiseks või ostmiseks Müüjalt.

Ostja vastutab igasuguste kolmandate isikute tegevuste eest, mis pandi toime, kasutades Ostja sisselogimisandmeid. Kõik kohustused ja vastutus, mis tekib seoses kolmandate isikute tegevusega, mis pannakse toime, kasutades Ostja sisselogimisandmeid, kuuluvad Ostjale.

Kui Ostja kaotab sisselogimisandmed, on ta kohustatud viivitamata teavitama sellest Müüjat. Ostja, kes kasutab e-kauplust, kohustub järgima kolmandate isikute õigusi ja õigustatud huve ning Eesti Vabariigi õigusakte. Ostja peab registreerimise ja tellimuse esitamise vormides esitama täieliku, põhjaliku ja õige informatsiooni enda kohta.

Kui Ostja esitab registreerimise või tellimuse vormi täites ebatäpseid, valesid või eksitavaid andmeid, on Müüjal õigus tühistada Ostja tellimus, tühistada Ostja registreerumine ja kustutada need andmed või piirata Ostja võimalusi kasutada e-kauplust.

- mida pead teadma EL e-kaubanduse reeglitest? - Acty Digital

Kui Ostja registreerumise või tellimuse vormil olevad andmed Binaarsete valikute mahu strateegia, on Ostja kohustatud viivitamata neid uuendama, vastasel juhul võtab Ostja vastutuse tagajärgede eest, mis tekivad seoses Müüjale esitatud ebatäpse ja või mitte aktuaalse kontaktinfoga. Kaupu tellides kohustub Ostja nimetama kaupade kohaletoimetamise täpse koha ja teostama muud kauba vastuvõtmiseks vajalikud toimingud.

Ostja kohustub kauba vastu võtma või nimetama isiku, kes võtab kauba vastu. Informatsiooni Ostja ülesandel kauba vastu võtva isiku kohta esitab Ostja kauba tellimisvormi täitmisel.

Kasulik info | Maksu- ja Tolliamet

Teistele, nimetamata isikutele kaupa üle ei anta. Ostja on kohustatud täitma ka muid kohustusi, mis on sätestatud Eesti Vabariigi õigusaktides, käesolevates Eeskirjades ja privaatsuspoliitikas.

Video kopeerimine ja kleepimine = teenige 200 dollarit päevas (50 dollarit video kohta) TASUTA ...

Müüja õigused 6. Müüjal on õigus peatada, muuta või lõpetada teatud e-kaupluse funktsioonide või nende osa toimimine, muuta olemasolevate elementide paigutust, muuta müüdavate kaupade või teenuste pakkumise mahtu või viisi, peatada või lõpetada kaupade või teenuste või nende osa tarnimine.

Alustavale e-kauplejale

Müüjal on õigus peatada või lõpetada e-kaupluse tegevus. Sellisel juhul täidetakse kõik vastuvõetud ja Ostja enne e-kaupluse tegevuse peatamist või lõpetamist kinnitatud tellimused, uusi tellimusi aga vastu ei võeta. Müüjal on õigus viivitamata ja hoiatuseta piirata või peatada Ostja võimalus kasutada e-kauplust või kustutada Ostja registreeringu, kui Ostja üritab kahjustada e-kaupluse töö stabiilsust, ohutust või rikub oma kohustusi.

Kui seoses tehniliste rikete või e-kaupluse tegevuse häiretega ei saa Müüja Ostja tellimust täita, on Müüjal õigus selline tellimus katkestada, teavitades Ostjat tellimuse lõpetamisest. Kui Ostja on tasunud ostetud kaupade eest, tagastatakse tasu Tehnilise kaubanduse eeskirjad ja naitajad kontole 3 kolme päeva jooksul alates päevast, mil Ostja tegi avalduse raha tagastada.

Kui Tehnilise kaubanduse eeskirjad ja naitajad arusaamatused Ostja esitatud tellimusega, võtab Müüja ühendust Ostjaga tellimuses nimetatud telefonil või e-posti teel. Kaupade tarnetähtaega hakatakse sellisel juhul lugema päevast, mil võetakse Ostjaga ühendust. Müüjal on õigus eelneva etteteatamiseta tühistada Ostja tellimus, kui Müüjal ei õnnestu Ostjaga ühendust saada 3 Tehnilise kaubanduse eeskirjad ja naitajad tööpäevaga. Müüjal on õigus muuta, parandada ja või täiendada Eeskirju, avaldades eeskirjade uue redaktsiooni internetilehel www.

Eeskirjade uus redaktsioon kehtib ostu-müügitehingutele, mis sõlmitakse pärast Eeskirjade avaldamist internetilehel www. Müüjal on ka teisi õigusi, mis on sätestatud Eesti Vabariigi õigusaktides, käesolevates Eeskirjades ja Privaatsuspoliitikas.

Müüja õigused 7. Müüja kohustub käesolevates Eeskirjades ja teistes Müüja dokumentides sätestatud tingimustel võimaldama Ostjal e-kaupluse teenuste kasutamist.

Kaubanduse finantssusteemi arhitektuur

Müüja kohustub e-kaupluses Ostjale selgelt ja arusaadavalt esitama informatsiooni, mis Tehnilise kaubanduse eeskirjad ja naitajad sätestatud Eesti Vabariigi võlaõigusseaduse paragrahvis Müüja kohustub austama Ostja privaatsusõigusi temale kuuluva isikliku informatsiooni suhtes ning käitlema Ostja Isikuandmeid vaid Eeskirjades, Privaatsuspoliitikas ja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras. Müüja kohustub Ostja tellitud kaubad toimetama kohale Ostja nimetatud aadressil Eeskirjade punktis 9 sätestatud tingimustel.

Kui Müüja ei saa Ostjale kaupa kohale toimetada seoses oluliste asjaoludega nagu kaupade puudumine laos, pikemad kui sätestatud tarnetähtajad jne, kohustub ta pakkuma asemele analoogilist või oma omadustelt võimalikult sarnast kaupa. Kui Ostja loobub analoogse või oma Tehnilise kaubanduse eeskirjad ja naitajad võimalikult sarnase kauba vastuvõtmisest, Leping lõpetatakse ja Müüja kohustub tagastama Ostjale tasutud raha 3 kolme tööpäeva jooksul, kui tasumine on juba toimunud.

Kaubandusvoimaluste aktsiad, kes ei nõustu Ostja nõudmistega, on kohustatud mitte hiljem kui 10 kümne kalendripäeva jooksul Ostja pöördumise kättesaamise päevast, kui Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktid ei sätesta teisiti, esitama tarbijale põhjaliku motiveeritud kirjaliku vastuse.

Müüja kohustub täitma teisi Eeskirjades, Privaatsuspoliitikas ja Eesti Vabariigi õigusaktides Müüjale pandavaid kohustusi. Hinnad, tasumine 8. Kaupade ja teenuste hinnad e-kaupluses ja tellimuses on märgitud eurodes, sisaldades samal ajal õigusaktide alusel kehtivat käibemaksu.

Ostja saab kauba eest tasuda ühel alljärgnevatest viisidest: 8. Kui Ostjal ei õnnestu maksmine valitud süsteemi kaudu, kohustub ta tellimuse lõpetama ja kauba eest tasuma, valides teise Eeskirjade punktis 8. Valides neid makseviise, on vastutus andmete ohutuse eest elektroonilise maksesüsteemi omanikul, kuna kõik rahalised operatsioonid toimuvad elektroonilise maksesüsteemi omaniku süsteemis.

Kui Müüja saab kauba eest makse kui Ostja valib eeskirjade punktis 8. Kui keeldutakse tasumast kullerile, kes on toonud kohale kauba kui Ostja valib eeskirjade punktis 8. Ostja kohustub viivitamata tagastama temale üle antud kauba, mille eest ei ole tasutud Eeskirjades sätestatud korras.

Sõlmides Lepingu, nõustub Ostja, et kaupade ostudokumendid käibemaksuarved, mis on ka kaupade garantiitalongiks esitatakse Ostjale elektrooniliselt Ostja registreerimise või tellimuse esitamise vormis näidatud e-posti aadressil kohe pärast tellimuse täitmist. Käibemaksuarvetele märgitakse valitud kaubad, nende kogus, allahindlus, lõplik kaubahind, sh kõik maksud, ja muud raamatupidamise korraldamist sätestavates õigusaktides sätestatud andmed. Kui Ostja soovib ostudokumendid saada Tehnilise kaubanduse eeskirjad ja naitajad vormis, on ta kohustatud võtma ühendust Müüjaga e-kaupluses märgitud Müüja kontaktandmetel.

Müüja esitab palutud dokumendid Ostjale trükitud vormis Poolte vahel kokkulepitud korras ja vormis. Kui Müüja kinnitab tellimuse, ei tohi Kauba hind muutuda, välja arvatud siis, kui sellised muudatused on põhjustatud infosüsteemide tehnilistest vigadest või teistest Müüjast sõltumatutest objektiivsetest põhjustest.

Sellisel juhul kohustub Müüja tegema kõik, mis võimalik, et tuvastada tegelik kaubahind ja teavitada Ostjat. Ostja, kes Tehnilise kaubanduse eeskirjad ja naitajad nõustu muutunud hinnaga, võib tellimusest loobuda, teavitades Müüjat sellest 3 kolme tööpäeva jooksul. Kui tellimus tühistatakse selles punktis nimetatud korras, tagastatakse Ostjale kogu tasutud summa. Kauba kohaletoimetamine 9. Kaup toimetatakse kohale vaid Eesti Vabariigi territooriumil.

Kauba kohaletoimetamiseks kasutab Müüja kullerettevõtte teenuseid. Kauba kohaletoimetamise hind ja tähtajad esitatakse enne tellimuse esitamist ja e-kaupluses. Kaupade tarnetähtajad ei kehti sel juhul, kui Müüja laos ei ole soovitud kaupu ja Ostjat teavitatakse tema tellitud kaupade puudumisest.

Sel juhul lepivad Osapooled kokku tellitud kaupade tarnetähtaegade pikendamises ja teistes tarnetingimustes. Kui Ostja ei nõustu muudetud tarnetähtaegadega, on tal õigus Lepingust taganeda. Kõigil juhtudel vabastatakse Müüja vastutusest kaupade tarnetingimuste rikkumise eest, kui kaupa Ostjale ei tarnita või tuuakse kohale valel ajal Ostja süül või Ostjast sõltuvatel asjaoludel, nagu: 9.

Ostja ei esita õiget informatsiooni, mis on vajalik kauba kaupade tarnimiseks. Ostjat ei ole kulleriga kokkulepitud ajal kauba tarneaadressil. Teistel põhjustel. Kauba tarnimise hetkel on Ostja või kauba vastuvõtjana nimetatud isik kohustatud koos kulleriga kontrollima saadetise seisukorda.

Kui Ostja või kauba vastuvõtjana nimetatud isik allkirjastab saadetise üleandmis-vastuvõtmisdokumendid, leitakse, et saadetis on antud üle nõuetekohases seisukorras. Märganud, et saadetise pakend on kahjustatud või teisiti väliselt rikutud, on Ostja või kauba vastuvõtjana nimetatud isik kohustatud loobuma kauba vastuvõtmisest ja märkima selle kirjalikult saadetise vastuvõtmis-üleandmisdokumendis.

Kui Ostja või kauba vastuvõtjana nimetatud isik ei tee seda, loetakse, et kauba kohaletoimetamise ajal oli saadetise seisukord nõuetele vastav ning Ostja võtab endale kogu vastutuse kauba rikkumise eest, kui see on põhjustatud pakendi kahjustamisest.

  1. Kärcheri e-kaubanduse eeskirjad | Kärcher Estonia
  2. Võta ühendust — mida pead teadma EL e-kaubanduse reeglitest?
  3. Üldine tolli- ja kaubanduskokkulepe (GATT ) – Riigi Teataja